Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

”Entreprenör – missa inte den här fällan i byggbranschens standardavtal!”

Arbetsrätt
Publicerad: 2016-11-04 08:06

ANALYS/KRÖNIKA – av biträdande juristen Vanja Eriksson och advokaten och delägaren Johan Wingmark, Andersson Gustafsson Advokatbyrå 

 

En till synes ganska oskyldig bestämmelse som återfinns i såväl AB 04 som ABT 06 är regeln i 6 kap. 16 § om beställarens innehållanderätt. Bestämmelsen kan dock få stora konsekvenser för den entreprenör som väljer att ingå ett nytt avtal med beställaren trots pågående tvist angående ett tidigare projekt.

I 6 kap. 16 § AB 04/ABT 06 stadgas att beställaren, utöver vad som föreskrivs i 12 och 15 § § i det aktuella kapitlet, under entreprenadtiden och efter godkänd slutbesiktning får innehålla skäligt belopp avseende krav på viten, skadestånd och annan fordran i anledning av kontraktet eller annat entreprenadkontrakt mellan parterna om beställaren skriftligen redovisar skälet för detta.

Om omständigheten som ligger till grund för beställarens innehållande undanröjs är beställaren skyldig att utan dröjsmål utge innehållet belopp.

För att illustrera vilken betydelse den aktuella bestämmelsen kan få: vi företrädde för ett tag sedan en entreprenör som ingått två avtal med en stor beställare. Meningsskiljaktigheter hade uppstått kring ett felpåstående från beställaren avseende det första projektet; beställaren höll därför inne ett mindre belopp, vilket återstod att reglera av entreprenadsumman.

Entreprenören lät saken bero och parterna ingick ett halvår senare ett nytt avtal om ett annat projekt.

När entreprenörens fakturor förföll utan att regleras återkom beställaren med ett brev i vilket det framgick att beställaren inte avsåg att reglera någon del av kontraktssumman i det andra projektet med hänvisning till den pågående tvisten mellan parterna avseende det första projektet, då beställarens fordran i det första projektet översteg kontraktssumman i det nya projektet. Entreprenören själv stod med inköpt material och löner att betala, utan intäkter som kunde bära kostnaderna.

Ovanstående scenario är en entreprenörs mardröm. Situationen kan bli särskilt skadlig för mindre aktörer som inte klarar längre perioder av likviditetsbrist.

Viktigt att notera är också att det saknas någon tidsbegränsning i 6 kap. 16 § AB 04/ABT 06 avseende hur gammal beställarens fordran i det första kontraktet får vara. Förutsatt att fordringen inte har preskriberats, se 6 kap. 19 § AB 04/ABT 06, kan således händelser långt tillbaka i tiden komma upp till ytan igen.

Det går att avtala bort den aktuella bestämmelsen genom att föreskriva annorlunda i kontraktet eller de administrativa föreskrifterna (den s k AF-delen). När ändringen sker i AF-delen måste ändringen för att gälla mellan parterna listas under sammanställningen, kod AFC.111 om AB 04 avtalats och AFD.111 om ABT 06 avtalats, utöver att vara omnämnd under rätt kod i samma dokument.

Vad man emellertid inte får missa är att 6 kap. 16 § AB 04/ABT 06 endast reglerar beställarens rätt att innehålla belopp, bestämmelsen reglerar inte beställarens kvittningsrätt. Enligt allmänna avtalsrättsliga principer har en gäldenär under vissa förutsättningar rätt att fullgöra betalning gentemot sin borgenär genom att kvitta sin skuld mot en fordran gäldenären i sin tur har gentemot borgenären.

Att endast avtala bort 6 kap. 16 § AB 04/ABT 06 riskerar därmed att bli tandlöst eftersom beställaren då istället för att exempelvis säga ”vi innehåller betalning med hänvisning till vår vitesfordran i det tidigare projektet” kan säga ”vi fullgör vår betalning genom kvittning mot vår vitesfordran i det tidigare projektet”.

Det sagda innebär att man som entreprenör, för att vara säker på att undvika att hamna i en sådan situation som i vårt exempel ovan, måste tillse att både 6 kap. 16 § AB 04/ABT 06 och beställarens rätt att fullgöra sin betalningsskyldighet genom kvittning avtalas bort.

För att återgå till vårt exempel så slutade just den historien väl för entreprenören. Det finns dock gott om exempel på andra fall där en likartad situation uppstått och entreprenören inte haft resurser att ta striden mot beställaren. Även om det råder en god ton mellan parterna när avtal ska träffas i ett nytt projekt är därför vårt råd gentemot entreprenörer att alltid avtala om att det nya avtalet ska behandlas separat i förhållande till eventuella övriga avtal mellan parterna, på det sätt som anförts ovan.

Om diskussioner redan pågår mellan parterna om ett tidigare projekt och beställaren inte går med på ett sådant avtal då? Då hade vi själva inte skrivit på.

 

Skribenterna arbetar på Andersson Gustafsson Advokatbyrå som regelbundet skriver om fastighets- och entreprenadrätt i Dagens Juridik.


Dela sidan:
Skriv ut:

Taggar:

Stefan Wahlberg
stefan.wahlberg@blendow.se