Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

”F-skuldsanering – en säkerhetsventil för styrelseledamöter och VD:ar i finansbranschen?”

Debatt
Publicerad: 2016-05-30 09:24

ANALYS/DEBATT – av Maja Gyllander, compliance officer, Nordax Bank

 

I maj 2015 trädde nya regler i kraft gällande det personliga ansvaret för ledande befattningshavare i kreditmarknadsföretag, banker och värdepappersbolag. I huvuddrag innebär lagändringarna att det i lagen om bank- och finansieringsrörelse och i lagen om värdepappersmarknaden införs ytterligare administrativa sanktioner riktade mot styrelseledamöter och verkställande direktörer. För en fysisk person ska sanktionsavgiften fastställas till högst;

  • ett belopp som per den 17 juli 2013 i svenska kronor motsvarade fem miljoner euro (cirka 45 miljoner kronor),
  • två gånger den vinst som den fysiska personen erhållit till följd av regelöverträdelsen, om beloppet går att fastställa, eller
  • två gånger de kostnader som den fysiska personen undvikit till följd av regelöverträdelsen, om beloppet går att fastställa.

Det är alltså extremt höga belopp som kan bli aktuella och som få personer i sådana fall har en rimlig chans att kunna betala. 

Det saknas dessutom möjlighet för en person att försäkra sig mot eventuella personliga sanktionsavgifter varför hotet om dessa riskerar att fungera avskräckande för engagemang i styrelse eller som verkställande direktör i ett finansiellt bolag. För att en personlig sanktionsavgift ska bli aktuell enligt de nya reglerna krävs uppsåt eller grov oaktsamhet.

I dagarna har också riksdagen klubbat igenom de nya skuldsaneringslagarna, varav den ena utgör den nya F-skuldsaneringslagen. F-skuldsaneringslagen väntas reglera ett nytt skuldsaneringsförfarande för företagare och föreslås träda i kraft den 1 november 2016.  

Reglerna syftar till att förbättra villkoren för företagande i Sverige, vilket i sin tur kan stärka den svenska konkurrenskraften och skapa förutsättningar för fler jobb i nya och växande företag. Lagstiftningen bör sända signaler till presumtiva företagare om en minskad ekonomisk risk med företagandet (prop. 2015/2016:125 s. 103).

Svårt skuldsatta företagare ska få en möjlighet att lösa sina ekonomiska problem och på så sätt få en ny chans till ett drägligare och mer samhällsnyttigt liv.

Den nya skuldsaneringsformen kan komma i fråga för fysiska personer som engagerar sig i eller har engagerat sig i företagande.  Med företagare bör enligt regeringens mening i detta sammanhang avses en fysisk person som är eller har varit engagerad i en näringsverksamhet, antingen genom att driva eller ha drivit enskild näringsverksamhet eller genom att vara eller ha varit företrädare för en juridisk person som driver eller har drivit sådan verksamhet (prop. 2015/2016:125 s.107).

En styrelseledamot eller verkställande direktör i ett finansiellt bolag omfattas därmed av F-skuldsaneringslagens begrepp företagare.

För att en företagare som avvecklat sin näringsverksamhet eller på annat sätt upphört med sitt engagemang (till exempel avslutat sitt styrelseengagemang) ska omfattas av den nya skuldsaneringsformen anser regeringen att dessa personer måste ha en skuldbörda som huvudsakligen har anknytning till den näringsverksamheten.

För det fall Finansinspektionen ådömer en styrelseledamot i ett finansiellt bolag en sanktionsavgift torde det inte råda något tvivel om att skuldbördan har anknytning till näringsverksamheten. Styrelseledamoten har även mest sannolikt upphört med sitt engagemang i ett sådant fall varför F-skuldsanering torde vara möjlig.

Även en aktiv företagare (det vill säga en styrelseledamot som ännu är aktiv i styrelsen) bör enligt regeringens förslag under vissa förutsättningar omfattas av den nya skuldsaneringsformen. För att undvika gränsdragningsproblem och minimera påverkan på konkurrensen bör en F-skuldsanering för en aktiv företagare endast komma i fråga om näringsverksamheten är solvent. På detta sätt säkerställs att det är fråga om en ekonomisk rehabilitering av den fysiska personen (prop. 2015/2016:125 s. 109).

Företagaren kan således vara kvalificerat insolvent, medan verksamheten som sådan är solvent, vilket är det mest tänkbara scenariot vid en utdömd personlig sanktionsavgift. För aktiva företagare bör det dessutom enligt regeringens förslag inte gälla något krav på att gäldenärens skulder ska vara näringsrelaterade. Även i ett sådant fall torde därför F-skuldsanering vara möjlig.

Sammanfattningsvis bör den nya F-skuldsaneringslagen kunna tillämpas för det fall en styrelsedamot eller verkställande direktör i ett finansiellt företag av Finansinspektionen ådöms en personlig sanktionsavgift. Även om Finansinspektionen har flaggat för att det endast är i undantagsfall som de höga beloppen kommer komma i fråga bör vetskapen om möjligheten till F-skuldsanering kunna fungerande som en potentiell nödutgång, och kanske göra de personliga sanktionsavgifterna mindre avskräckande.

Stefan Wahlberg
stefan.wahlberg@blendow.se

Dela sidan:
Skriv ut: