Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Allvarlig kritik mot Polisen – sparade personuppgifter i 10 år

Nyheter
Publicerad: 2021-01-12 14:05

Justitiekanslern, JK, riktar allvarlig kritik mot Polismyndigheten för ha behandlat en mans personuppgifter inom ramen för kriminalunderrättelseverksamhet avseende allvarlig brottslighet under över tio års tid – utan att man kunnat peka på något konkret behov av behandlingen.

Det var på mannens begäran som Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden kontrollerade om Polisen eller Säpo  behandlat uppgifter om honom på ett sätt som stred mot lag eller annan författning.

Vid kontrollen kunde konstateras att han hade varit föremål för Polismyndighetens personuppgiftsbehandling och att uppgifter om honom hade behandlats utan att det varit nödvändigt med hänsyn till ändamålet med behandlingen. Nämnden konstaterade att personuppgiftsbehandlingen hade skett i strid med brottsdatalagen och att denna omständighet skulle kunna medföra skadeståndsansvar för staten, varför man anmälde saken till JK.

Mannen yrkade i samband med detta ersättning för ideell skada med 1 500 000 kronor.

”Väldigt känslig behandling”

Justitiekanslern konstaterar nu att mannens personuppgifter förekommit i uppgiftssamlingar avseende allvarlig brottslighet i mer än tio års tid. Behandlingen av uppgifterna har dessutom skett i flera sådana uppgiftssamlingar, vilket gör att det varit fråga om ”en väldigt känslig behandling, innefattande uppgifter om att personen har någon form av koppling till sådan brottslighet”.

Polisen har inte kunnat visa att man haft något behov, eller kunnat nämna några underrättelser med kopplingar till mannen. Personuppgifterna har dessutom varit desamma under en lång tid, och det har alltså inte tillkommit några uppgifter sedan åtminstone 2009. Således utgår JK, vid skadeståndsbedömningen, från att det varit felaktigt att koppla mannen till sådan allvarlig brottslighet.

Yrkade på 1,5 miljon – får 20 000 kronor

Kränkningen blir, enligt JK, särskilt allvarlig genom att personuppgiftsbehandlingen pågått i över tio års tid utan att vara förenlig med personuppgiftslagstiftningen. Uppgifterna var gemensamt tillgängliga för en relativt stor krets personer, först inom Rikspolisstyrelsen och därefter inom Polismyndigheten. Uppgifterna har dessutom, vid ett flertal tillfällen, glyttats mellan olika uppgiftssamlingar.

Kränkningen ”ökas” även något av att Polismyndigheten, efter att Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden ställt frågor om behandlingen, ”inte omedelbart gallrade uppgifterna, utan i stället dröjde en inte obetydlig tid med att gallra uppgifterna från alla uppgiftssamlingar”.

Mot bakgrund av dessa omständigheter, och den praxis som finns i andra ärenden av samma slag, slår JK fast att mannen ska ersättas med 20 000 kronor för den skada han lidit av att Polisen behandlat hans uppgifter i strid med lagen.


Dela sidan:
Skriv ut: