Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Allvarlig JO-kritik mot ”nonchalant” Överförmyndare

Nyheter
Publicerad: 2020-09-28 10:53
Foto: Dagens Juridik

Felaktig rättstillämpning, nonchalant inställning till grundläggande förvaltningsrättsliga regler och bristande kontakter med JO.
Det är några av de fel och brister som föranleder allvarlig JO-kritik mot Överförmyndaren i Habo kommun efter en granskning.

Enligt JO-anmälan förordnades kvinnan som god man för två ensamkommande barn i februari 2016. I februari 2018 beslutade Migrationsverket att skriva upp barnens ålder så att de bedömdes vara 18 år och den gode mannen meddelade då överförmyndaren att hon avsåg att vara kvar som god man till dess att besluten vunnit laga kraft.

Överförmyndaren beslutade dock aldrig formellt att avsluta hennes uppdrag som god man och hävdade istället att godmanskapet upphörde automatiskt i och med Migrationsverkets beslut. Gode mannen anser dock att hennes uppdrag inte har något att göra med Migrationsverket och att hennes arbete kvarstår så länge överförmyndaren inte avslutat detta.
Hon begärde även den10 juli 2018 ett arvode från överförmyndaren för de två uppdragen som god man, men myndigheten har aldrig fattat något beslut i den saken.

”Tyder på nonchalans”

Justitieombudsmannen beslutade efter anmälan att inleda en granskning av hur Överförmyndaren i Habo kommun har hanterat frågan om upphörande av godmanskapet för barnen samt hur myndigheten handskats med arvodesfrågan.

I sitt beslut konstaterar JO nu att överförmyndaren aldrig gjorde någon självständig bedömning av barnens ålder och inte heller fattade något beslut om upphörande av godmanskapet. Inte heller prövade överförmyndare den gode mannens arvodesbegäran. Enligt JO får överförmyndarens hantering i frågan om godmanskapet ”närmast anses innebära att myndigheten utan
att ha fattat ett eget beslut i saken formlöst låtit godmanskapet upphöra”. Att någon självständig bedömning av barnens ålder aldrig gjordes innebar enligt JO en felaktig rättstillämpning och hantering.

Att överförmyndaren efter drygt två år ännu inte fattat beslut gällande arvodena vittnar enligt JO om ”en nonchalant inställning till grundläggande
förvaltningsrättsliga regler” och ”tyder också på bristfälliga kunskaper
om dessa regler.” Överförmyndaren tycks inte heller ens i samband med
uppgifterna i JO:s remisser och upplysningarna i de egna remissvaren insett det
felaktiga i hanteringen av kvinnans ansökningar om arvode. Att man dessutom tycks ha tappat bort de skriftliga framställningarna om arvode beskrivs av JO som oacceptabelt.

Får allvarlig kritik

Utöver ovan konstaterade brister har Överförmyndaren i Habo kommun ”upprepade gånger misslyckats med att lämna begärda handlingar, upplysningar och yttranden till JO inom utsatta tidsfrister eller i sådan tid som rimligen kan förväntas”.

Sammantaget innebär de fel och brister som konstaterats av JO att Överförmyndaren i Habo kommun får allvarlig kritik för sitt agerande. Mot bakgrund av beslutet ”utgår JO från att överförmyndaren sätter sig in i de centrala reglerna som gäller för verksamheten och ser över rutinerna vad
gäller diarieföring och akthantering” samt omgående tar ställning till anmälarens begäran om arvode.


Dela sidan:
Skriv ut: