Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Allra-trio och skatteexpert från Grant Thornton frias i hovrätten

Nyheter
Publicerad: 2022-11-17 13:42
Allras grundare Alexander Ernstberger på väg in till hovrätten. Foto: Sofia Ekström / SvD / TT /

Svea Hovrätt bedömer, liksom tingsrätten, att Allra-topparna, däribland Alexander Ernstberger samt en skatteexpert från Grant Thornton ska frias från brotten grovt skattebrott, grovt bokföringsbrott och medhjälp till grovt skattebrott.

Medan Allra-topparna, däribland den tidigare vd:n Alexander Ernstberger, avtjänar sina fängelsestraff på olika anstalter i Sverige kommer nu ett glädjande besked för trion. De frias, tillsammans med en skatteexpert från Grant Thornton från brotten grovt skattebrott, grovt bokföringsbrott och medhjälp till grovt skattebrott.

Männen friades även i tingsrätten. I hovrätten har både åklagarna Carl Asterium och Johan Bäckström lämnat in ny skriftlig bevisning i form av ett aktieöverlåtelseavtal daterat i maj 2012 och en mejlkonversation.

Ny bevisning

Även Alexander Ernstberger har lämnat in ny skriftlig bevisning i form av mejlkonversationer och en så kallad Trading Checklist från 2012. Därutöver har det på Alexander Ernstbergers begäran hållits vittnesförhör med fyra vittnen.

Hovrätten skriver att domstolen ansluter sig till tingsrättens beskrivning av de sakomständigheter som framgår i målet och tingsrättens redogörelse för den rättsliga utgångspunkterna.

”När det gäller frågan om det funnits ett optionsavtal 2010 med det innehåll som avtalet slutligen fick när det dokumenterades 2012 anser hovrätten, precis som tingsrätten, att åklagarna inte har styrkt att optionsavtalet från 2010 var en efterhandskonstruktion, men att det av utredningen framgår att optionsavtalet i väsentliga delar varit föremål för bearbetning under 2012”. 

Allra-trion ska därför inte dömas för grovt skattebrott och skatteexperten ska inte dömas för medhjälp till grovt skattebrott.

Allra-topparna har uppgett att de inte ifrågasatte den slutliga utformningen av avtalet, då anställda på Grant Thornton, i egenskap av professionella rådgivare, hade utfört de justeringar som gjordes i avtalet. 

”Mot denna bakgrund gör hovrätten inga andra bedömningar än vad tingsrätten har gjort i skuldfrågan”, skriver hovrätten och menar att det inte är styrkt att Allra-topparna har haft erforderligt uppsåt till skatteundandragandet.

Skatteexperten

När det gäller skatteexperten från Grant Thornton har han uppgett att han utförde sina arbetsuppgifter i det aktuella ärendet i enlighet med instruktioner från sin överordnande på revisionsfirman. Hovrätten inställer sig därmed i tingsrättens bedömning att han har förlitat sig på den arbetsfördelning som funnits på Grant Thornton. Det är därmed inte styrkt att skatteexperten har  haft uppsåt till att främja ett skatteundandragande på ett sådant sätt som åklagaren påstår.

När det gäller bokföringsbrotten ansluter sig hovrätten också till tingsrättens bedömningar i skuldfrågan och åtalat mot Allra-trion ogillas.

Åklagarnas gärningsbeskrivning

Enligt kammaråklagare Carl Asterius och Johan Bäckström ska Allras två huvudägare, däribland Alexander Ernstberger, i oktober 2012 överfört ett värde motsvarande cirka 8,2 miljoner kronor från Supero till ett bolag som ägdes av Allras förvaltningschef.

Förvaltningschefen har enligt åklagarna uppsåtligen underlåtit att deklarera denna som inkomst av tjänst, vilket givit upphov till fara för skatteundandragande om cirka 4,1 miljoner kronor. 

Huvudägarduon har personligen eller som företrädare för Supero eller i vart fall som företrädare för Allra, tidigare Svensk Fondservice, uppsåtligen underlåtit deklarera arbetsgivaravgifter samt ingiva kontrolluppgift, vilket givit upphov till fara för skatteundandragande om cirka 2,5 miljoner kronor i arbetsgivaravgifter samt cirka 4,1 miljoner kronor i inkomstskatt. 

Trion anklagades även för att under 2012 uppsåtligen åsidosatt bokföringsskyldigheten genom att bokföringen avseende värdeöverföringen om cirka 8,2 miljoner kronor bokförts under hänvisning till ett, enligt åklagaren, oriktigt/bakdaterat optionsavtal. Detta skulle ha skett för att för att kamouflera det som egentligen skulle ha varit lön till förvaltningschefen – ett skenavtal, enligt åklagaren. Enligt åklagaren har därför rörelsens förlopp, resultat och ekonomiska ställning inte i huvudsak kunnat bedömas med ledning av bokföringen. 

Åklagarna har uppgett att gärningarna är grova på grund av, var för sig, beloppet, att det begåtts i skatteundandragande syfte samt att ett skenavtal tagits fram som påstådd grund för affärshändelsen och legat som verifikation. 

Åklagarna yrkade om företagsbot om 4 miljoner kronor samt att trion skulle meddelas näringsförbud till en tid av sex år.

Tingsrättens bedömning

Domstolen uppgav i tingsrättsdomen att åklagaren inte har styrkt att det omstridda optionsavtalet var en efterhandskonstruktion som syftade till att undvika inkomstskatt.

Vidare skriver domstolen att förvaltningschefens uppgifter stöds av att Grant Thornton de facto tog fram reviderade optionsavtal, innehållandes teckningspremier och med ett ändrat lösenpris, och fakturerade för sitt arbete. 

”Av mejl framgår att Grant Thornton uttryckt sig på ett sätt som kunde förstås som att även det omstridda optionsavtalet var förenligt med gällande rätt. Xxx Xxx (förvaltningschefen reds anm) har alltså kontaktat professionella rådgivare för att försäkra sig om att aktuella ändringar i optionsavtalet skedde på ett korrekt sätt”, skrev domstolen och konstaterade att åklagaren inte har motbevisat hans påstående om att han förlitade sig på deras bedömning, vilket innebär att han handlat utan uppsåt till ett eventuellt skatteundandragande. 

Åtalet mot förvaltningschefen avseende grovt skattebrott ogillades därför. 

Skatteexperten från Grant Thornton

Enligt åklagarna har en av Grant Thorntons skatteexperter främjat skatteundandragandet. De uppger att hans roll var huvudsakligen att räkna fram teckningspremier och ta fram optionsavtal med utgångspunkt i de uppgifter som han fick från Allra förvaltningschef. Även han friades då tingsrätten kommer fram till att han inte handlat med uppsåt. Han friades därmed från misstanken om medhjälp till grovt skattebrott.

Vad vidare gäller de två grundarna av Allra däribland Alexander Ernstberger har de hävdat att optionsavtalet 2012 motsvarade de kommersiella villkor som de hade kommit överens om 2010. De ifrågasatte inte den slutliga utformningen av avtalet eftersom det hade gjorts av en skatteexpert på Grant Thornton. 

Domstolen kom fram till att någon utredning som motbevisar deras uppgifter finns inte. Åklagaren har därmed inte visat att de haft uppsåt till skatteundandragande när de inte deklarerat arbetsgivaravgifter eller gett in kontrolluppgift enligt gärningspåståendet. Åtalet mot duon rörande grova skattebrott ska därför ogillas. 

Åklagaren kan inte motbevisa försvaret

Enligt tingsrätten hade åklagaren heller inte motbevisat Alexander Ernstberger, hans medgrundare och förvaltningschefens försvar mot anklagelserna om att de uppsåtligen åsidosatt bokföringsskyldigheten genom att värdeöverföringen om 8,2 miljoner kronor bokförts under hänvisning till ett oriktigt/bakdaterat optionsavtal. 

De var alltså av uppfattningen att det omstridda optionsavtalet väsentligen motsvarade överenskommelsen från 2010. 

Åklagaren har inte heller motbevisat deras påståenden om att de förlitade sig på att Grant Thornton upprättade optionsavtalet på ett korrekt sätt. Det är därmed inte heller styrkt att de uppsåtligen åsidosatt bokföringsskyldigheten. 

Tingsrätten ogillade därför även åtalet för grovt bokföringsbrott.

Ett överklagande till Högsta domstolen ska ha kommit in senast den 15 december 2022. 


Dela sidan:
Skriv ut: