Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Allra-ombud nekas handlingar i pensionstvisten

Nyheter
Publicerad: 2021-09-08 08:54
Foto: Tomas Oneborg / SvD / TT /

Allra-bolagen som är föremål för en stor pensionshärva har inte rätt att överklaga ett mål om tillgång till handlingar hos Pensionsmyndigheten.
Det har däremot deras ombud, men han nekas handlingarna då Pensionsmyndigheten tvistar med ombudets klienter och myndighetens ställning som part försämras om uppgifterna röjs.

Pensionsmyndigheten avslog ombudets tillika advokatens begäran om att få ta del av uppgifter i två handlingar, då de innehåller uppgifter för vilka sekretess gäller enligt OSL.

Advokaten företräder Allra Pension som är intervenient i den pågående brottmålsprocessen mot ledande företrädare i Allra-koncernen. Pensionsmyndigheten konstaterade att de två aktuella sekretessbelagda handlingarna innehåller uppgifter som har tillkommit eller hämtats in med anledning av  rättstvister. Om uppgifterna röjs kan det antas att Pensionsmyndighetens ställning som part i dessa tvister försämras.

Det föreligger därför hinder mot utlämnande av uppgifterna i handlingarna.

Överklagade myndighetens beslut

Allra Asset Management S.A., Allra Pension AB, Allra Sverige AB och nämnda advokat överklagade till kammarrätten och yrkade i första hand att kammarrätten skulle besluta att handlingar som är inkomna till eller upprättade av någon av uppdragstagarna Trägårdh Advokatbyrå, Ekan Aktiebolag, Agido Management Consulting AB och Henrik Borg för Pensionsmyndighetens räkning är att anse som allmänna handlingar hos Pensionsmyndigheten och återförvisar ärendet i övrigt till myndigheten för att pröva begäran i enlighet med detta.

I andra hand yrkade de att kammarrätten skulle besluta att handlingar som antingen är inkomna till Pensionsmyndigheten från någon av uppdragstagarna eller avsända från Pensionsmyndigheten till nämnda subjekt, är att anse som allmänna handlingar hos Pensionsmyndigheten och återförvisar ärendet i övrigt till Pensionsmyndigheten för att pröva begäran i enlighet med detta. Klagandena yrkade utöver detta att kammarrätten ändrar det överklagade beslutet på så sätt att de allmänna handlingar som inte har lämnats ut på grund av sekretess lämnas ut i sin helhet.

Begärde handlingarna som ombud

Kammarrätten konstaterar att det är i egenskap av ombud för Allra Asset Management S.A., Allra Pension AB och Allra Sverige AB som advokaten hos Pensionsmyndigheten har begärt att få ta del av de aktuella handlingarna. Pensionsmyndigheten har dock riktat det överklagade beslutet enbart till advokaten. Bolagen har därmed inte rätt att överklaga beslutet. Bolagens överklagande ska därför avvisas.

Kammarrätten kan endast pröva det som omfattas av det överklagade beslutet. Kammarrätten anser att det överklagade beslutet inte kan anses omfatta någon särskild prövning av vilken ställning Trägårdh Advokatbyrå, Ekan Aktiebolag, Agido Management Consulting AB eller Henrik Borg har intagit i förhållande till Pensionsmyndigheten. Ombudets yrkanden härom ska därför avvisas.

Instämmer i myndighetens bedömning

Genom det överklagade beslutet har Pensionsmyndigheten beslutat att inte lämna ut två handlingar i myndighetens ärende med dnr SAK 2017-15 med hänvisning till sekretess enligt 19 kap. 9 § OSL. Av utredningen i målet framgår att Pensionsmyndigheten har pågående rättstvister och att ombudet företräder motparterna i dessa. Enligt kammarrättens bedömning är uppgifterna i de prövade handlingarna av sådant slag att det kan antas att myndighetens ställning som part försämras om uppgifterna röjs.

Kammarrätten instämmer alltså i Pensionsmyndighetens bedömning att uppgifterna omfattas av sekretess enligt 19kap. 9 § OSL. Överklagandet i denna del ska därför avslås. (Blendow Lexnova)


Dela sidan:
Skriv ut:

Mikael Kindbom
red@dagensjuridik.se