Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Alexandre Schneiter yrkar att Lundin-åtalet ska avvisas

Nyheter
Publicerad: 2021-11-22 09:13

Lundin Energys tidigare vd och nuvarande styrelseledamot Alexandre Schneiter yrkar via sina privata försvarare att tingsrätten avvisar åtalet om folkrättsbrott. De hävdar att svensk domstol saknar behörighet.
Åklagare Henrik Attorps bestrider dock avvisandet och hänvisar till att flera liknande mål genomförts i svenska domstolar.

Såsom privata försvarare för Lundin Energys tidigare vd och nuvarande styrelseledamot Alexandre Schneiter yrkar advokaterna Per E Samuelson, Johan Rainer och Olle Kullinger att tingsrätten avvisar åtalet om folkrättsbrott.

Åtalet ska avvisas på den grund att svensk domstol saknar behörighet, framgår det av yrkandet i tingsrätten. De hänvisar till att Alexandre Schneiter är medborgare i Schweiz. Han bor i Genève. Han vistas inte i Sverige och gjorde inte heller det då åtal väcktes.

Expertutlåtanden

Försvararna hänvisar vidare till att de påstådda huvudbrotten har begåtts i Sudan. De påstådda medhjälpsgärningarna har också begåtts i Sudan, med undantag för en medhjälpsgärning som ska ha inträffat i Schweiz. 

”Detta innebär att svensk domstol endast har behörighet att ta upp åtalet till prövning mot Alexandre Schneiter enligt bestämmelserna om universell jurisdiktion”, skriver försvararna. 

De hänvisar därefter till ett bifogat expertutlåtande, upprättat av professor William Schabas och Dr. Guenael Mettraux där det framgår att universell jurisdiktion saknas för krigsförbrytelser i icke internationella väpnade konflikter såväl nu som under i målet aktuell tidsperiod. 

”Vi vill särskilt framhålla att det av expertutlåtandet framgår att det finns flera exempel i internationell rätt på att man inte med stöd av universell jurisdiktion kan tvinga en person som inte frivilligt vistas i Sverige vid tidpunkten för åtalets väckande att komma till en rättegång i Sverige som handlar om krigsförbrytelser i Sudan. Man kan med andra ord inte importera folk till rättegångar om folkrättsbrott i Sverige om händelser som har ägt rum utomlands, utan en nödvändig förutsättning för universell jurisdiktion är bland annat att den som åtalas frivilligt vistas i territoriet vid tidpunkten för åtalets väckande”, skriver försvararna.

”Saknas universiell jurisdiktion mot Schneiter”

De menar att det också har varit så i samtliga rättegångar om folkrättsbrott som hittills har ägt rum i Sverige. 

”Alexandre Schneiter vistas inte i Sverige och redan därmed saknas universell jurisdiktion mot honom. Om tingsrätten trots detta skulle kalla Alexandre Schneiter till en huvudförhandling så handlar det i så fall inte om en frivillig vistelse i Sverige. Det framgår nämligen av praxis att den som inställer sig efter att ha blivit kallad av domstol till en förhandling inte anses ha inställt sig frivilligt. Man kan alltså inte tillskapa universell jurisdiktion genom att tvinga folk som vistas i utlandet till Sverige för att lagföra dem för folkrättsbrott som har ägt rum utomlands”. 

Försvararna hänvisar därefter till ytterligare ett bifogat expertutlåtande. Denna gång är det professor Eric Bylander som i rättsutlåtandet kommer fram till att åtalet ska avvisas eftersom svensk domstol enligt bestämmelsen i 2 kap 7 § brottsbalken saknar behörighet.  Slutsatsen Eric Bylander kommer fram till är att det faktum ”att svensk domstol inte är behörig att uppta åtalet till prövning utgör ett rättegångshinder som domstolen av egen kraft ska beakta genom ett beslut… innebärande att åtal som hindret avser eller stämningsansökan i dess helhet ska avvisas”. 

Bestrider avvisning

Åklagare Henrik Attorps bestrider yrkandet om avvisning. Han skriver i svarsskriften att det inte finns någon begränsning enligt allmänt erkända folkrättsliga grundsatser som hindrar 

tingsrätten från att tillämpa svenska jurisdiktionsregler i det aktuella målet. Åklagaren delar dock Alexandre Schneiters uppfattning att frågan bör prövas innan stämning utfärdas men att frågan bör prövas så snart som möjligt for att handläggningen därefter kan fortsätta. 

Han uppger att frågan om svensk domstols behörighet i målet kan avgöras på handlingama och att det inte finns skäl att hålla muntlig förhandling i denna del. 

Enligt åklagaren har nu domstolen ska pröva om det enligt allmänt erkända folkrättsliga grundsatser eller intemationella överenskommelser finns en begränsning som medför att svensk domstol i detta fall inte ska utöva universell jurisdiktion avseende brott begångna inom ramen för en icke- internationell väpnad konflikt. 

Exempel där svensk domstol utövat universiell jurisdiktion

Åklagaren hänvisar i sin tur till en regel i Internationella Rödakorskommitténs sedvanerättsstudie där det framgår att stater har en rätt att inom ramen för sin nationella lagstiftning tillämpa universell jurisdiktion för brott begångna inom ramen för en icke-nationell väpnad konflikt. Detta ger alltså ett starkt stöd för att tingsrätten är behörig att pröva åtalet mot Alexandre Schneiter. Åklagaren hänvisar även till Internationella straffrättsutredningen som var av uppfattningen att allmän folkrätt tillåter stater att utöva universell jurisdiktion avseende grova humanitärrättsliga brott, vilket inkluderar folkrättsbrott, grovt brott samt medhjälp därtill.

Åklagaren hänvisar dessutom till att svensk domstol har i flera tidigare mål utövat universell jurisdiktion avseende folkrättsbrott begångna inom ramen för en icke-intemationell väpnad konflikt. Bland annat har domstolarna i de tre mål som rör folkmordet i Rwanda grundat sin behörighet på bland annat universalitetsprincipen. Samma sak gjordes i de mål rörande forna Jugoslavien som avsåg icke- internationell väpnad konflikt. I samtliga målen, som rör brott begångna före Alexandre Schneiters påstådda brottslighet, hade regeringen innan åtals väckande meddelat åtalsforordnande. I inget av dessa mål har varken regeringen eller domstolarna funnit att svensk domstol saknar behörighet.

Tydligt intresse för Sverige

”Den brottslighet Alexandre Schneiter har åtalats för ska ha begåtts inom ramen for dennes arbete som hög företrädare för ett svenskt aktiebolag. Därmed finns ett tydligt intresse för Sverige att utöva den universella jurisdiktion som finns för brottet enligt svensk lag”, skriver Henrik Attorps. 

Premiuminnehåll
Skaffa Mitt DJ Premium för att ladda ner filerna
Attorps-svar-avvisning
bylander-rättsutlåtande
expertutlåtande
rättsutlåtande
yrkan om avvisning

Dela sidan:
Skriv ut: