Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Aktieägare nekas skadestånd efter försäljning av turisthotell

Nyheter
Publicerad: 2020-11-17 08:52

Sex aktieägare som stämt bolagets styrelse på över sju miljoner kronor efter en försäljning av ett hotell i Rumänien förlorar i både tingsrätten och hovrätten. Hovrätten anser att aktieägarna inte lyckats bevisa att hotellet sålts till underpris.

År 2003 bildades ett bolag av en grupp vänner och bekanta i syfte att förvärva och äga fast egendom i Europa. Bland aktieägarna återfanns bland annat ett aktiebolag samt sex privatpersoner som tillsammans innehade mer än tio procent av aktierna, samt ytterligare sex personer vilka i vart fall sedan april 2013 varit styrelseledamöter i det aktuella bolaget.

Förvärvade fastighet i Rumänien

Inför Rumäniens stundande EU-inträde, vilket förmodades skulle medföra en höjning av fastighetspriserna i landet, inriktade sig fastighetsbolaget på att förvärva en fastighet i Rumänien. Köpet skulle ske före EU-inträdet.

Då endast rumänska bolag fick äga mark i Rumänien bildade fastighetsbolaget ett dotterbolag i Rumänien genom vilket fastighetsbolaget skulle bedriva sin verksamhet i Rumänien. 

Samarbetsavtal

År 2003 förvärvade dotterbolaget Selena och Rodna hotell i Rumänien som är beläget vid stranden i Mamaia vid Rumäniens Svartahavskust. I samband med att verksamheten startades skrev aktieägarna ett samarbetssamtal. Tanken var att äga hotellet och driva näringsdrivande verksamhet under en tid, för att sälja hotellet med vinst tidigast år 2008 och senast år 2011. 

År 2008 bröt finanskrisen ut och som en följd av denna försämrades fastighetsmarknaden i Rumänien. Försäljningen av hotellet gick därför inte som planerat och år 2011 var hotellet fortfarande inte sålt.

Uppstod osämja och misstro

Stämningen inom aktieägarkollektivet i fastighetsbolaget försämrades och det uppstod osämja och misstro. Under år 2013 tillsattes en ny styrelse i bolaget bestående av de styrelseledamöter som nu är part i detta mål. Den 27 oktober 2013 hölls en bolagsstämma vid vilken aktieägarna i fastighetsbolaget bland annat beslutade om vilket försäljningspris som skulle accepteras för hotellet. 

Den 6 mars 2014 hölls en extra bolagsstämma vid vilken styrelsen bland annat informerade om att det inkommit ett bud på hotellet. Vid bolagsstämman beslutade aktieägarna i bolaget att styrelsen i fastighetsbolaget skulle ge en instruktion till styrelsen i det rumänska dotterbolaget att sälja hotellet för 825 000 dollar. Hotellet såldes den 3 april 2014 till ett rumänskt bolag för 825 000 dollar inklusive mervärdesskatt.

Fanns en annan intressent som lagt högre bud

Aktieägarna i målet yrkade att tingsrätten ska förplikta styrelseledamöterna att solidariskt till fastighetsbolaget betala 7 281 112 kronor jämte ränta.

Aktieägarna hävdade att var och en av styrelseledamöterna, i samband med försäljningen, hade vetskap om att hotellet var värderat till 1 637 000 euro, att det fanns ett bud från en annan intressent uppgående till 1 300 000 euro som inte behandlats, att flera aktieägare lagt högre bud än försäljningspriset och att flera av aktieägarna i fastighetsbolaget motsatte sig en försäljning.

Styrelseledamöterna har genom agerandet uppsåtligen eller av oaktsamhet med adekvat kausalitet orsakat fastighetsbolaget skada motsvarande skillnaden mellan försäljningspriset och den köpeskilling som hade erhållits om hotellet hade sålts för 1 300 000 euro, motsvarande 11 588 885 kronor.

Styrelseledamöterna: bolaget har inte åsamkats skada

Styrelseledamöterna anser inte att bolaget åsamkats någon skada. Det har i vart fall inte åsamkats skada genom dotterbolagets försäljning av hotellet på det sätt som  ägarna gör gällande. Om försäljningen har medfört skada har skadan uppstått i det rumänska dotterbolaget och inte i fastighetsbolaget. Om det sistnämnda bolaget har åsamkats skada genom försäljningen uppgår den påstådda skadan i vart fall inte till det yrkade beloppet, som inte i sig är styrkt

Tingsrättens bedömning

Nacka tingsrätt konstaterade att verksamheten som bedrevs i hotellet vid aktuell tidpunkt har tämligen varit begränsad. Det var vidare ostridigt att försäljningsförsök misslyckats under ett antal år och att det varit svårt att hitta en köpare. Det kunde således inte anses visat att ett sådant förlopp på något sätt hade medfört ett mer fördelaktigt resultat. Sammantaget hade det inte visats att det föreligger kausalitet mellan det påstått skadevållande agerandet från styrelseledamöternas sida och den påstådda skadan.

Hovrätten: Ingen underprisförsäljning har kunnat visats

Svea hovrätt slår fast att varken de åberopade värderingarna eller ett av aktieägarna påstått bud är så tillförlitliga att de kan anses utgöra ett tillräckligt starkt stöd för påståendet att försäljningen skedde till underpris. Någon ytterligare utredning som med tillräcklig styrka talar för att det var frågan om en underprisförsäljning har inte lagts fram. Samtidigt har det framkommit omständigheter som talar emot att en försäljning hade kunnat inbringa mer än vad som faktiskt erhölls.

Svea hovrätt menar att aktieägarna därmed inte kan anses ha förmått visa att det var frågan om en underprisförsäljning. Redan av den anledningen saknas det förutsättningar för bifall till deras skadeståndstalan gentemot styrelseledamöterna. Vid den bedömningen finner hovrätten inte skäl att ta ställning till om de övriga förutsättningarna för skadeståndsansvar är uppfyllda. Tingsrättens domslut i den här delen ska alltså fastställas. (Blendow Lexnova)

Premiuminnehåll
Skaffa Mitt DJ Premium för att ladda ner filerna
skadestånd-nekas

Dela sidan:
Skriv ut:

Mikael Kindbom
red@dagensjuridik.se