Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Advokatfirma vinner mot fastighetsprofil om skadestånd

Nyheter
Publicerad: 2022-11-24 09:01

En fastighetsprofil från Uppsala har stämt en advokatbyrå för vårdslös rådgivning i samband med ett skiljeförfarande mot Hemfosa.
Tingsrätten menar dock att advokaten inte agerat vårdslöst – mer än vid en fråga som dock inte var avgörande för skiljeförfarandet som miljardären förlorade.

En fastighetsentreprenör med sitt fastighetsbolag har yrkat att advokatfirman ska betala cirka 1,26 miljoner kronor och 85 000 euro samt ränta efter en påstådd vårdslös rådgivning.

Bakgrunden är en överlåtelse av fyra aktiebolag till Hemfosa-koncernen för en halv miljard kronor. Överlåtelsen reglerades genom ett aktieöverlåtelseavtal som signerades den 7 april 2010.  När aktieöverlåtelseavtalet ingicks kände sig fastighetsprofilen säker på att Posten skulle förlänga hyresavtalet med ett av bolagen och att fastighetsprofilen därmed skulle få rätt till en tilläggsköpeskilling om maximalt 23,25 miljoner kronor. Men Posten förlängde inte hyresavtalet och fastighetsprofilen och Hemfosa var inte överens efter överlåtelsen om rätten till tilläggsköpeskilling för ett uteblivet hyresavtal.

Kontakten med advokaten om skiljeförfarande

Fastighetsbolaget funderade på ett skiljeförfarande och tog kontakt med en advokat som upprättade en promemoria. I juni 2018 påkallade fastighetsprofilen, biträdd av advokaten, skiljeförfarande mot Hemfosa med yrkande om 9,2 miljoner kronor i skadestånd på grund av Hemfosas underlåtenhet att teckna ett hyresavtal med Posten.

I februari 2019 meddelades skiljedomen där fastighetsprofilens yrkade skadestånd ogillades och han förpliktigades att betala Hemfosas rättegångskostnader om 655 000 kronor och skiljedomskostnader om 85 000 euro.

Fastighetsprofilen har i en stämningsansökan påstått att advokaten, verksam hos advokatbyrån, har varit vårdslös vid rådgivningen till honom genom att ge rådet att inleda skiljeförfarande mot Hemfosa med yrkande om skadestånd för utebliven tilläggsköpeskilling under aktieöverlåtelseavtalet utan rättegångskostnadsansvar vid förlust. 

Den vårdslösa rådgivningen bestod, enligt fastighetsprofilen, bland annat i en felaktig beräkning av hans krav (tilläggsköpeskillingen) till drygt 9 miljoner kronor och ett felaktigt påstående att Hemfosa hade begått ett klart brott mot informationsskyldigheten i aktieöverlåtelseavtalet och därmed hade bevisbördan för att tilläggsköpeskilling inte skulle utgå. 

Han menade att advokatfirman befäst den felaktiga bilden av att ett inledande av ett
skiljeförfarande var hans enda alternativ och att kostnadsrisken var mycket låg. 

Riskmedveten

Advokatbyrån har å sin sida uppgett att ”N.N är en riskmedveten, men samtidigt också en risktagande person” och anfört att advokatfirman informerat honom om huvudregeln om rättegångskostnadsfördelning, det vill säga den så kallade loser pays principle.

Advokatfirman har även pekat på att Hemfosa vann framgång på grund av en risk som fastighetsprofilen var medveten om och hade accepterat. 

Vidare uppgav advokatfirman att fastighetsprofilen är medvållande då han var med och förhandlade tilläggsköpeskillingen och var han medveten om hur den skulle beräknas. Trots att beräkningen redovisades öppet i promemorian påtalade inte han att beräkningen var felaktig. Hade han gjort det skulle den påstådda skadan ha kunnat undvikas. 

Rättmätigt krav

Tingsrätten uppger dels att om det krav som fastighetsprofilen initialt framställt frivilligt bedömdes vara rättmätigt finns det inget att anmärka på advokatens råd att fastighetsprofilen är hänvisad till att påkalla skiljeförfarande för att erhålla betalning. 

Vidare noterar tingsrätten att skiljenämnden aldrig prövade frågan om beräkning av tilläggsköpeskilling advokatens bedömning kan därför inte ställas mot en i efterhand konstaterad korrekt bedömning. Tingsrätten noterar även att fastighetsprofilen dels var insatt i avtalsvillkoren och fastighetsbranschen men även dels att han har en revisionsbakgrund och därför själv kunde kontrollera advokatens rådgivning när det gäller beräkningen. Advokatens rådgivning anses därför inte varit oaktsam.

Tingsrätten anser heller inte att advokaten har brustit i sin rådgivning då han påstått att Hemfosa klart brutit mot informationsskyldigheten i aktieöverlåtelseavtalet.

”Av vad som framkommit fick således X.X information om förhandlingarna om nya hyresavtal först efter att förhandlingarna hade avslutats. Med det som utgångspunkt finns det inget att anmärka på N.Ns påstående att Hemfosa klart brutit mot sin informationsskyldighet. Rätten anser därför att N.Ns rådgivning i den här delen inte varit oaktsam”. 

Tingsrätten hänvisar till att advokaten har bedömt att Hemfosa under vissa villkor haft en skyldighet att ingå avtal med Posten. Han har vidare bedömt att Hemfosa således har haft ett så kallat underlåtenhetsansvar. Han har därefter bedömt bevisbördans placering. Advokaten har också tydligt lyft fram att fastighetsprofilen inte har någon egen bevisning och att han skulle förlora sin talan om Hemfosa förmår bevisa att det inte var möjligt att ingå ett hyresavtal med Posten. Sammantaget anser rätten att advokaten inte varit oaktsam i den här delen. 

Rättegångskostnaderna

När det gäller frågan om advokaten varit oaktsam när det gäller rättegångskostnaderna anser dock tingsrätten att han har brustit på flera punkter. Efter rådgivningen var fastighetsprofilen väl förtrogen med huvudregeln att den förlorande parten står för den vinnande partens kostnader men det har dock inte framkommit att han hade någon kunskap om i vilka situationer som undantagsregeln kunde bli tillämplig. 

Tingsrätten anser att advokaten borde i vart fall ha varit tydlig med att hans bedömning var osäker och beskrivit följderna av att bedömningen skulle visa sig vara felaktig. Sammantaget bedöms hans rådgivning i den här delen ha varit oaktsam. 

Tingsrätten kommer dock fram till att fastighetsprofilen inte har bevisat att advokatens oaktsamma rådgivning i kostnadsdelen orsakade att han inledde skiljeförfarandet angående skadeståndskrav för uteblivet hyresavtal med Posten. 

Käromålet ogillas därför och fastighetsprofilen ska ersätta advokatbyrån för rättegångskostnaderna om 1,5 miljoner kronor.


Dela sidan:
Skriv ut: