Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Advokaterna överklagar entledigande och prutning av arvode i Lundin-målet

Nyheter
Publicerad: 2023-03-15 08:45
Illustrationsbild. Foto: Hasse Holmberg/Scanpix

Målsägandebiträdena i Lundin-målet överklagar nu tingsrättens beslut om entledigande samt den kraftiga prutningen av advokatarvodena. Samtliga uppger att behovet av målsägandebiträde har inte minskat och att de begärda arvodena är skäliga.

För drygt en månad sedan kunde Dagens Juridik berätta att målsägandebiträdenas entledigas i Lundin-målen rörande övergrepp i rättssak. Samtidigt valde tingsrätten att pruta rejält på målsägandebiträdenas arvoden. Nu väljer advokaterna att överklaga både entledigandet och arvodesprutningen.

Advokat Fabian Wennergren yrkar att hovrätten ändrar tingsrättens beslut och upphäver entledigandet samt att hovrätten tillerkänner honom full ersättning för nedlagt arbete och tidsspillan i enlighet med ingivna kostnadsräkningen.

Kritisk till motiveringen av prutning

Han skriver i överklagandeskriften förundersökning avseende misstanke om övergrepp i rättssak pågår alltjämt. 

”Även om prognos för åtals väckande är oklar och osäker föreligger alltjämt behov av målsägandebiträde för de personer som varit berörda och som alltjämt är föremål för en konkret och allvarlig hotbild. Behovet av målsägandebiträde har inte minskat enkom för att utredningen inte har presterat något åtal eller att biträdenas roll har kommit att bli mera passiv än vad den var i utredningens begynnelse”. 

När det gäller arvodet kritiserar advokaten tingsrättens motivering till prutningen.

Han hänvisar till att tingsrätten bland annat påstått att en stor del av arbetet har gått till att arrangera en utredningsresa, men att detta ska göras av en kontorsorganisation på plats.

”Problemet med tingsrättens skäl och resonemang är att det arbete som undertecknad lade ned på att arrangera en utredningsresa för en klient som bor på hemlig ort i Östafrika var att arbetet inte gick till undertecknads egna reseförberedelser”, skriver han. 

Han uppger att advokatbyrån Bodström & Partners Stockholm har haft en organisation på plats och att någon betydande del av arbetet därmed inte lagts ned på att boka och administrera hans egen resa till Kampala. 

”Dock har en ansenlig tid gått åt att administrera den resa som undertecknads klient var nödgad att genomföra för att kunna inställa sig vid förhöret i Kampala, ett förhör och en resa som skedde på initiativ från polismyndigheten”, skriver Fabian Wennergren.

Risk att röja sekretessuppgifter

Han menar dock att tingsrätten har dessvärre helt missuppfattat den ingivna kostnadsräkningen. 

”Istället för att ställa frågor som skulle kunna bringa klarhet kring varför aktuell tid lagts ned på att hjälpa en huvudman att genomföra en flerdygns-tur-och-retur-resa för att ta sig till ett förhör i ren region som är minst sagt lite stökig, har tingsrätten presumerat att det rört sig om rent rudimentära åtgärder så som att boka flyg och hotell för en svensk medborgare. Dessa missförstånd hade med enkelhet kunnat besvaras genom en skriftlig fråga/föreläggande”, skriver advokaten.

Han uppger även att totalen för den faktiska tidsspillan landar på någonstans runt 36-37 timmar. Av dessa timmar har han begärt ersättning för 23 timmar och 30 minuter, varav fyra timmar för tidsspillan utanför vanlig kontorstid. 

Han uppger även att arbete har utförts under de timmar då det varit möjligt att utföra arbete på ett säkert sätt utan risk för att röja sekretessuppgifter för de ärenden som han jobbade med vid tiden för resan. Han uppger även att arbete inte kunnat utföras för varje enskild timme som tidsspillan avser, det rör sig bland annat om kösituationer i passkontroller, mellanlandningar, transporter i bilar utan säkerhetsbälten och så vidare.

”Med lite fantasi går det att föreställa sig att ingen av de angivna situationerna utgör en möjlig, eller för den delen dräglig, arbetsplats för en person som arbetar utifrån strikta regler gällande konfidentialitet. Inte ens för en advokat, som av allt att döma kan förväntas arbeta nästintill varsomhelst. Trots det anförda har undertecknad utfört arbete när situationen och omständigheterna tillåtit. Kostnadsbegränsningar har utförts i den mån det har varit möjligt”, skriver Fabian Wennergren.

Omfattande kontakt med NOAs vittnesskydd

Även advokat Susanne Feinsilber överklagar tingsrättens beslut att entlediga målsägandebiträdena och yrkar att hovrätten ändrar tingsrättens beslut att sätta ned hennes arvode.

Bland annat hänvisar advokaten till målsägandebiträdet rätt att närvara vid förhör med målsäganden ”är av grundläggande betydelse för fullgörandet av uppdraget oavsett om förhöret hålls i Sverige eller i utlandet”.

Vidare skriver hon att det inte varit möjligt att uppdra åt jurist eller annan på plats att utföra uppdraget med hänsyn till det aktuella ärendets komplexa och känsliga karaktär och vikten av upprätthållandet av sträng sekretess.

”Vidare har omfattande åtgärder krävts i form av kontakter med målsäganden, utredare, NOA´s vittnesskydd och UNHCR med anledning av fortlöpande rapporter om allvarliga hot och övergrepp”, skriver advokaten.

Advokaten skriver att målsäganden som utsatts för allvarliga hot och angrepp vänder sig naturligt nog i första hand till sitt målsägandebiträde som kan vidta adekvata åtgärder som kan förbättra situationen avseende bland annat skydd och förflyttning.

”Att som målsägandebiträde i en sådan för målsäganden mycket allvarlig situation förhålla sig passiv skulle strida mot grundande advokatetiska krav på klientlojalitet”, skriver hon.

Advokaten pekar även på att åklagaren som har en god inblick i utredningen inte förelagts eller beretts att yttra sig i fråga om entledigande av målsägandebiträdena.

Hon uppger att en stor del av det begärda ersättningen för nedlagt arbete är kopplat till målsägandenas utsatta situation med allvarliga hot och angrepp. Att förundersökningen varit inaktiv i perioder eller att något åtalslbelsuzt inte tagits har ingen relevans, menar advokaten.

Tidsspillan vid flygresor ersättningsgill

Advokat Percy Bratt yrkar också att hovrätten ska upphäva tingsrättens beslut om entledigande och överklagar domstolen beslut om prutning på arvodet.

Även han pekar på målsägandebiträdet rätt att närvara vid förhör med målsäganden oavsett om förhöret hålls i Sverige eller i utlandet. Vidare pekar han liksom de övriga målsägandebiträdena att spilltiden under flygresorna har inte kunnat utnyttjas för arbete av sekretesskäl.

”Förhållanden under flygresor är därtill sådana att någon möjlighet att upprätthålla sekretessen i realiteten inte finns. Någon reell möjlighet att använda tiden till arbete har således inte förelegat och tidsspillan vid flygresor är därmed ersättningsgill”, skriver Percy Bratt.


Dela sidan:
Skriv ut: