Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Advokat prickas efter jävssituation med kontorsgranne

Nyheter
Publicerad: 2021-09-13 13:53
Foto: Maja Suslin / TT /

En advokat prickas för att ha agerat offentlig försvarare i ett mål där en kollega, som han har kontorsgemenskap med, tidigare varit förordnad som målsägandebiträde.

Advokaten var offentlig försvarare i ett omfattande brottmål förra året. En kollega, med vilken han har kontorsgemenskap, var målsägandebiträde till samme klients motpart i en del av målet till dess att han på egen begäran entledigades.

Enligt anmälan till disciplinnämnden, som kom från en åklagare, förelåg en ”uppenbar intressekonflikt och jävssituation” mellan de båda advokaterna. Åklagaren ville därför att disciplinnämnden skulle pröva om en av dessa, genom att låta sig förordnas som försvarare, åsidosatt god advokatsed.

Enligt åklagaren hade denne nämligen, trots att han varit fullt medveten om situationen, sökt och åtagit sig uppdraget som offentlig försvarare i målet – trots att kollegan agerat målsägandebiträde.

Trodde rätten skulle förordna annan försvarare

Advokaten har i ett svar till samfundet, kort sammanfattat, uppgett att han på tidigt stadium identifierade den aktuella intressekonflikten. Han insåg att han inte kunde företräda sin klient i de delar om avsåg brott mot sin kontorsgrannes klient och tog därför kontakt med såväl åklagarna och tingsrätten för att hitta en lösning där han endast företrädde klienten i de delar där det inte förelåg intressekonflikt.

Till följd av olyckliga omständigheter kom den advokat som skulle hjälpa honom med detta att inte omgående förordnas, varför han ”nödgades” biträda (klienten) vid två polisförhör och två häktningsförhandlingar som bland annat avsåg misstanken om brott mot den aktuella motparten. För att undvika detta tog han initiativet att ”i samarbete med åklagarna hitta en fungerande arbetsmetod” och påtalade vid flera tillfällen tingsrätten om detta.

Hans klient svarade aldrig heller på några frågor under förhören och han har aldrig pratat om målet med sin kontorsgranne. Hade han inte fått intrycket att rätten avsåg att förordna en annan advokat i dessa delar hade han aldrig åtagit sig uppdraget från början.

Nu prickas advokaten

Advokatsamfundets disciplinnämnd konstaterar i sitt beslut att rollen som offentlig försvarare ”förutsätter att advokaten ska kunna biträda sin klient fullt ut, utan ovidkommande hänsyn”. Det faktum att kollegan, med vilken han har kontorsgemenskap företräder, eller nyligen har företrätt, målsäganden, vad avser en av de gärningar för vilka klienten är misstänkt, är en sådan omständighet, som utgör hinder för försvararen att åtaga sig uppdraget som offentlig försvarare.

Att advokaten trots detta medverkat vid två förhör och två häktningsförhandlingar i den del där kontorsgrannen tidigare varit målsägandebiträde gör att det förelegat en intressekonflikt.
Han har därför brutit mot god advokatsed och tilldelas en erinran.


Dela sidan:
Skriv ut: