Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Advokat företrädde bägge parter i fastighetsaffär – får erinran

Nyheter
Publicerad: 2019-11-26 14:35

Advokatsamfundets disciplinnämnd tilldelar en advokat en erinran för att ha företrätt köparna i en fastighetsaffär där säljaren varit klient på advokatens tidigare byrå.
Advokaten anmäldes av sin gamla arbetsgivare, som även anmält en advokat för påståenden om förskingring av klientmedel.
Påståendena har dock varit försvarliga, enligt nämnden.

En svensk advokat flyttade under 1990-talet till Marbella, Spanien, och öppnade en advokatfirma. Under 2015 överläts verksamheten till en annan svensk advokat, eftersom den förre advokaten av åldersskäl ville trappa ner sin verksamhet. Han skulle stanna kvar som konsult i den nya firman, men slutade snart och öppnade i stället verksamhet på nytt. Detta berodde enligt egen uppgift på att samtliga anställda på firman hade slutat sedan överlåtelsen.

Vilselett klient

Mannen som övertog firman anmälde advokaten till Advokatsamfundet. Anledningen var att advokaten hade påstått att mannen skulle ha förskingrat klientmedel samt att han skulle ha förfalskat kontoutdrag och därigenom medvetet vilselett en klient.

Mannen anmälde även en tidigare kollega på advokatfirman för att dels ha företrätt bägge parter i samband med ett fastighetsförvärv i Marbella, dels låtit utomstående använda sig av advokatfirmans brevpapper.

Vägran att besvara mejl

Dessförinnan hade mannen själv anmälts av två klienter till Advokatsamfundets disciplinnämnd för hans hantering av klientmedel. Klienterna företräddes av de båda advokater som mannen nu anmält till disciplinnämnden. Mannen hade även anmälts till disciplinnämnden för vägran att besvara brev och e-post.

Eftersom mannen i februari 2019 beviljades utträde ur advokatsamfundet avskrevs dock de tre disciplinärendena mot honom.

Mannen anförde att advokaten som överlåtit firman till honom hade inlett ”rena rama korståget” mot honom, och numera bedrev konsultverksamhet hos den tidigare kollegan i form av ”övervakning av advokatetik”. Eftersom det enligt mannen inte finns några andra i Malaga verksamma svenska advokater än han själv och de två som han nu har anmält antog mannen att det var honom som ”övervakningen” skulle avse.

”Ogrundade”

Han menade att advokatens anklagelser var ogrundade och framfördes endast i syfte att misskreditera honom. Mannen ansåg därför att advokaten ägnat sig åt ”sannolikt grovt förtal” och ”insinuationer, grundlösa påståenden och spekulationer” som inte är förenligt med god advokatsed.

Advokaten svarade genom att påpeka att mannen inte kunnat redovisa hur han hanterat drygt 1,1 miljoner euro som funnits på klientmedelskonton. Det är därför riktigt att advokaten gjort gällande att mannen hade förskingrat klientens pengar samt manipulerat ett kontoutdrag. Advokaten menade dessutom att mannen har egna skulder på drygt 900 000 kronor och har varit föremål för ”ett otal betalningskrav” i tingsrätten.

”Mer än sannolika skäl”

Advokaten ansåg därför att han haft ”mer än sannolika skäl” för att framföra sina klienters påståenden att mannen gjort sig skyldig till brott mot dem. Han menade också att klienternas anmälningar mot mannen – som alltså lagts ner på grund av att mannen utträtt ur Advokatsamfundet – måste ligga till grund för prövningen om advokaten överträtt god advokatsed.

Advokatsamfundets disciplinnämnd konstaterar att de avskrivna disciplinärenden där mannen anmälts av klienter bland annat har rört frågan huruvida mannen har agerat på det sätt som advokaten påstått. Påståendena har därför enligt nämnden varit försvarliga i den aktuella situationen. Utredningen visar därför inte att advokaten har brutit mot god advokatsed, och anmälan föranleder därför ingen åtgärd.

Gällande anmälan mot den tidigare kollegan anförde mannen att advokaten hade företrätt köparna vid ett fastighetsförvärv, där säljaren var en klient hos mannens byrå. Advokaten hade därför hanterat frågor för säljarens räkning och hade därigenom kännedom om saker som han senare anmärkte på för köparnas del i fastighetsförvärvet.

Företrädda båda parter

Mannen gjorde även gällande att advokaten hade låtit köparna använda sig av advokatfirmans brevpapper, trots att ”ingen av köparna är – såvitt han känner till – verksam vid advokatfirman”.

Advokaten påpekade inledningsvis i sitt svar att mannen själv hade representerat såväl köparna som säljaren, och då inte bedömt att det förelåg någon intressekonflikt. Han anförde vidare att han till en början företrädde köparna gentemot mannen – i egenskap av dåvarande ombud för köparna.

Advokaten hade ett möte på mannens kontor eftersom köparna var ”synnerligen oroliga för sina pengar”, eftersom någon fastighetsaffär inte genomförts flera månader efter att de betalat in 473 000 euro till mannen, och via Kronofogden i Sverige fått information om hans ekonomi. Efter mötet skickade advokaten en bekräftelse på vad som sagts under mötet, vilken undertecknades av köparna på advokatfirmans brevpapper.

Tilldelas erinran

Eftersom advokaten företrädde köparna som ombud gentemot mannen och inte mot säljarna ansåg han att det inte förelåg någon intressekonflikt. Han hade inte handlagt några ärenden gällande säljarens lägenhet under sin tid på firman, och hade därför inte fått tillgång till någon särskild information.

Disciplinnämnden anser dock att advokatens tidigare anställning på byrån har ”inneburit en risk för att kunskap som omfattas av hans tystnadsplikt kunde ha betydelse i saken”. Advokaten har nämligen företrätt köparna inte bara mot mannen ifråga om de deponerade klientmedlen, utan även vid själva lägenhetsöverlåtelsen. Nämnden menar att advokaten därför har varit förhindrad att ta på sig uppdraget i den aktuella lägenhetsaffären. Genom att ändå göra det har han enligt nämnden brutit mot god advokatsed, och tilldelas därför en erinran.

Nämnden anser inte att advokaten har brutit mot god advokatsed genom att låta klienterna använda sig av hans brevpapper. (Blendow Lexnova)


Dela sidan:
Skriv ut:

Stefan Lundkvist
red@dagensjuridik.se