Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

85-åring nekas mångmiljonavdrag för förluster i Caymanbolag

Nyheter
Publicerad: 2021-11-23 09:00
Foto: Fredrik Sandberg/TT och Jurek Holzer/TT/AP

Högsta förvaltningsdomstolen anser att ett strike off-förfarande inte kan anses motsvara ett likvidationsförfarande enligt svensk rätt. Andelarna i det aktuella bolaget ska alltså inte anses avyttrade genom likvidation och strike off-förfarandet innebär inte en avyttring.

Skatteverket beslutade att för beskattningsåret 2014 avslå begäran från en nu 85-årig man om att få avdrag för kapitalförlust med cirka 24 miljoner kronor med anledning av likvidation (strike off) samt att beskatta honom för utdelning med 42,5 miljoner kronor kronor.

Mannen yrkade att förvaltningsrätten skulle upphäva det överklagade beslutet och medge yrkat avdrag för kapitalförlust med 24 miljoner kronor.

Skatteverket: Strike off inte att likställa med likvidation

Skatteverket har i huvudsak anfört två argument för att en strike off inte är att jämställa med en svensk likvidation. Det ena är att det, till skillnad från i svensk rätt, inte finns något krav på en likvidator vid en strike off. Det andra är att det finns möjligheter för bolagets intressenter såsom fordringsägare, styrelseledamöter, medlemmar med flera att påkalla en återregistrering av ett bolag som genomgått en strike off varpå verksamheten fortsätter som om bolaget aldrig hade blivit avregistrerat.

Skatteverket menade vidare att en strike off inte alls liknar de avyttringssituationer som återfinns i inkomstskattelagen utan mer påminner om något slags vilandeförfarande.

Fick rätt av förvaltningsrätten

Den i dag fyllda 85-åringen hävdade å sin sida i huvudsak att en strike off är att jämställa med en likvidation i svensk rätt varför avyttring ska anses skett på denna grund. I vart fall ska avyttring anses ha skett eftersom upplösningen av att bolaget har medfört att tillgångarna (aktierna) har utslocknat utan att byta ägare.

Förvaltningsrätten i Stockholm ansåg att det aktuella strike off-förfarandet på Cayman Islands motsvarar en likvidation i svensk rätt. Och eftersom det inte ifrågasattes i målet att strike off-förfarandet avslutats enligt lagstiftningen på Cayman Islands ansåg förvaltningsrätten att förlusten fick anses vara definitiv. 85-åringen medgavs därmed avdrag för kapitalförlust och de utskiftade beloppen skulle inte tas upp till beskattning i inkomstslaget kapital.

Kammarrätten instämde i förvaltningsrättens bedömning att strike off-förfarandet i Caymanöarna motsvarar en likvidation enligt svensk rätt. Kammarrätten gjorde dock den bedömningen att strike off-förfarandet medförde rättsverkningar först i samband med att bolaget avregistrerades och därmed upplöstes och att andelarna därför kunde anses ha avyttrats först vid den tidpunkten, det vill säga i mars 2015. Utbetalningen till 85-åringen skedde året före avyttringsåret och skulle således tas upp som utdelning i enlighet med Skatteverkets beslut.

Är att kikna vid ett svenskt aktiebolag

Högsta förvaltningsdomstolen beslutade att pröva om andelar i ett utländskt bolag som upplösts efter en så kallat strike off kan anses avyttrade enligt inkomstskattelagen.

Högsta förvaltningsdomstolen konstaterar inledningsvis att det av utredningen framgår att det nu aktuella bolaget var en juridisk person som associationsrättsligt närmast var att likna vid ett svenskt aktiebolag. Vid prövningen av om strike off-förfarandet i Caymanöarna ska anses motsvara en likvidation bör därför en jämförelse göras med reglerna i aktiebolagslagen.

HFD konstaterar att det aktuella strike off-förfarandet motsvarar det frivilliga likvidationsförfarandet enligt aktiebolagslagen i den meningen att det tjänar samma övergripande syfte, nämligen att upplösa bolaget. Det finns emellertid väsentliga skillnader mellan förfarandena. Den inskränkning av bolagsorganens möjlighet att företa rättshandlingar för bolagets räkning som är konsekvensen av att en likvidator utsetts finns till exempel inte i strike off-förfarandet.

Skillnaderna i de olika reglerna är av betydelse

Strike off-reglerna möjliggör vidare en återregistrering av det upplösta bolaget som innebär att verksamheten i det kan återupptas. Någon motsvarande reglering finns inte för ett bolag som upplösts efter en likvidation enligt aktiebolagslagen.

Enligt Högsta förvaltningsdomstolens mening är dessa skillnader så pass betydande att det aktuella strike off-förfarandet inte kan anses motsvara ett likvidationsförfarande enligt svensk rätt. Andelarna i det aktuella bolaget ska alltså inte anses avyttrade genom likvidation, menad HFD. Inte heller kan strike off-förfarandet anses innebära en avyttring. Detta innebär, i enlighet med vad Skatteverket har beslutat, att de medel som betalats ut från bolaget till 85-åringen under 2014 ska tas upp som utdelning. Överklagandet ska således avslås.

Målet avser en fråga som är av betydelse för rättstillämpningen. Det finns därför förutsättningar för att bevilja mannen ersättning för kostnader som han skäligen har behövt för att ta till vara sin rätt. Han får 170 000 kronor i ersättning. (Blendow Lexnova)


Dela sidan:
Skriv ut:

Mikael Kindbom
red@dagensjuridik.se