Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

20 miljoner i skadestånd för ledamot och suppleant står fast i hovrätten

Nyheter
Publicerad: 2023-11-20 08:42
Pärmar med räkningar och fakturor på kontor Foto: Jessica Gow / TT /

En styrelseledamot och en suppleant anses också i hovrätten vara personligt betalningsansvariga och ska betala skadestånd på närmare 20 miljoner kronor till bolag inom en köpcenterkoncern.
Männen underlät att upprätta kontrollbalansräkning i ett bolag som erbjöd presentkort till butikerna i köpcentrumen. Rättegångskostnaderna slutar på drygt sju miljoner kronor.

Kärande är Rodamco Forum Nacka KB, Rodamco Handel AB och Rodamco Täby Centrum. De ingår i Rodamco-koncernen som är inriktad på köpcentrum och som menar att det under sommaren 2017, eller i vart fall vid någon av de senare alternativa tidpunkter som Rodamcobolagen har gjort gällande, fanns mycket starka indikationer på att det förelåg kapitalbrist i CashCom, det bolag som de två svarandena var styrelseledamot respektive suppleant i. Männen har därför haft en skyldighet att upprätta en kontrollbalansräkning för CashCom och kontrollbalansräkningen borde ha varit färdigställd senast den 1 september 2017.

Underlåtenheten att upprätta kontrollbalansräkning medför att de omfattas av personligt betalningsansvar för bolagets förpliktelser. Ansvaret en av männen följer av att han varit registrerad styrelseledamot i bolaget och för suppleanten av att han utövat ett bestämmande inflytande över CashComs verksamhet. I andra hand ansvarar suppleanten eftersom han trots ond tro inte stoppat CashComs verksamhet.

Under alla förhållanden ansvarar suppleanten under den tidsperiod då ledamoten utträtt som styrelseledamot. Männens aktiebolagsrättsliga ställföreträdaransvar omfattar samtliga de fordringar mot CashCom som uppkommit under den relevanta tidsperioden.

Inte varit försumlig

Ledamoten kontrade med att han inte är personligt betalningsansvarig. Styrelsen i CashCom har inte varit skyldig att upprätta kontrollbalansräkning förrän tidigast vintern 2019/2020 eftersom det egna kapitalet i CashCom dessförinnan inte understeg hälften av bolagets registrerade aktiekapital. Oavsett om det funnits en skyldighet att upprätta en kontrollbalansräkning eller inte, så har de som Rodamcobolagen gör gällande inte uppkommit under den påstådda ansvarsperioden. En del av de påstådda fordringarna har dessutom preskriberats. Det har inte heller visats att Rodamcobolagen har övertagit rätten till betalning för fordringarna. Ledamoten har inte varit försumlig.

Suppleanten anslöt sig, när det gäller grunderna för bestridande, till vad ledamoten anför och gör gällande att motsvarande förhållanden gäller beträffande honom. Han har som grund för sitt bestridande dessutom angett att han inte haft en sådan roll i CashCom att han omfattas av något aktiebolagsrättsligt ställföreträdaransvar.

Av Rodamco-bolagens redogörelse framgår att i den koncern som CashCom ingick var Goyada AB, Goyada Direct AB och CashCom de rörelsedrivande bolagen. Det dominerande bolaget i koncernen var Goyada, där verksamheten främst bestod i försäljning av kontantkort till mobiltelefoner. CashComs försäljning av presentkort skedde genom automater och receptioner i köpcentrumen samt på webben. Receptionerna var bemannade med personal som hyrts in av Rodamcobolagen. Försäljningen skedde i ett it-system som tillhandahölls och kontrollerades av CashCom och information om kortens saldo fanns enbart i detta system.

Avtal ingicks i maj 2014

Någon medverkan från CashCom krävdes inte när de tekniska lösningarna var på plats. Eftersom all försäljning gjordes genom it-systemet, hade CashCom när som helst kunnat stoppa försäljningen. Affärsrelationen mellan Rodamcobolagen och CashCom sträcker sig långt bakåt i tiden. De avtal som är relevanta i målet ingicks i maj 2014, såvitt gäller Nacka Forum, Täby Centrum och Solna Centrum, samt juli 2017 gällande Mall of Scandinavia. I anslutning till att dessa avtal (nedan benämnda presentkortsavtalen) ingicks slöts också samarbetsavtal mellan CashCom och de butiker som var etablerade i respektive köpcentrum.

När det öppnades en ny butik, tecknades ett avtal mellan butiken och Cash-Com om presentkortslösningen. Presentkortsavtalen var, såvitt avser Nacka Forum, Täby Centrum och Solna Centrum, likalydande, utom såvitt avser partsställningen. Av samtliga avtal framgick att Cash-Com skulle tillhandahålla en helhetslösning för presentkort. Presentkorten skulle säljas till konsumenter för användning som betalningsmedel i butiker.

Helsingborgs tingsrätt ansåg att Rodamcobolagen lyckats visa att det redan vid halvårsskiftet juni/juli 2017 funnits skäl för styrelsen i CashCom att i vart fall anta att det egna kapitalet kunde vara förbrukat till mer än hälften. Att en för bolaget lönsam affär, vilket ledamoten och suppleanten båda berättat, eventuellt var på väg att ingås ändrar inte denna bedömning. Inte heller leder svarandenas invändning om att revisionsberättelsen i CashCom under bland annat 2017 inte innehållit några anmärkningar från bolagets revisor till någon annan slutsats. Styrelsen i Cash- Com ansågs skyldig att upprätta och låta bolagets revisor granska en kontrollbalansräkning.

Ansvaret för kontrollbalansräkningen

Av aktiebolagslagen framgår att en kontrollbalansräkning i ett sådant fall ska upprättas genast. Bedömningen av hur lång tid som styrelsen har på sig får göras från fall till fall och bör inte avse längre tid än någon eller ett par månader. Någon längre tid än två månader bör i detta fall, enligt tingsrättens mening, inte komma i fråga. En kontrollbalansräkning borde således ha varit upprättad senast vid månadsskiftet augusti/september 2017. Att någon sådan kontrollbalansräkning inte upprättats är ostridigt. Den relevanta medansvarsperioden ska vid tingsrättens fortsatta prövning i målet således anses vara från och med den 1 september 2017 till och med den 3 februari 2020, då bolaget försattes i konkurs.

En av männen har varit registrerad styrelseledamot i CashCom från och med den 12 augusti 2004 till och med den 23 oktober 2019 och därefter igen från och med den 9 januari 2020. Att han under perioden från och med den 24 oktober 2019 till och med den 8 januari 2020 således inte varit registrerad styrelseledamot innebär inte att hans ansvar för bolagets förpliktelser som uppkommit under den tid då han lämnat styrelsen har upphört.

Den andre mannen har inte formellt varit annat än styrelsesuppleant i bolaget och omfattas därför inte av ordalydelsen i 25 kap. 18 § första stycket aktiebolagslagen. Vid bedömningen av om han ändå haft en sådan ställning i CashCom att han ska anses ansvarig på motsvarande sätt som ledamoten bör särskilt avseende fästas vid det bakomliggande syftet med bestämmelserna om personligt betalningsansvar för aktiebolags styrelseledamöter. Bestämmelserna syftar till att skydda ett bolags borgenärer och aktieägare. Till sin karaktär är regleringen handlingsdirigerande för de personer som, vid passivitet, riskerar att drabbas av ett personligt betalningsansvar.

Suppleanten får anses ha haft en sådan faktisk maktposition i Cash-Com att han bör kunna åläggas ansvar som om han hade varit formell styrelseledamot i bolaget. Båda männen skulle i fråga om medansvar således anses likställda med varandra.

Ledamoten och suppleanten lyckades inte visa att de inte varit försumliga.

De dömdes att betala cirka 19 miljoner kronor i skadestånd till Rodamco Forum Nacka KB, Rodamco Handel AB och Rodamco Täby Centrum.  

Hovrätten delar tingsrättens bedömning

Hovrätten över Skåne och Blekinge delar tingsrättens bedömning. Av skäl som tingsrätten utvecklat har Rodamcobolagen visat att det utan tvekan förelåg en kapitalbrist i CashCom redan vid halvårsskiftet juni/juli 2017.

Som tingsrätten angett hängde detta framför allt samman med att CashCom hade fordringar på Goyada AB om ungefär 31,8 miljoner kronor och på Oper 8 AB om drygt 27,6 miljoner kronor. Utsikten att CashCom skulle kunna ha fått betalt för dessa fordringar i någon nämnvärd utsträckning framstår mot bakgrund av den i målet åberopade utredningen om dessa bolags ekonomiska situation som obefintlig. 

De medel som inflöt från CashComs försäljning av presentkort, som rätteligen skulle ha hållits åtskilda på ett särskilt konto, hade också under lång tid använts för att lösa likviditetsproblem inom den koncern i vilken CashCom ingick. Med tanke på att ledamoten och suppleanten direkt eller indirekt genom av dem ägda bolag var de enda ägarna beträffande samtliga bolag i koncernen, och att de båda hade olika roller i samtliga koncernbolag, kan dessa förhållanden inte ha varit okända för dem. Det råder därför ingen tvekan om att de har haft anledning att anta att det egna kapitalet i CashCom kunde vara förbrukat till mer än hälften.

Med dessa tillägg, och på de av tingsrätten i övrigt angivna skälen, anser även hovrätten att styrelsen i CashCom har varit skyldig att upprätta en kontrollbalansräkning och låta bolagets revisor granska den samt att kontrollbalansräkningen borde ha varit upprättad senast vid månadsskiftet augusti/september 2017.  

Hovrätten instämmer i de skäl tingsrätten angett som leder till slutsatsen att männen är personligt betalningsansvariga för CashComs skulder. 

Sammanfattningsvis anser även hovrätten att Rodamcobolagens förstahandsyrkanden i dess helhet ska bifallas.       

Det innebär att männen måste betala ytterligare 1,3 miljoner kronor för motparternas rättegångskostnader i hovrätten. (Blendow Lexnova)

Redan kund?

För dig som prenumererar

Bli Plus-kund idag för att ladda ner filen/filerna

skadestand-ledamot
Köp här

Tre månader 69 kr/månad, därefter 99 kr per månad. Ingen bindningstid.

Mikael Kindbom
red@dagensjuridik.se

Dela sidan:
Skriv ut: