Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

120 000 kronor i sanktionsavgift efter marknadsmissbruk

Nyheter
Publicerad: 2021-09-28 08:25
Aktiehandel. Foto: David Magnusson / SvD TT

En aktiehandlare döms av Stockholms tingsrätt för marknadsmissbrukoch tvingas betala 120 000 kronor i sanktionsavgift till Finansinspektionen.

En aktiehandlare straffas med en sanktionsavgift om 120 000 kronor efter marknadsmissbruk på Stockholmsbörsen. Finansinspektionen har yrkat att handlaren ska betala 150 000 kronor men Stockholms tingsrätt har satt ned avgiften något.

Aktiehandeln

Aktiehandlaren har mellan den 15 augusti 2018 och den 20 augusti 2018 handlat aktier i bolaget BrandBee Holding. Det har rört sig om transaktioner som, särskilt genom köp av små volymer aktier den 15 augusti 2018 och den 20 augusti 2018, har eller kan förväntas ha gett falska eller vilseledande signaler om tillgång, efterfrågan och pris på aktien. 

Aktiehandlarens köp den 15 augusti 2018 har kännetecknats av att han har genomfört flera köp under en begränsad tidsperiod, något som har inlett eller förstärkt ett köptryck och successivt har höjt kursen eller bidragit till att höja kursen för aktien. 

Aktiehandlarens köp denna dag har utgjort 86 procent av den totala dagsomsättningen i aktien på köpsidan och har lett till en prishöjning med cirka 50 procent i relation till föregående dags stängningskurs. Aktiehandlaren har denna dag fått information från Avanza där banken har påtalat det olämpliga i hans sätt att handla aktier. 

Följande dagar, den 16 augusti 2018 och den 17 augusti 2018, har aktiehandlaren lagt flertalet säljordrar, varav endast en har gått till avslut. Efter att aktiehandlaren den 17 augusti 2018 lagt och sedan tagit bort sju separata säljordrar om sammanlagt 305 817 aktier har han i stället köpt 800 aktier. 

Handeln den 20 augusti 2018 har kännetecknats av att han köpt mindre aktieposter som resulterat i en prishöjning med 21,9 procent i relation till närmast föregående transaktion. Därefter har aktiehandlaren lagt två säljordrar om större aktieposter. Den första säljordern har tagits bort men den andra har omedelbart omsatts genom två avslut om sammanlagt 24 060 aktier. Aktiehandlaren har i samband med handeln denna dag på nytt fått information från Avanza angående det olämpliga i hans sätt att handla aktier. 

Aktiehandlarens förklaring

Aktiehandlaren har å sin sida vitsordat att han har genomfört de aktuella transaktionerna. Transaktionerna har dock inte gjorts i syfte att manipulera aktiekursen. Han var ny på aktier vid den aktuella tidpunkten och förstod inte att de aktuella transaktionerna skulle kunna utgöra marknadsmanipulation. Han hade sett att Brandbee Holding AB hade fått en ny VD och läst om att denne lyckats med andra uppdrag. 

Aktiehandlaren har berättat att när han fick brev från Finansinspektionen angående kursmanipulation sålde han hela sitt innehav i Brandbee Holding och gjorde därvid en förlust om cirka 30 000 kronor. Vidare har han sagt i sitt försvar att om han hade velat manipulera kursen så hade han inte sålt hela sitt innehav med förlust. 

Domstolen konstaterar

Domstolen konstaterar att det är ostridigt och utrett att aktiehandlaren har genomfört de aktuella transaktionerna. 

”Det aktuella tillvägagångssättet talar enligt tingsrättens mening tydligt för att syftet med transaktionerna har varit att höja kursen för att direkt därefter få till stånd en försäljning till en högre kurs. Den prishöjning som AA handelsordrar ostridigt har gett upphov till har inte motsvarat något verkligt ökat intresse för aktien. Orderläggningen har alltså inlett en trend som skapade en falsk och/eller vilseledande bild av efterfrågan och pris avseende aktien. AA har inte heller invänt mot detta. AA har sammanfattningsvis överträtt förbudet mot marknadsmanipulation”, skriver domstolen. 

Domstolen konstaterar att något undantag inte är tillämpligt samt att det inte är frågan om en ringa eller ursäktlig överträdelse. Det har inte heller i övrigt framkommit omständigheter som ger skäl att avstå från ingripande. Domstolen slår fast att aktiehandlaren därför ska betala en sanktionsavgift. 

”Finansinspektionen har anfört att 150 000 kr i sanktionsavgift är lämpligt i detta fall. Tingsrätten konstaterar att det är fråga om ett flertal transaktioner, under flera dagar, på båda sidor om orderboken samt att det fråga om såväl små som stora aktieköp. Därtill har överträdelsen fortsatt trots att AA har fått information från Avanza om det olämpliga i hans sätt att handla aktier. Som Finansinspektionen har framhållit bör detta beaktas i försvårande riktning. I mildrande riktning beaktar domstolen att överträdelsen ligger mer än tre år tillbaka i tiden och att handläggningen hos Finansinspektionen tagit viss tid. Vid en samlad bedömning finner tingsrätten att sanktionsavgiften ska bestämmas till 120 000 kr”. 


Dela sidan:
Skriv ut: