Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Oenig hovrätt friar ensam styrelseledamot från bokföringsbrott

Näringsliv
Publicerad: 2022-07-27 11:37
Foto: Jessica Gow/TT

Hovrätten frikänner en man, som var ensam styrelseledamot och företrädare för ett bolag, från bokföringsbrott trots att förseningen av årsredovisningen uppgått till mer än sju månader.
Bedömningen görs med hänsyn till att bolaget i princip inte bedrev någon verksamhet och att mannens ansvar var mer formellt. En ledamot är skiljaktig.

En 58-årig man och en 73-årig man åtalades vid Jönköpings tingsrätt för bokföringsbrott.

58-åringen erkände att han begick gärningen av oaktsamhet. Han förklarade att han var medveten om inom vilken tid årsredovisningen skulle upprättas. Den aktuella förseningen var enbart hans fel. Han slog sig i huvudet i maj 2018, mådde inte bra och hade ont i huvudet samt var sjukskriven till mars 2020. Trots påminnelser och förseningsavgifter fick han inte ”tummarna loss”.

73-åringen förnekade ansvar för brott. Han uppgav att han inte funderade över årsredovisningen, utan han förutsatte att allt sköttes som det skulle. Suppleanten i bolaget, som också ägde bolaget till 50 procent, var dessutom ekonom, vilket han ansåg skulle borga för att inte oegentligheter skulle ske. Då bolaget vid tidpunkten inte bedrev någon verksamhet tänkte han inte så mycket på ekonomin. Han funderade inte heller över att 58-åringen inte kom till honom med årsredovisningen, som han gjorde tidigare år. 

Ska kontrolleras på betryggande sätt

Av utredningen framgick att bolaget grundades av männen gemensamt och verksamheten bestod av service och underhåll. Genom bolaget inköptes även ett hus avsett för ensamkommande flyktingar som finansierades av 73-åringen. Under en tid bestod verksamheten också av uthyrning av 73-åringens läkartjänster. Aktuellt räkenskapsår omsatte bolaget cirka 83 000 kronor. 73-åringen var ensam styrelseledamot i bolaget och 58-årigen skötte den löpande förvaltningen och var den faktiska företrädaren. 

Enligt aktiebolagslagen ska styrelsen se till att bolagets organisation är utformad så att bokföringen kontrolleras på ett betryggande sätt. Om vissa uppgifter delegeras till en eller flera av styrelsens ledamöter eller till andra, ska styrelsen handla med omsorg och fortlöpande kontrollera om delegationen kan upprätthållas. 

Bolagets årsredovisning för räkenskapsåret, som avslutades den 31 augusti 2018, skulle enligt lag ha varit färdigställd före den 1 mars 2019. Av utredningen framgick att bolaget påfördes förseningsavgifter för utebliven årsredovisning vid tre tillfällen, den 9 april 2019, den 17 juni 2019 och den 26 augusti 2019 samt att förseningsavgifterna uppgick till totalt 20 000 kronor. Genom männens uppgifter stod det klart att årsredovisningen färdigställdes i oktober 2019, det vill säga drygt sju månader senare. Om redovisningen inte förelåg inom den föreskrivna tiden ansågs rörelsens resultat och ställning i huvudsak inte kunna bedömas med ledning av bokföringen.

Dömdes i tingsrätten

Tingsrätten poängterade att 58-åringen, i egenskap av faktisk företrädare för bolaget, hade ett ansvar för bokföringen. Han vidgick att han kände till när årsredovisningen skulle vara färdigställd men hade trots detta inte tillsett att så skett inom föreskriven tid. Enligt tingsrätten hade han därmed uppsåtligen åsidosatt bolagets bokföringsplikt på det sätt som framgick av gärningsbeskrivningen. Han dömdes därför för bokföringsbrott till villkorlig dom och 60 dagsböter om 50 kronor.

73-åringen var, såsom ensam styrelseledamot, formell företrädare för bolaget och hade därmed det formella ansvaret för årsredovisningen. Mannen förlitade sig på att 58-åringen skötte allt som rörde bolaget, inklusive bokföringsskyldigheten. Med hänsyn till detta ansåg tingsrätten att det inte var utrett att han uppsåtligen åsidosatte bokföringsskyldigheten. Han hade dock haft kontakt med 58-åringen och viss insyn i bolaget, trots detta försäkrade han sig inte på något sätt om att bolaget fullgjorde sin bokföringsskyldighet. Han hade därigenom varit oaktsam på ett sätt som inte kunde anses vara ursäktligt. Han dömdes därför för bokföringsbrott till villkorlig dom och 30 dagsböter om 670 kronor. 

73-åringen överklagade till Göta hovrätt och yrkade att hovrätten skulle frikänna honom eller, i andra hand, bedöma gärningen som ringa brott.

Frikändes i hovrätten

Hovrätten konstaterar att förseningen av årsredovisningen har uppgått till mer än sju månader. Omsättningen i bolaget det aktuella året var dock begränsad. Bolaget bedrev i princip inte någon verksamhet och några andra intressenter än de två åtalade har inte funnits. Dessa omständigheter men framför allt att 73-åringens ansvar var mer formellt och han begått brottet av oaktsamhet innebär sammantaget att det bokföringsbrott som han har gjort sig skyldig till är att anse som ett ringa brott. Under den förutsättningen har åklagaren förklarat att det saknas särskilda skäl för åtal. 73-åringen ska därför frikännas. 

En nämndeman var skiljaktig i avgörandet och ansåg att brottet inte var ringa. Tingsrättens dom skulle därför fastställas enligt den skiljaktige. (Blendow Lexnova)

Premiuminnehåll
Skaffa Mitt DJ Premium för att ladda ner filerna
bokföringsbrott
Blendow Lexnova
red@dagensjuridik.se

Dela sidan:
Skriv ut: