Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Samfundets lokalavdelningar positiva till höjda straffavgifter

Juristbranschen
Publicerad: 2022-05-11 09:56
Mia Edwall Insulander. Foto: Advokatsamfundet

Samtliga lokala avdelningar och samfundets huvudstyrelse ställer sig bakom förslaget om att höja straffavgifterna för advokater som bryter mot god advokatsed.
Nu är det upp till fullmäktige att fatta beslut om förslaget på det kommande mötet.

I början av förra året satte Advokatsamfundet samman en arbetsgrupp som fick i uppdrag att se över om de föreligger skäl att höja straffavgiften som kan tilldelas en advokat som brutit mot god advokatsed. Arbetsgruppen fick också i uppgift att utreda frågeställningar som hänger samman med frågan om straffavgifter, särskilt överklagbarhet av beslut om straffavgift.

I september förra året slutredovisade arbetsgruppen sitt arbete och föreslog att spannet skulle höjas från 1 000 – 50 000 kronor till ett lägsta belopp om 10 000 kronor och ett högsta belopp om 250 000 kronor. Detta i syfte att ”tillgodose de avsedda syftena”. Arbetsgruppen föreslog också ett inrättande av en straffavgiftsnämnd dit en advokat som tilldelats en straffavgift ska kunna vända sig med ett överklagande. Nämnden ska enbart pröva storleken på straffavgiften – och inte disciplinnämndens beslut om att tilldela advokaten en varning.

Huvudstyrelsen och lokala avdelningarna för

Nu meddelar Advokatsamfundet att förslaget har behandlats på de lokala avdelningarnas årsmöten och att samtliga av dessa ställt sig bakom det förslag som arbetsgruppen lagt fram. Enligt samfundet har huvudstyrelsen nu också beslutat att föreslå fullmäktige att besluta om de stadgeändringar som föreslagit.

För att ändringarna ska träda ikraft krävs dock att det genomförs ändringar i såväl rättegångsbalken som VRGA och för det fall fullmäktige röstar igenom förslaget kommer därför en hemställan göras till justitiedepartementet om de nödvändiga ändringarna i rättegångsbalken.

När sådana ändringar kan komma att träda ikraft är i dagsläget oklart.


Dela sidan:
Skriv ut: