Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Grant Thornton ska betala 400 000 kronor till klient i förlikning

Näringsliv
Publicerad: 2021-11-25 09:11

Efter ett års processande har revisionsfirman Grant Thornton och dess klient nått en överenskommelse.
Grant Thornton som anklagats för grov försumlighet ska betala drygt 430 000 kronor till den tidigare klienten som begärde ett betydligt högre skadestånd.

För snart ett år sedan stämdes revisionsfirman Grant Thornton av en tidigare klient som krävde skadestånd om drygt 1,3 miljoner kronor. Nu har parterna gjort upp i en förlikning där Grant Thornton betalar mindre än en tredjedel av det begärda beloppet –  drygt 430 000 kronor.

Bakgrunden till stämningen är att Grant Thornton fick uppdraget i februari 2016 att företräda den i dag 52-årige mannen i fråga om taxering för inkomstskatt för 2013 och 2014. Mannen är sedan 2005 bosatt och skriven i Spanien, men Skatteverket hade för inkomståren 2013 och 2014 bedömt att han var oinskränkt skattskyldig i Sverige. 

Upptaxerats med väsentliga belopp

Den i dag 52-årige mannen hade därför upptaxerats med väsentliga belopp. Han önskade få dessa beslut prövade i allmän förvaltningsdomstol och Grant Thornton accepterade uppdraget. 

Felaktigt framgick det dock av uppdragsavtalet att det var mannens bolag som var uppdragsgivare. Mannen uppgav i stämningsansökan att han visserligen har ett väsentligt inflytande över bolaget, men att Grant Thornton inte utfört tjänster för bolaget och bolaget har inte mottagit några tjänster från Grant Thornton. Bolaget har heller inte varit part i den skatteprocess som följde på Skatteverkets beslut om mannens inkomstskatt för 2013 och 2014. 

Däremot har revisionsbolaget under uppdragets utförande vid ett flertal tillfällen fakturerat mannens bolag och mottagit betalningar från detta bolag men mannenhar å sin sida inbetalat motsvarande belopp till sitt bolag, alternativt avräknat motsvarande belopp som fakturerats från sina fordringar mot bolaget. Mannens uppfattning var att Grant Thornton såg på bolaget som en garant för betalning för de tjänster som revisionsbolaget utförde till honom. 

Förvaltningsrätten meddelade dom 10 oktober 2017 och Kammarrätten den 29 oktober 2018.

Mannen har gjort gällande

Den 52-årige mannen har gjort gällande att Grant Thornton har orsakat honom skada genom grov försumlighet alternativt försumlighet vid utförandet av uppdraget, genom att inte lämna in och åberopa nödvändiga avräkningsnotor i kammarrätten, genom att felbedöma möjligheterna till omräkning hos Skatteverket efter kammarrättens dom och genom att felbedöma möjligheterna att vinna rättelse genom överklagande till Högsta förvaltningsdomstolen. Mannen menar att han har drabbats av skada eftersom han har påförts för hög skatt och skattetillägg i inkomstslaget kapital på grund av att avräkningsnotorna inte har getts in, vilket lett till att han har beskattats enligt schablonmetoden istället för enligt faktiskt omkostnadsbelopp. 

Grant Thornton har motsatt sig mannens krav.

Grant Thornton har bland annat pekat på att mannen inte är avtalspart utan att det är hans bolag som står på avtalet. I det fall tingsrätten skulle bedöma att han ändå är avtalspart menar Grant Thornton att revisionsfirman inte varit försumliga och inte heller grovt försumliga vid utförande av tjänster i uppdraget. Det har inte förekommit något fel i tjänstensutförande, har Grant Thornton uppgett. Revisionsfirman har även uppgett att mannen inte lidit någon städa som grundar sig i en kvittningsgill kapitalförlust. Grant Thornton har även pekat på att det inte förekommer kapitalvinstförluster. Revisionsfirman har även pekat på att mannen har förverkat rätten till skadestånd då han inte reklamerat fel som beror på försummelse i tjänsten inom skälig tid från det han har märkt eller borde ha märkt felet.

Grant thornton har även uppgett att mannen genom vållande har medverkat till skadan. Vållandet består i att han, trots påminnelser från GrantThornton, inte lämnat avräkningsnotor till Kammarrätten eller försett revisionsfirman med dessa trots upprepad begäran från Gran Thornton.

Grant Thornton har uppgett att man kan vitsorda ett skadeståndsbeslopp om 443 000 kronor.

Parterna har nu alltså kommit överens att Grant Thornton ska betala den 52-årige mannen 430 000 kronor senast den 2 december 2021. 

Vardera part ska betala sina rättegångskostnader.


Dela sidan:
Skriv ut: