Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Efter knäckfråga om MAR– FI analyserar noteringsprocesser

Näringsliv
Publicerad: 2021-02-18 08:01
Erik Thedéen, generaldirektör Finansinspektionen (FI) Foto: Magnus Hjalmarson Neideman / SvD / TT / Kod: 10078 ** OUT DN, Dagens Industri (även arkiv) och Expressen **

Finansinspektionen har inlett en fördjupad analys av handelsplatsernas noteringsprocesser I Sverige. Syftet är att klargöra vilken tidpunkt EU:s marknadsmissbruksförordning ska börja tillämpas för finansiella instrument som emittenter ansökt om att få upptagna till handel.

I förvaltningsdomstolarna har Finansinspektionen en pågående process där knäckfrågan har varit när EU:s marknadsmissbruksförordning ska börja tillämpas för finansiella instrument som emittenter ansökt om att få upptagna till handel. Kammarrätten fastslog i december att de aktuella bestämmelserna ska tillämpas även under den tid som en ansökan behandlas. 

Kammarrätten uppgav i beslutet att ”för att uppnå förordningens syfte ökad öppenhet och förtroende för marknaderna måste det finnas en förutsebarhet i tillämpningen av regelverket. Att förordningen blir tillämplig redan under ansökningsförfarandet ökar möjligheten till insyn och minskar risken för marknadsmissbruk”.

Domen har överklagats

Vidare skrev kammarrätten i beslutet att ”om det vore upp till varje handelsplats att avgöra när en ansökan om upptagande till handel är att anse som inlämnad skulle det kunna leda till olika bedömningar vilket i sin tur skulle medföra en osäkerhet för marknadens aktörer. Det skulle vidare kunna leda till att transaktioner med finansiella instrument som sker under ansökningsförfarandet riskerar att falla utanför Finansinspektionens kontroll”. 

Domen har överklagats till Högsta förvaltningsdomstolen.

Nu har alltså Finansinspektionen inlett en fördjupad analys av handelsplatsernas noteringsprocesser i Sverige.

FI, som håller med Kammarrätten, uppger i ett pressmeddelande att marknadsmissbruksförordningen ska börja gälla direkt när en ansökan gjorts och inte först när handelsplatsen bedömer att ansökan är komplett eller har godkänts.

”FI anser vidare att regelverket ska tillämpas så att tidpunkten för när Mar ska börja gälla inte är beroende av att en skriftlig ansökan om upptagande av handel har kommit in till handelsplatsen. Det innebär att Mar är tillämplig så snart ansökningsprocessen har inletts”, skriver myndigheten.

Behövs en enhetlig tolkning

Vidare skriver Fi att bakgrunden till den fördjupade analys är att det behövs en enhetlig tolkning om när Mar blir tillämplig.

”Noteringsprocesserna ser olika ut på de olika handelsplatserna i Sverige. Det bidrar till osäkerhet om när i noteringsprocessen Mar blir tillämplig på de olika handelsplatserna”, skriver FI.

Under den tid arbetet med den fördjupade analysen pågår har FI bedömt att det inte är meningsfullt att göra några uttalanden om de enskilda noteringsprocesserna vid de olika handelsplatserna eller vilket eller vilka moment som är avgörande för när Mar ska börja tillämpas.

När analysen avslutas, vilket bedöms ske i september 2021, kommer de ställningstaganden som FI gör med hjälp av analysen att redovisas.


Dela sidan:
Skriv ut: