Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

KRÖNIKA – ”Årets märkligaste tvist”

Krönikor
Publicerad: 2021-06-08 11:19

KRÖNIKA – av Kenneth Bratthall, jurist med närmare 50 års arbetslivserfarenhet från svenska domstolar och lagstiftningsarbete. Har undervisat domare om EU-rätten, bland annat på uppdrag från EU-kommissionen i samtliga nya medlemsstater och i kandidatländerna.

Vid slutet av ett år är det lätt att avgöra vilket rättsfall som rört högst belopp, vilket rättsfall som gällt grövsta brott och vilket rättsfall som gällt största antal tilltalade. Betydligt svårare är att avgöra vilken tvist som är årets märkligaste. Trots att vi för närvarande befinner oss i månaden juni 2021, vill jag hävda att det redan nu går att slå fast att den tvist som jag nu ska referera är detta års märkligaste tvist.

EU-domstolen är en av EU:s rättsinstanser. Den kontrollerar hur EU-rätten tillämpas, den tolkar EU-rätten och den vidareutvecklar EU-rätten. Dess domar gäller i alla medlemsstater. Nationella domstolar har möjlighet att få hjälp vid tolkningen av EU-rätten genom att inhämta förhandsavgörande från EU-domstolen. EU-domstolen har en domare från varje medlemsstat, dvs efter Brexit 27 domare. En domare representerar inte sitt hemland.

Hos EU-domstolen finns en institution som vi inte har i svensk rätt, nämligen generaladvokater. De är 11 till antalet och har till uppgift att efter att ha följt ett mål ge EU-domstolen ett förslag till avgörande. Generaladvokaterna är ledamöter i EU-domstolen men deltar inte i dömandet. Generaladvokaterna rekryteras från medlemsstaterna och är samtliga högt meriterade och kunniga jurister. En generaladvokat representerar inte sin medlemsstat.

Eleanor Sharpston, född 1955, var här hon utsågs till generaladvokat 2006 efter förslag av Storbritannien mycket välmeriterad. Bland sina erfarenheter hade hon förutom undervisning vid bl.a. Cambridge och Oxford arbete som Barrister och utnämning till Queen’s Counsel. Hon efterträdde Sir Francis Jacobs som i sina förslag till avgöranden gjort sig känd som framgångsrik förespråkare för mänskliga rättigheter.

Sharpston fortsatte och utvecklade det synsätt som präglat Jacobs förslag. Klart skrivna och välmotiverade förslag väckte beundran hos tillämpande jurister.

Generaladvokaterna utses med personliga förordnanden av medlemsstaternas regeringar i samförstånd i allmänhet för en period av sex år, som kan förnyas. Sharpston förordnades sista gången till den 21 september 2021.

Vid Brexit den 31 januari 2021 fick den brittiske domaren lämna sitt ämbete vid EU-domstolen. Sharpston utgick från att hon skulle få stanna kvar till dess att hennes förordnande gick ut, dvs till den 21 september 2021.

Så blev inte fallet. Ordföranden i EU-domstolen Koen Lenaerts skrev till Rå-det och uppgav att det fanns en ledighet som generaladvokat.

I september 2020 klargjorde EU-domstolen att Sharpston genom beslut hade ersatts som generaladvokat av Athanasios Rantos från Grekland. Varken Sharpston, som då hade tjänstgjort vid EU-domstolen i 14 år, eller hennes medarbetare hade varskotts i förtid om detta. Rantos förordnades för tiden den 7 september 2020 till den 6 oktober 2021.

Sharpston väckte talan mot EU-domstolens beslut i tre mål hos Tribunalen. Talan i samtliga mål ogillades. Överklagande hos EU-domstolen fick inte bifall.

Sharpston har lagt fram förslag som underlag för medling i denna situation. Hennes förslag har emellertid avvisats.

Jag har inte kunnat finna att Sharpston hittills har väckt talan hos Europadomstolen för mänskliga rättigheter i Strasbourg. Detta torde i den situation som nu har uppkommit vara den enda möjlighet till framgång som återstår.

Det inträffade har väckt stor debatt, inte bara i juridiska tidskrifter.

Jag hävdar att detta är årets märkligaste tvist. En medlem av EU-domstolen avlägsnas utan förvarning från sin tjänst trots att hennes förordnande inte löpt ut. Detta görs av en domstol som ska formulera allas vår uppfattning om respekt för lag samt mänskliga rättigheter och som ska uppträda korrekt. Det är svårt att upprätthålla tilltron till en domstol som beter sig på detta sätt.


Dela sidan:
Skriv ut:

Dagens Juridik
red@dagensjuridik.se