Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

”Förvaltningsjuridiska programmet – för dig som vill arbeta i offentlig sektor”

Krönikor
Publicerad: 2020-04-01 11:44

KRÖNIKA – av Eva Lindahl Toftegaard Universitetsadjunkt, Mittuniversitetet i Östersund.

Vill du jobba med juridiska frågor i offentlig förvaltning? Vill du förstå skillnaden mellan politik och juridik? Gillar du problemlösning och att jobba med flera frågor samtidigt? Vill du veta mer om enskildas rättigheter i förhållande till stat och kommun? Då är det Förvaltningsjuridiska programmet något för dig!

Förvaltningsjuridiska programmet är ett treårigt program som innehåller både juridik och statsvetenskap. Under det andra året väljer du inriktning för att ta examen med juridik eller statsvetenskap som huvudämne.

Programmet syftar till att ge anställning i offentlig sektor, men det ger även en god utbildning för den som vill arbeta i privat sektor där man kommer i kontakt med offentlig verksamhet.

Offentlig verksamhet omfattar en mängd olika områden och många olika frågor. Programmet ger en bred kompetens och erbjuder studenten kunskap i legala, politiska, organisatoriska, strategiska och operativa frågor.

Som anställd i offentlig sektor kan man arbeta med många olika områden, allt i från offentlig förvaltning och offentlig maktutövning till lagstiftande och dömande verksamheter. Många frågor i offentlig verksamhet rör juridik och myndighetsutövning.

En person som har gått det Förvaltningsjuridiska programmet kan tillföra juridisk kompetens i de frågor som hanteras inom offentlig verksamhet. Praktisk tillämpning av förvaltningsjuridik handlar bland annat om att kunna tillämpa principer som likabehandling och objektivitet på ett riktigt sätt i en aktuell situation. Att förstå hur man som handläggare ska förhålla sig till parter i ett ärende och att veta vad som krävs för att myndigheterna ska fullgöra sin serviceskyldighet är exempel på frågor som behandlas under utbildningen. Men även mer komplicerade förvaltningsrättsliga frågor som exempelvis vad som kan påverka en myndighets mandat och beslutsutrymme ryms inom utbildningen.

Många frågor i offentlig verksamhet rör juridik – men inte alla. Mycket i det offentliga handlar också om ekonomi och inte minst politik. I kommunal verksamhet uppkommer ofta politiska frågor och då är kunskaper i offentlig rätt, särskilt kommunalrätt, i kombination med ett statsvetenskapligt kunnande en god utgångspunkt för att kunna förstå hur frågorna bäst ska hanteras. En person som har gått det Förvaltningsjuridiska programmet har, förutom juridisk skolning, också kunskaper i statsvetenskap och har utbildats i att hantera frågor som är mångbottnade och inrymmer flera olika perspektiv.

Det Förvaltningsjuridiska programmet är relativt nytt och den första kullen studenter antogs hösten 2014. Programmet är treårigt och omfattar 180 högskolepoäng. Programmet ger en filosofie kandidatexamen.

Kombinationen av ämnena juridik och statsvetenskap utgör grunden för programmet och syftar till att ge studenterna en solid grund att stå på för att hantera den stora variation av frågor som uppkommer i statlig och kommunal verksamhet. Utbildningen ger en mer allsidig kompetens än mer specialiserade utbildningsprogram som exempelvis jurist- och statsvetarprogrammen. Detta gör studenterna attraktiva på arbetsmarknaden.

Trots kombinationen av ämnen ligger programmets tyngdpunkt på juridik. Inrättandet av programmet föregicks av en utredning som konstaterade dels att det förelåg ett ökande behov av juridisk kompetens inom offentlig sektor, dels att studenter som tidigare examinerats från liknande program utryckt ett starkt önskemål om ökad juridisk kompetens.

En student som väljer juridik som huvudämne kan läsa 127,5 högskolepoäng juridik. Eftersom urvalet av kurser är kopplat till offentlig sektor innebär utbildningen en slags specialisering på offentlig rätt.

Syftet med programmet är att möta kompetensbehoven i offentlig verksamhet och att ge studenterna relevant akademisk kunskap i kombination med utvecklade färdigheter och förmågor som efterfrågas på arbetsmarknaden.

Programmet består av teoretiska studier av olika rättsområden och statsvetenskapliga ämnen som är väsentliga för den offentliga sektorn. Exempel på kurser som ingår i utbildningen inom det juridiska området är Förvaltningsrätt I, II, III, EU-rätt, Offentlig upphandling, Kommunalrätt och Arbetsrätt samt inom statsvetenskapen Offentlig förvaltning i teori och praktik, Politik och samhällsstyrning och Offentlig förvaltning i ett internationellt perspektiv. Därutöver innehåller programmet flera metodkurser för att ge studenterna kunskaper i praktiskt juridiskt arbete och metodlära.

Även olika moment av tillämpad juridik, så som juridisk argumentation, analys, fallstudier, problemlösningsövningar, rättegångsspel och praktik på arbetsplatser ingår i utbildningen.

Under programmet tränas studenterna succesivt i förmågan att identifiera juridiska frågeställningar, analysera och lösa juridiska problem och att genomföra muntliga och skriftliga presentationer. Första året ges flera grundkurser i juridik och statsvetenskap och andra året tilltar svårighetsgraden då studenterna bland annat ska genomföra ett självständigt arbete i form av en rättsutredning motsvarande 7,5 hp. Under det tredje året består det självständiga arbetet av en uppsats motsvarande 15 hp. Under det sista året får studenterna också fördjupa sig i speciell förvaltningsrätt, exempelvis plan- och bygglagen, migrationsrätt, miljörätt och tvångsvårdslagstiftning. Områdena väljs utifrån de rättsområden som är vanligt förekommande i offentlig verksamhet och utifrån offentlig sektors bedömning av rådande kompetensbehov. Målet är att studenterna ska erhålla aktuell kunskap som kan omsättas på arbetsplatsen efter examen.

I utbildningen ingår tio veckors praktik vilket ger studenterna en unik möjlighet att få arbetslivserfarenhet och utrymme att reflektera över hur teoretisk kunskap kan användas i praktiken. Praktiken genomförs under termin fyra. Under termin fem ges möjlighet att studera utomlands.

Förutom praktik, som ett sätt att stärka kopplingen till arbetslivet och potentiella arbetsgivare, erbjuds studenterna även andra kontakter med arbetslivet. Exempelvis genomförs regelbundet gästföreläsningar med personer som jobbar operativt i offentlig sektor och studiebesök på olika arbetsplatser.

Programmet driver även ett samverkansråd med offentliga arbetsgivare i syfte att inhämta synpunkter och idéer för utveckling av utbildningen samt för att säkerställa att fokus ligger på relevanta och aktuella frågor. I rådet ingår både statliga och kommunala arbetsgivare.

Det är inte enbart sakkunskaper som är viktiga i offentlig förvaltning. Förmågan att kommunicera på ett sakligt och väl avvägt sätt är också en viktig kompetens. Alla juridiska kurser på programmet innehåller därför obligatoriska övningar i skriftlig och muntlig presentation. Eftersom det är vanligt att kommunicera skriftligt i offentlig förvaltning innehåller utbildningen också flera fördjupningsmoment i akademiskt skrivande.

Vad blir man efter att ha gått programmet? Förvaltningsjuridiska programmet är treårigt och ger en filosofie kandidatexamen. Beroende på inriktning leder programmet antingen till en filosofie kandidatexamen med huvudområdet juridik (Degree of Bachelor of Arts with a major in Law) eller en filosofie kandidatexamen med huvudområdet statsvetenskap (Degree of Bachelor of Science with a major in Political Science)

Det är även möjligt att studera vidare på högre nivå inom respektive område på universitet som bedriver utbildning på magisternivå.

Programmet är ett alternativ till juristprogrammet om man vill jobba med juridiska frågor, framförallt i offentlig sektor, och gå en kortare utbildning.

Jämfört med juristprogrammet är det Förvaltningsjuridiska programmet mer specialiserat på offentlig sektor och tillhandahåller en fördjupning i offentlig rätt. Kombinationen med statsvetenskap innebär att studenterna dessutom får en bred samhällsvetenskaplig kompetens vilket gör att de även kan arbeta med andra frågor än rent juridiska.

Utbildningen ger goda möjligheter till arbete, främst inom offentlig sektor och exempel på arbetsplatser är kommuner, statliga myndigheter, offentligt ägda bolag, stiftelser, föreningar och offentliga samarbetsorganisationer. Som exempel på tjänster kan anges handläggare, upphandlare, projektledare, beredningsjurist, utredare, verksamhetsutvecklare och nämndsekreterare.

Andra arbetsgivare är privata företag som arbetar nära offentlig sektor, exempelvis genom försäljning, konsulttjänster, uppdrag som offentligt biträde och liknande.

Dagens Juridik
red@dagensjuridik.se

Dela sidan:
Skriv ut: