Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Nordeas rörelseresultat upp 75 procent på årsbasis

Finans
Publicerad: 2021-04-29 07:43
Frank Vang-Jensen vd för Nordea. Foto Jonas Ekströmer TT

Nordeas rörelseresultat ökade med 75 procent på årsbasis och uppgick till 1 049 miljoner euro, främst drivet av betydligt högre rörelseintäkter som ökade med 21 procent. 
Räntenettot visade den högsta tillväxttakten på tio år.

I dag presenterar storbanken Nordea kvartalsrapport för första kvartalet 2021. Av rapporten framgår det att bolånevolymerna ökade med 6 procent i lokala valutor på årsbasis och utlåningen till små och medelstora företag ökade med 7 procent. 

Det förvaltade kapitalet ökade med 33 procent till 372 miljarder euro, drivet av återhämtningen på marknaden och fortsatta nettoinflöden, framför allt i retailfonder. 

Rörelseresultatet ökade med 75 procent på årsbasis till 1 049 miljoner euro, främst drivet av betydligt högre rörelseintäkter som ökade med 21 procent. 

Jämfört med fjärde kvartalet ökade rörelseresultatet med 76 miljoner euro, eller 8 procent.

Räntenettot

Räntenettot ökade med 9 procent jämfört med samma kvartal i fjol. Detta är den högsta tillväxttakten på tio år, enligt vd Frank Vang-Jensen. 

”Avgifts- och provisionsnettot ökade med 8 procent och var på sin högsta nivå sedan 2017. Avgiftsnettot från utlåning och sparande ökade, medan avgiftsnettot från kort fortfarande låg cirka en tredjedel under det normala. Exceptionellt hög aktivitet på finansmarknaden och omvärderingsvinster bidrog till vårt nettoresultat av poster till verkligt värde under kvartalet”, skriver vd Frank Vang-Jensen. 

Rörelsekostnaderna ökade med 6 procent till följd av högre resolutionsavgifter och högre avskrivningar och uppgick till -1 319 miljoner euro. Detta motverkades delvis av lägre personalkostnader. Justerat för resolutionsavgifter, valutaeffekter och integrationen av NFE, minskade kostnaderna med 3 procent på årsbasis. 

Kostnaderna för 2021 väntas understiga 4,6 miljarder euro.

Kreditförluster

Kreditförluster och liknande nettoresultat uppgick till 52 miljoner euro eller 6 punkter, jämfört med 155 miljoner euro eller 19 punkter under första kvartalet 2020. Enligt Nordea var de realiserade kreditförlusterna låga. Bufferten enligt ledningens bedömning bibehölls på 650 miljoner euro, eftersom den samlade effekten av covid-19-pandemin på Nordeas kunder ännu är osäker.

Avkastningen på eget kapital ökade till 11,0 procent från 6,9 procent, trots den mycket höga kapitalbasen till följd av ännu ej utbetalda utdelningar. Nordeas K/I-tal med periodiserade resolutionsavgifter sjönk till 48 procent från 57 procent, tack vare stark intäktstillväxt och fortsatt kostnadseffektivitet. Resultatet per aktie ökade med 73 procent till 0,19 euro.

”Vid utgången av kvartalet hade koncernens kärnprimärkapitalrelation ökat med 150 punkter till 17,5 procent, vilket gör oss till en av de bäst kapitaliserade bankerna i Europa. Vi har en buffert på 7,3 procentenheter över gällande kapitalkrav, även efter avdrag för utdelningarna gällande 2019 och 2020 liksom avdrag för förväntad utdelning hittills under 2021”, skriver vd Frank Vang-Jensen.

Utdelning

Den ordinarie bolagsstämman den 24 mars bemyndigade styrelsen att besluta om en utdelning på högst 0,72 euro (0,33 euro för 2019 och 0,39 euro för 2020), med utbetalning efter september 2021, i enlighet med Europeiska centralbankens rekommendation.

”Vi har nu arbetat med att genomföra vår affärsplan i ett och ett halvt år och är på god väg att nå våra finansiella mål för 2022. Vi är fast beslutna att hela tiden prestera bättre genom att fokusera på våra tre viktiga prioriteringar: att skapa positiva kundupplevelser, genomföra initiativ för ökade intäkter och optimera vår operativa effektivitet. Vi kommer också att fortsätta införliva hållbarhet i vår affärsstrategi och vidta nödvändiga åtgärder för att bli en bank med nettonollutsläpp senast år 2050”, skriver vd Frank Vang-Jensen. 

Nordeas finansiella mål för 2022 är en avkastning på eget kapital som överstiger 10 procent och ett K/I-tal på 50 procent.


Dela sidan:
Skriv ut: