Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

EBM överklagar Allra-domen

Finans
Publicerad: 2020-02-14 13:54
Foto: Eric Tagesson/DJ

Ekobrottsmyndighetens åklagare Thomas Hertz överklagar den friande Allra-domen.
Åklagare riktar massiv kritik mot domstolen och vill ha en sakkunnig ledamot i hovrätten.

Ekobrottsmyndighetens åklagare Thomas Hertz som i dag överklagar Allra-domen anser att hovrätten bör överväga om en särskild ledamot ska delta när målet avgörs då ”detta är ett mål som rör ekonomiska förhållande där det kan finnas behov av särskild fackkunskap”.

”Hovrätten bör överväga att förordna sakkunnig att yttra sig över om den transaktion i Oak som grundar påståendet om bokföringsbrott har bokförts i enlighet med bokföringslagens krav och i vilken mån verifikationen uppfyller bokföringslagens krav. Jag föreslår att hovrätten förordnar Eva Törning för uppgiften”. 

Eva Törning är redovisningsspecialist och ansvarig för redovisningsfrågor inom Grant Thornton. Hon arbetar också med redovisningsfrågor bland annat inom Grant Thornton International, FAR:s Policygrupp för redovisning och IFRS for SMEs Implementation Group. 

Rättegångshinder

Åklagare Thomas Hertz skriver även i överklagandet, som består av 50 sidor inklusive bilagor, att han bör få tillfälle att yttra sig om det uppstår en fråga i vilken mån Allra Pension ska tillåtas intervenera även i hovrätten.

Han menar att Alla Pension i praktiken ha intervenerat i brottmålet genom det sätt som huvudförhandlingen genomfördes i tingsrätten – där Allra Pension inledde med att hålla gemensam sakframställan för samtliga tilltalade.

Thomas Hertz skriver i sin kritik till domstolens handläggning att tingsrätten avkunnade utan enskilt övervägande och utan att åklagaren fick möjlighet att yttra sig att Alla Pension skulle tillåtas intervenera i målet. Detta beslut avkunnades vid planeringssammanträdet i tingsrätten den 20 mars 2019.

Vidare uppger han att Alexander Ernstberger genom sina försvarare lämnade in ”en knapphändig bevisuppgift och 1525 sidor handlingar” när huvudförhandlingen hade startats samt efter att åklagaren slutfört sin sakframställan.

”Åklagaren väckte frågan om lämpligheten i detta och frågan om detta inte utgjorde hinder mot att fortsätta förhandlingen. Rättens ordförande upplyste om att förhandlingen skulle fortsätta som planerat”.

Kort därefter lämnar ytterligare en av de åtalade in ”drygt 700 sidor handlingar och försvararna uppger att materialet avses genomgås eftersom det har betydelse för tingsrättens prövning”.

Rättens ordförande uppger även vid detta tillfälle att de nya ingivna handlingarna inte utgör hinder mot att fortsätta förhandlingen. 

Åklagaren pekar även på att ”tingsrätten i domskälen gett uttryck för sådana missuppfattningar att det kan ifrågasättas om tingsrätten fullt ut tagit till sig vad parterna uppgivit vid förhandlingen eller vad som framgår i den skriftliga bevisningen”.

Rätten har gjort felaktiga rättsliga bedömningar

Åklagaren skriver i grunderna till överklagandet att ”Tingsrätten har underlåtit att pröva väsentliga delar av åtalen och de omständigheter som åberopats till stöd för dessa”.

Han menar att tingsrätten har prövat omständigheter som inte omfattats av åtalen – att grunden för påståendena om mutbrott och trolöshetsbrott utgörs av en bedömning av marknadsvärde hos värdepapper och aktier – och att tingsrätten dessutom gjort felaktiga bedömningar av dessa omständigheter. 

Han skriver även att tingsrätten har gjort felaktiga rättsliga bedömningar av innebörden av rekvisiten i bestämmelserna om mutbrott, trolöshetsbrott och bokföringsbrott. 

”Tingsrätten har t.ex. prövat om överlåtelsen av aktier har utgjort en förmån sett från mutgivarens synpunkt. Med andra ord har tingsrätten prövat om det varit ekonomiskt motiverat att med hänsyn till mutans önskade effekt betala ett visst belopp i muta. Tingsrätten har kommit fram till att detta var fallet och att det därför inte varit någon förmån för de som tog emot mutan”. 

Han pekar även på att tingsrätten har gjort en bedömning av om överlåtelsen av värdepapper kan ha medfört en skada utifrån utgångspunkten vad någon annan under okända omständigheter hade fått betala för samma värdepapper trots att bedömningen ska göras utifrån utgångspunkten vad SFS-fonderna hade behövt betala i just den i målet aktuella situationen. 

Han menar att varken tingsrättens handläggning under huvudförhandlingen eller tingsrättens domskäl visar vilken utredning som tingsrätten kan ha lagt till grund för dess bedömningar.

Texten uppdateras.

Premiuminnehåll
Skaffa Mitt DJ Premium för att ladda ner filerna
Överklagande med bilagor

Dela sidan:
Skriv ut: