Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

”Nu är det dags att avskaffa notariebetygen”

Debatt
Publicerad: 2019-11-13 11:01

DEBATT – av Marit Wedin, styrelseledamot Saco-S Domstol och
Sofia Larsen, ordförande Jusek

Dagens notariebetyg är subjektiva och saknar tydliga betygskriterier. Det leder till onödig stress och riskerar att skapa en kultur av ja-sägare där notarierna inte vågar värna sin egen arbetsmiljö Att dagens betygssystem får sådana konsekvenser är orimligt. Det är dags att avskaffa nuvarande ordning och istället införa ett system liknande det som används för läkarnas AT-tjänst.

Det svenska rättsväsendet står inför stora utmaningar. Var femte domare närmar sig pensionsåldern och landets åklagare behöver fler kollegor för att klara det ökade inflödet av ärenden som följer av de stora satsningarna på polisen.

För att säkra den långsiktiga kompetensförsörjningen av rättsväsendet måste vi se till unga jurister upplever ett arbetsliv i medborgarnas tjänst som något attraktivt. En bra början är notarietjänstgöringen.

När Saco-S Domstol frågar notarier hur de själva upplever tiden som notarie är det betygssättningen som väcker starkast känslor. Hela sex av tio svarar att betygen leder till stress och nästan fyra av tio uppger att betygen hindrat dem från att säga sin mening.

En majoritet av respondenterna ger ett förhållandevis högt betyg till notarietjänstgöringen som helhet. Det är förstås mycket glädjande. Trots det tyder enkätsvaren på att det finns förbättringspotential i delar av utbildningens innehåll och upplägg.

Att utbildningsmomentet bör utgöra en central del av notarietjänstgöringen framgår av Notarienämndens föreskrifter för notarietjänstgöring vid domstol. Tyvärr är en återkommande kommentar från respondenterna i enkätundersökningen att det finns en obalans mellan utbildningsmomentet och domstolens behov av arbetskraft.

Flera respondenter menar att notariekollektivet får ta på sig arbetsuppgifter som andra yrkeskategorier inte hinner med eller vill göra. Många tingsrättsnotarier uppger att de på grund av en stor mängd administrativt arbete inte i tillräcklig utsträckning hinner ägna sig åt kvalificerade juridiska arbetsuppgifter under ordinarie arbetstid. Domskrivning hinns, enligt flera notarier, inte alltid med utan måste göra utanför ordinarie arbetstid om det överhuvudtaget görs.

Svårigheterna att hinna med arbetet under ordinarie arbetstid är ett återkommande tema i enkätsvaren. Att övertidsarbete i dag förekommer på många domstolar är väl känt och att många notarier arbetar mer än heltid är heller ingen nyhet. Bland de svarande i vår enkät uppger 94 procent av tingsrättsnotarierna och 67 procent av förvaltningsrättsnotarierna att de en vanlig vecka arbetat mer än ordinarie veckoarbetstid. Hela 17 procent av de samlade respondenterna uppger att de återkommande arbetat mer än 50 timmar i veckan. I sammanhanget bör noteras att nuvarande regelsystem kring flextid och övertidsersättning innebär att notarierna sällan kompenseras för sitt övertidsarbete.

En annan framträdande aspekt av notarietjänstgöringen är betygssättningen. I Domstolsverkets riktlinjer för betygssättning av notarier framgår att den som fullgjort sin notarietjänstgöring ska bedömas utifrån yrkesskicklighet, omdöme, samarbetsförmåga, arbetsförmåga, självständighet samt tjänstgöring i övrigt.

Betygssättningen är en av de frågor som väcker starkast känslor hos respondenterna. Många uppger att betygsättningen påverkat dem i såväl deras arbete som i deras relationer med kollegorna på domstolen. Betygssättning förefaller framförallt förknippas med stress. Hela 61 procent uppger att de känt sig stressade av krav på att alltid vara på topp, 40 procent svarar att de känt sig rädda för att bli orättvist bedömda, 38 procent menar att betygssättningen hindrat dem från att säga sin mening.

Grundproblemet är i många fall att arbetsbelastningen på domstolarna är så hög att det inte finns utrymme för att notarierna ska få en rimlig och hållbar arbetssituation under sin tjänstgöring. Av rädsla för att negativ återkoppling ska avspeglas i betyget vågar notarierna inte säga ifrån. Att vi redan under notarietjänstgöringen bygger in ett sådant stressmoment är mycket olyckligt.

I Juseks arbetsmiljöundersökningar utmärker sig jurister i fråga om stress. Drygt var tredje anser att de arbetar för mycket. En av tre upplever i hög utsträckning negativ stress i arbetet och lika många anser att arbetet kräver så mycket att övriga livet påverkas negativt.

Om en karriär som jurist i medborgarnas tjänst ska uppfattas som attraktivt för morgondagens jurister behöver vi tänka till. En bra början är att se till att notarietjänstgöringen ger unga jurister en rimlig och hållbar start på yrkeslivet.

Saco-S Domstol och Jusek föreslår ett antal åtgärder som vi tror kan förbättra villkoren för notarierna. De tre mest centrala är: Stärk fokus på utbildningsaspekterna i notarietjänstgöringen.Organisera arbetet så att notarier inte regelmässigt arbetar övertid.Avskaffa nuvarande system med notariebetygen.

Dagens notariebetyg är subjektiva och saknar tydliga betygskriterier till skillnad från i grundskola, gymnasium och högskola där det vanligen finns detaljerade kursplaner. I notariegruppen saknas många gånger kunskap om vad det är som de facto bedöms. Sex av tio respondenter i vår enkät uppger att det inte alls eller i mindre utsträckning varit tydligt vad de kan göra för att få ett bättre betyg.

Inom andra yrkesområden klarar man av att rekrytera utan att ha denna typ av betygsättning. I gruppen AT-läkare, som har en utbildningstjänst, ges endast en godkänd eller underkänd AT-meritering. Ett liknande system bör kunna prövas även för notarier.

Dagens betygssättning riskerar att skapa en kultur av ja-sägare där notarierna inte vågar värna sin egen arbetsmiljö. Det gagnar varken den enskilde eller framtidens rättsväsende.

Länk till hela rapporten


Dela sidan:
Skriv ut:

Dagens Juridik
red@dagensjuridik.se
Kommentarer
Håll dig till ämnet i artikeln du kommenterar och håll en god ton. Visa respekt för andra skribenter och för berörda personer i artikeln. Inlägg som vi bedömer som olämpliga kommer tas bort.