Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

”NRF kräver att regeringen lämnar stuprörstänkandet!”

Debatt
Publicerad: 2020-11-03 11:39

DEBATT – av Stefan Blomquist, Förbundsordförande
Nämndemännens Riksförbund.

Från Nämndemännens Riksförbund kan vi bara instämma i Åklagarmyndighetens krav på medelsförstärkning som framförs i Dagens Nyheter den 29 oktober 2020.

Redan i maj 2019 redovisade Riksrevisionen kraftig kritik mot regeringen för att den inte har tillräckligt fokus på hela rättskedjan, dvs Polismyndigheten, Åklagarmyndigheten, Domstolarna och Kriminalvården. Både Justitiedepartementet och myndigheter klandras för bristande kedjeperspektiv. Man konstaterar kort och gott att det brister i kunskap och analys av sambanden i rättskedjan. Riksrevisionen påpekar att ett mer strategiskt och övergripande fokus på rättskedjan som helhet måste tryggas för att rättsväsendet ska kunna fungera effektivt. I vissa av de styrande dokumenten har till och med kedjeperspektivet minskat eller upphört helt!

Avsaknaden av kedjeperspektivet har också, redovisar Riksrevisionen, medfört att resursfördelningen mellan och inom myndigheterna har påverkats. Justitiedepartementet synes inte i tillräckligt hög grad fokusera på att en effektiv rättskedja befästs och det bekräftas av att myndigheterna i samband med äskanden och intern fördelning av medel, inte beaktar varandra eller kedjan som helhet. NRF menar att detta är tydliga tecken på stuprörstänkande!

Regeringens svar till Riksrevisionen kan kort sammanfattas i att visst kan man öka dialogen (!) mellan myndigheterna men i övrigt tar man inte så stor hänsyn till Riksrevisionens rekommendationer!

Till detta ska fogas BRÅ:s utredning: ”Den framtida verksamhetsvolymen”, som för tiden 2019 – 2022 prognostiserar ökad arbetsbelastning inom samtliga delar av rättskedjan. Utredningen visar att antalet brottmålsärenden som avgörs genom dom, kommer att öka med 61%. Denna utveckling beror bland annat på ändrade arbetssätt. Därtill skall läggas konsekvenser av den pågående corona pandemin, som sannolikt kommer att innebära utökade krav på domstolarna.

Från NRF:s sida anser vi det anmärkningsvärt att inte regeringen tar vare sig Riksrevisionens eller BRÅ:s signaler på allvar. Den begäran om tillskott som Åklagarmyndigheten kräver är fullt rimlig. Men Sveriges Domstolar ska också kunna bemöta den utveckling som sker. Där kommer allt fler domare att behövas, både av pensioneringsskäl, men även på grund av den kraftigt ökande belastningen. Redan nu söker Domstolsverket efter nya domare.

Denna utveckling och den ökade arbetsbelastningen påverkar också nämndemannasituationen. Inte sedan 2013 har något respektfullt agerande för nämndemännens situation tagits för reell. Svårigheterna att rekrytera nämndemän, den utbildning som ska ge nämndemännen rätt kompetens i sin roll, liksom den ökande risken för hat- och hotbrott kan inte påstås ge rättsväsendet möjligheterna att bibehålla en effektiv och kvalitativt hög verksamhet.

NRF:s, Riksrevisionens, BRÅ:s liksom Åklagarmyndighetens väl grundade krav är helt berättigade.

NRF kräver att regeringen ser hela rättskedjan! Regeringen måste tillskjuta medel så att inte kedjan havererar. Lämna stuprörstänkandet. Visa respekt för den nödvändiga och viktiga insats som nämndemännen gör och för att övergripande bibehålla ett rättssäkert samhälle! Vi nämndemän är beredda att ta vår del av ansvaret. Nu väntar vi på att riksdag och regering även ska ge oss rimliga ersättningar och full kompensation för förlorad inkomst för våra insatser!

Dagens Juridik
red@dagensjuridik.se

Dela sidan:
Skriv ut: