Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

”Medlemsomröstningen i Botkyrka arbetarkommun – vart är vi på väg?”

Debatt
Publicerad: 2023-02-15 11:08

DEBATT – av Kristina Ahlström, advokat och författare till bland annat böcker om arbetsrätt, offentlighet och sekretess samt förvaltningslagen. 

Vi kan läsa i media om en omröstning i en lokal partiförening. Efter en sluten omröstning konstaterade mötet i Botkyrka Arbetarekommun att en majoritet av medlemmarna inte hade förtroende för en av sina företrädare i dennes roll som kommunstyrelsens ordförande, se pressmeddelande från Socialdemokraterna i Botkyrka.

Det framställs från den förlorande sidan i omröstningen som att det skulle handla om en kupp från personer med koppling till gängkriminalitet och även ha koppling till att ABF Botkyrka-Salem för att Botkyrka kommun inte längre låter föreningen bedriva verksamhet vid fritidsgårdar. Det hänvisas till en rapport som kommunen beställt – vad är det för rapport? 

Jag vet inte vad som hände under den omtalade omröstningen men har läst rapporten och andra handlingar om Botkyrka kommuns hantering av de fritidsgårdar där ABF Botkyrka-Salem tidigare bedrev fritidsverksamhet. Föreningen ABF Botkyrka-Salem har anlitat mig för att gå igenom handlingarna utifrån ett rättsligt perspektiv, vilket jag gjorde förra året. 

Var är rättssäkerheten? 

Självklart vill jag att vi ska få bort gängkriminalitet, självklart vill jag att man ska följa rättsliga regler men det innebär också att man ska följa regler om rättssäkerhet så att personer och organisationer inte anklagas för kriminell verksamhet utan möjlighet att få lämna sin version eller ens få veta vad de konkret beskylls för. Jag känner en oro för hur bristfälliga utredningar används av myndigheter och sedan läggs till grund för nedvärderande påståenden utan en rättssäker hantering. 

Rapporten februari 2022 

Botkyrka kommun säger att de fick indikationer på att ABF Botkyrka-Salem gjort avsteg från överenskommelser, riktlinjer och policys. Kommunen beställde därefter en utredningen av 2Secure AB. Innan någon rapport färdigställts beslutade Botkyrka kommun att avsluta överenskommelse om samarbete med ABF Botkyrka-Salem i ett ordförandebeslut den 11 februari 2022.

Den beställda rapporten lämnades av företaget 2Secure AB den 9 mars 2022 till kommunen.

I rapporten beskrivs företaget som ett säkerhetsföretag som ”erbjuder ett brett utbud av säkerhetstjänster och spetskompetenser”. Det anges att utredningen har letts av en senior konsult med flerårig polisiära utredningsvana. Ytterligare en senior konsult med polisiär utredningsvana har ingått i utredningen jämte en junior säkerhetskonsult. 

Rapporten har flera brister och jag vill peka på några: 

– Det anges inte namn på de personer som tagit fram rapporten och rapporten är inte daterad. 

– Anonyma personer har lämnat uppgifter till grund för slutsatser i rapporten. 

– Det hänvisas till uppgifter från företrädare för lokalpolisområde Botkyrka utan att deras namn anges. 

– ABF Botkyrka-Salem fick möjlighet att under stor tidspress lämna skriftliga underlag till utredningen men fick inte bemöta uppgifter i utredningen innan rapporten färdigställdes. 

– Rapporten saknar källförteckning. 

– Det saknas hänvisningar till relevanta författningsbestämmelser och det görs ingen redovisning av hur uppgifterna i rapporten förhåller sig till avtalsrättsliga, offentligrättsliga eller arbetsrättsliga författningar eller föreskrifter om arbetsmiljön. 

ABF Botkyrka-Salem har efter de tagit del av rapporten på eget initiativ lämnat sina synpunkter på rapporten den 5 april 2022.

Exempel ur rapporten – Arbetsmiljön på fritidsgårdarna 

Låt mig ta ett exempel ur rapporten. I avsnitt 7.2 lyfts arbetsmiljön på fritidsgårdarna upp. Anonyma personernas uppgifter om att de känt sig kränkta och felaktig behandlade får stå oemotsagda då de ”framförts i flera utsagor och/eller har stöd i annan dokumentation eller uppgifter” Så om fler personer påstår samma sak – då blir det en sanning? Man väger inte in att ABF Botkyrka-Salem genomfört en omorganisation med uppsägningar, vilket kan ha påverkat berörda arbetstagare negativt – utan att arbetsgivaren behöver ha gjort något fel. 

Det påstås att ”intervjuerna vittnar om ett omoget och osunt ledarskap… som ska ha resulterat i sjukskrivningar och uppsägningar” och att uppsägningar för de intervjuade har skett på tveksamma grunder. Men en arbetsgivares uppsägning av arbetstagare kan prövas av domstol, någon sådan har inte skett. I en domstol får båda sidor redovisa hur de ser på det som hänt. Här tycks utredningen sätta sig i domstols ställe, värdera bevisning som de själva tagit fram och komma fram till vad som har skett. 

Vidare fortsätter rapporten med att det ”En samstämmig bild pekar mot att arbetsförhållanden blir betydligt sämre i och med en omorganisationen…” Men om man bara frågar de som tycker likadant då får man en samstämmig bild, men det betyder ju inte att den bilden är objektivt sann även om den är sann för de personer som lämnat uppgifterna. Det utesluter förstås inte heller att uppgiften är objektivt korrekt, men om inte en anklagad organisation får veta vem som lämnat uppgifterna och bemöta dessa uppgifter då kan inte läsaren dra några slutsatser utifrån rapporten om vad som har skett. 

Sakligt och opartiskt? 

Man kan ifrågasätta om utredningen har bedrivits sakligt och opartiskt. Dessa krav åvilar inte direkt privata bolag medan det däremot är grundlagsfästa krav på hur en kommun ska bedriva sin verksamhet. Om en kommun ska använda en rapport som underlag för beslut är det rimligt att underlaget är framtaget sakligt och opartiskt, annars faller ju reglerna om att kommunen ska bedriva sin verksamhet sakligt och opartisk.

Det är allvarligt hur Botkyrka kommun har hanterat frågan om fritidsgårdarna och ABF Botkyrka-Salem, och än allvarligare blir det när nu denna bristfälliga rapport tycks fått fäste i media som en sann bild av föreningen, dessutom en bild som inte ens har stöd i den rapport som lämnats utan är kraftigt uppförstorad. Hur ska man som ideell förening kunna bemöta sådana anklagelser? 

Var finns rättssäkerheten? 

Vart är vi på väg? Anklagelser från anonyma personer som redovisas av anonyma utredare utan koppling till rättsregler. Var finns rättssäkerheten här? 

Den som vill kan själv bilda sig en uppfattning genom att ta del av kommunens beslut, 2Secure-rapporten och ABF Botkyrka-Salems på eget initiativ framtagna svar på denna rapport. 

Dagens Juridik
red@dagensjuridik.se

Dela sidan:
Skriv ut: