Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

”Kan arbetsgivare kräva att personalen vaccinerar sig?”

Debatt
Publicerad: 2020-12-16 11:46

KRÖNIKA – av Johan Zetterström och Margarita Kozlov, advokater som arbetar med arbetsrätt på Baker McKenzie Advokatbyrå.

”The cavalry is coming!” Enligt Dr. Anthony Fauci, USAs motsvarighet till Anders Tegnell, så är kavalleriet på väg. ”Håll i, håll ut”, har trummats in i oss under året, och under december och januari väntas äntligen flera läkemedelsbolag få sina vaccin mot covid-19 godkända i EU. Det har gått rekordsnabbt. I veckan som gick blev 90-åriga Margaret Keenan i Storbritannien först ut med att få Pfizers och Biontechs vaccin.

Nu går vi in i nästa fas; massvaccineringen. I Sverige beräknas startskottet gå kring nyår, och enligt socialminister Lena Hallengren kan hela Sveriges vuxna befolkning erbjudas vaccin mot covid-19 före sommaren 2021 – om allt går som det ska. Riskgrupper kommer att prioriteras och bulken doser kommer distribueras från april och framåt.

Arbetsgivare runtom i världen har under året brottats med frågor om bland annat smittspridning, hemarbete och arbetsmiljö. När vaccineringen mot covid-19 närmar sig hopar sig nya frågeställningar. Kan arbetsgivare ställa krav på personalen att vaccinerar sig? Kan man be dem uppvisa bevis på att de vaccinerat sig – ett ”vaccinpass”? Hur hanterar man anställda som vägrar – antingen på grund av religiös eller annan trosuppfattning, eller medicinska skäl? Och slutligen, vem bär ansvaret för eventuella biverkningar?

I avvaktan på tydliga besked från regering och myndigheter råder viss osäkerhet kring dessa frågor så arbetsgivare gör klokt i att hålla sig à jour med utvecklingen. Det finns dock ett grundlagsfäst skydd mot påtvingade kroppsliga ingrepp från staten. Detta inbegriper att bli tvingad att vaccinera sig. Sjukvårdpersonal som arbetar för regioner och kommuner kan således aldrig bli tvingade att vaccinera sig då det anses som ett kroppsligt intrång – den arbetsgivaren kan endast erbjuda dem att vaccinera sig och omdisponera resurserna. Att det skulle lagstiftas om undantag förefaller osannolikt.

Regeln gäller dock inte privata arbetsgivare. I det privata gäller istället att en riskanalys avseende arbetsmiljö ska göras. Arbetsgivare ska alltså analysera hur allvarlig risken är att personalen blir utsatt för smitta på arbetsplatsen och vilka åtgärder som ska vidtas för att minska risken. Varje arbetsplats ska riskbedömas utifrån den verksamhet som bedrivs. Risken att bli smittad på ett kontor skiljer sig från risken att blir smittad i detaljhandeln eller inom sjukvården.

När det gäller åtgärder som arbetsgivaren ska vidta för att minska den potentiella risken, ska det göras en avvägning mellan arbetsgivarens intresse att vaccinera personalen och arbetstagarens intresse av att slippa ett påtagligt ingrepp i den kroppsliga integriteten. Det är en liknande bedömning som görs vid krav på drogtestning eller temperaturmätningar.

Bedömningen måste dock göras i ljuset av grundlagens syn på våra medborgerliga rättigheter samt god sed på arbetsmarknaden. Mot den bakgrunden förefaller det osannolikt att den kroppsliga integriteten skulle få ge vika. Sannolikt kan därför inte heller privata arbetsgivare kräva av personalen att de ska vaccinera sig. Dock kan privata arbetsgivare alltid uppmuntra de befintliga anställda att vaccinera sig. Arbetsgivare kan sannolikt inte heller ställa krav på att individen har vaccinerat sig vid nyrekryteringar. Dock är arbetssökandes ställning oklar.

Som så mycket annat i hanteringen av coronapandemin kommer säkerligen lösningen uppnås genom samförstånd. Arbetsplatser som varit stängda under pandemin kan kanske öppnas upp framförallt för personal som vaccinerat sig. Andra arbetsplatser som varit öppna men med begränsad styrka kanske kan komma att öka bemanningen och då uppmuntra personal att vaccinera sig före återkomst, och att de som vill avstå från att vaccinera sig kan fortsätta att arbeta hemma ytterligare en tid.

En arbetsgivare som kräver att all personal inställer sig på arbetsplatsen kan dock som regel inte kräva av dem att de vaccinerat sig. Arbetsgivare kan inte heller sätta vaccinet som ett villkor för fortsatt anställning. Möjligen kan man däremot tänka sig att personer som arbetar i särskilt utsatta miljöer, till exempel inom sjukvården, där risken för smittspridning är särskilt allvarlig, temporärt kan omplaceras till andra uppgifter om de inte vill vaccinera sig. En uppsägning på grund av personliga skäl lär inte kunna komma i fråga.

Arbetsgivare måste räkna med att det kommer finnas människor som inte vill vaccinera sig. Enligt statisk säger var fjärde svensk nej till vaccinet. Skälen är många och varierande. Vissa vill eller kan inte göra det av religiösa eller medicinska skäl. Andra vill inte göra det på grund av oro för biverkningar. Massvaccineringen mot svininfluensa under 2009, där mer än 400 svenskar drabbades av narkolepsi, har lämnat en kvardröjande oro. Den oron måste tas på allvar även av arbetsgivare som går i tankar att implementera vaccinkravet. Vad händer med verksamheten om en stor del av arbetstagare motsätter sig eller – i värsta fall – lämnar?

Vem ska betala för vaccineringen? Av Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd om smittrisker framgår att kostnaden för vaccinering ska bäras av arbetsgivaren. Men coronasituationen är unik, och den svenska regeringen hoppas att så många som möjligt kommer att vaccinera sig. Stefan Löfven har därför sagt att vaccineringen kommer att vara gratis och att ingen ska behöva betala för vaccinet.

En del arbetsgivare har även ställt frågan om vem som bär ansvaret för eventuella biverkningar om de anställda tvingas eller uppmanas att vaccinera sig. Socialminister Lena Hallengren har sagt att staten ska stå för kostnaderna om någon skadas eller får en allvarlig biverkning. Skulle något vaccin inte omfattas av Läkemedelsförsäkringen (såsom de från Curevac eller Moderna, som inte tidigare bedrivit verksamhet i Sverige) så ska staten gå in med motsvarande skydd. Ett lagförslag är på gång men det är oklart när den kan träda i kraft. Trots beskedet från socialministern inställer sig frågan om en arbetsgivare kan komma att behöva bära visst ansvar om en anställd kände sig tvingad av arbetsgivaren att vaccinera sig. Det är svårt att utesluta helt men det förefaller osannolikt.

Coronavaccin kan snart bli aktuellt i Sverige men i de allra flesta fall får arbetsgivare avvakta tills att vaccinet blir tillgängligt för en bredare grupp av befolkningen, vilket kommer att ta tid. I avvaktan bör arbetsgivare förbereda sig genom att följa myndigheternas rekommendationer och göra riskbedömningar av risken för smitta i arbetsmiljön. Även efter att vaccination startar, bör arbetsgivare fortsätta att bekämpa covid-smittan genom att systematisk förebygga och minimera risker. Under pandemin har arbetsgivare fått kläm på distansarbete, och det har gått långt bättre än vad många av oss trott. Nu gäller det att förbereda sig för nästa fas så att vi är redo när kavalleriet kommer.


Dela sidan:
Skriv ut:

Dagens Juridik
red@dagensjuridik.se