Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

”Förbud mot konfessionella skolor strider mot mänskliga rättigheter”

Debatt
Publicerad: 2020-01-14 11:29
Foto: Derry Philip

DEBATT – av Ruth Nordström, chefsjurist och Rebecca Ahlstrand, jurist Skandinaviska Människorättsjuristerna

Skall vi ha religionsförbud i skolan? Förra veckan överlämnades betänkandet ”Nya regler för skolor med konfessionell inriktning” till utbildningsminister Anna Ekström.

Framför allt Socialdemokraterna och Liberalerna har under de senaste åren drivit kravet på att göra det direkt olagligt eller praktiskt omöjligt för konfessionella skolor att starta eller verka i Sverige. Regeringens särskilda utredare Lars Arrhenius hade fått som tilläggsdirektiv att lämna författningsförslag som behövs för att ett etableringsstopp för fristående skolor med konfessionell inriktning ska kunna införas.

Att starta och driva konfessionella skolor är en grundläggande rättighet som slås fast i EU-rätten, och både EU:s rättighetsstadga och Europakonventionen säkerställer föräldrars rätt att tillförsäkra sina barn sådan utbildning och undervisning som står i överensstämmelse med föräldrarnas religiösa och filosofiska övertygelse. Utredningens slutsats är att de starka skäl som krävs för att inskränka etablerings-, närings- och utbildningsfriheten enligt europarätten, inte har presenterats av regeringen, vilket en av utredningens juridiska experter, jur. dr. Hedvig Bernitz, slår fast. Detta stämmer väl överens med slutsatserna i vår rapport Religionsförbud i skolan där vi granskade hur svensk skollag och myndighetsutövning står i överensstämmelse med EU-rätten, Europakonventionens bestämmelser och praxis från Europadomstolen.

De verktyg som behövs för att komma åt de konfessionella skolor som inte uppfyller kraven i skollagen, finns redan. Det är möjligt att ge förelägganden, viten och att även stänga skolor. Utredningen föreslår dessutom införandet av ett demokrativillkor, som ska omfatta alla friskolehuvudmän, inte bara de med konfessionell inriktning, vilket är ett välkommet förslag.

Men varken kontrollen av skolor eller regler kring nyetablering av skolor får utformas på ett diskriminerande sätt där ideologi styr och konfessionella skolor behandlas och granskas annorlunda och med högre krav än skolor utan konfessionell grund. Inte heller är det juridiskt godtagbart att som utredningen föreslår, göra det i princip omöjligt för de existerande konfessionella skolorna att utöka eller förändra sin verksamhet.

Europadomstolen har slagit att det är avgörande att föräldrarnas religiösa och filosofiska åskådning måste respekterats i all undervisning och utbildning som organiseras av det allmänna. Det hindrar inte att information om religiösa eller filosofiska spörsmål förmedlas i undervisningen. Dock skall detta ske under förutsättning av ett objektivt, pluralistiskt och kritiskt förhållningssätt. Europadomstolen har fastställt att medlemsstaterna är förbjudna att indoktrinera eleverna på ett sätt som inte respekterar föräldrarnas religiösa och filosofiska övertygelser, även indoktrinering till förmån för sekularism är förbjudet.

All undervisning och utbildning i svensk skola bör uppfylla kraven på allsidighet, saklighet och respekt för elevens integritet. Med denna måttstock respekteras alla elevers tro och övertygelser, utan att tumma på de rättigheter att välja en utbildning som slås fast i internationella deklarationer om de mänskliga rättigheterna.

Dagens Juridik
red@dagensjuridik.se

Dela sidan:
Skriv ut: