Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

DEBATT: ”Samhällets skyddsnät behöver sammanlänkas”

Debatt
Publicerad: 2023-05-26 11:46

DEBATT – av Advokat Madeleine Onnela, Advokatbyrån Onnela och Melinda Jacobs, Lilla hjärtat vänförening.

Barn ska vara självklara rättighetsbärare genom hela barn- och ungdomen. Barn som fått möjlighet till en trygg barndom där deras behov och rättigheter blir tillgodosedda växer upp till en ny generation vuxna ansvarsbärare. Dagens rättssäkerhet för barn och unga vilar på ett hoplappat nät bestående av olika lagar, och tillämpningen är godtycklig. Barnkonventionen, det senaste tillskottet till barns rättigheter, har i många myndigheter inte implementerats, och myndigheter samt rättsväsende använder lagen när det passar. I detta system far många barn och unga illa. 

Barn och unga är beroende av att vi vuxna ser till att de får sina rättigheter tillgodosedda, men överallt i landet larmas det om hög personalomsättning och personalbrist på socialtjänstkontor, skolor och förskolor. Förskole- och skolklasserna är överfulla. Allt fler söker sig till BUP, vars mottagningar har allt längre väntetider. Handläggare inom socialtjänsten går på knäna och lämnar sina tjänster. Kompetens går förlorad och kontinuitet i många viktiga yrken för barn och unga går om intet, barn och unga blir lidande. Samhällsklyftorna ökar när välfärden monteras ner, och tillsammans med omfattande resurs- och kompetensbrist döms allt fler barn till en uppväxt i utanförskap och rättslöshet. Populism råder hos samtliga partier och fokus ligger ofta där media för stunden rapporterar. Partiledare dundrar om krafttag mot gängkriminalitet, men barnens behov av en fungerande välfärd med viktiga förebyggande insatser faller i skymundan. Vårt samhälle lider allt större brist på långsiktiga perspektiv och varaktiga åtgärder. 

När ett band av myndigheter är inblandade i ett barns liv såsom socialtjänst, polis, sjukvård, kriminalvård, förskola/skola, BUP, socialnämnd, förvaltningsrätt, tingsrätt, familjerätten, familjehem, HVB- och SiS-hem är det ofta ingen som tar huvudansvar för barnets vård. Utan tillräcklig samordning mellan instanserna, stor personalomsättning, kunskapsbrister och snårig sekretess, riskerar livsnödvändig information att falla mellan stolarna, och barnet får inte den hjälp det behöver. Det finns behov av såväl ett kunskapslyft kring utsatta barns behov och en samordning mellan berörda instanser. För att bygga ett tryggt skyddsnät som kan fånga upp barn, måste berörda aktörer bilda ett sammanlänkat nätverk i stället för att verka som enskilda öar. För detta krävs bland annat dessa åtgärder: 

• Inför en bred samordning mellan socialtjänst, polis, domstolar, skola och vård avseende barn som riskerar att fara, eller har farit illa. Anmälningspliktiga aktörer behåller stark sekretess mot allmänheten som skyddar barnen, men sekretessen mellan aktörerna hävs. Samordning av dessa uppgifter bör ske nationellt för att viktig information om barnets situation inte skall gå förlorad vid en flytt till en annan kommun. 

• Barn har rätt till en socialtjänst med goda kunskaper och tillräckliga resurser. Vi vill, att socionomutbildning reformeras från en generalistutbildning till en specialistutbildning med ett flertal olika inriktningar, en utbildning som på riktigt förbereder sina studenter för den verklighet de ska verka i. Att arbeta med barn, unga och vuxna i utsatta situationer kräver kunskap, erfarenhet och personlig lämplighet. 

• Barn ska bland annat ha rätt att – även i praktiken – bibehålla viktiga personer och relationer i sitt liv. Idag kan vårdnadshavare och socialtjänst allt för lätt skära av barnet från viktiga anknytningar. Kvaliteten på, och vikten av relationer ska vara avgörande, inte släktskap eller vårdnadsfrågor. Detta kräver bland annat ett omfattande kunskapslyft inom socialtjänst och nämnd avseende barns anknytningar och behov. 

• Ratificera det tredje tilläggsprotokollet till Barnkonventionen för att barn ska ges klagorätt till FN:s barnrättskommitté. Implementering av Barnkonventionen i samtliga berörda instanser är ett måste. 

Vi måste skapa goda förutsättningar till trygga barndomar, där barn får sina behov och rättigheter tillgodosedda. På detta sätt slipper vi få så många trasiga vuxna. Vi är övertygade om att många av de problem som nu lyfts kring barn och deras rättigheter av politier och media är i behov av djupgående och långsiktiga lösningar även om den inte är lika politiskt slagkraftigt.

Dagens Juridik
red@dagensjuridik.se

Dela sidan:
Skriv ut: