Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

DEBATT: ”Rättsprinciper finns av en anledning”

Debatt
Publicerad: 2021-02-02 11:02

DEBATT – av Rashin Nicklasson, Advokat med inriktning på antikorruption.

Vi har i media kunnat läsa om bland annat en tjänsteman vid kriminalvården som till intagna rekommenderat byte till en specifik advokatbyrå, en polis som utan mandat från förundersökningsledare försökt ge information till en person om att denne var efterlyst och en förvaltningschef som varit delaktig i anställningsprocessen av sin sambo.
Dessa händelser är endast tre exempel på när saker och ting som inte borde hända, händer.

Varför borde inte dessa händelser äga rum? En av anledningarna är att de strider mot själva grundlagen. 1 kap. 9 § Regeringsformen ställer bland annat krav på saklighet och opartiskhet när det kommer till domstolar, förvaltningsmyndigheter och andra som fullgör offentliga förvaltningsuppgifter. Den princip som fastslås i denna del av bestämmelsen kallas för objektivitetsprincipen.

Objektivitetsprincipen handlar inte bara om vilka faktorer som faktiskt legat till grund för ett agerande utan också hur agerandet kan uppfattas utifrån. Det spelar alltså ingen roll att tjänstemannen när denne rekommenderat en viss advokatbyrå, polisen när denne ringt en efterlyst person för att ge information eller förvaltningschefen när denne anställt sin sambo, själva ansett att de har agerat på ett korrekt sätt.
Om det finns en risk att andra kan uppfatta det som att de inte varit sakliga och opartiska, så är det ett problem. Att misstanke om särbehandling inte får finnas skriver JK om, bland annat i ett beslut som rör förordnande av offentliga försvarare (dnr 1569-03-28, 2003-06-26). JK skriver:

”Uppdragen från rätten är av stor ekonomisk betydelse för många advokater. Inte minst därför är det enligt Justitiekanslerns mening angeläget att tingsrätterna tillämpar någorlunda fasta principer för hur offentliga försvarare skall utses. Detta har betydelse för förtroendet för domstolens saklighet och oavhängighet. Det får inte finnas misstankar om att en advokat favoriseras eller missgynnas t.ex. därför att han eller hon är mer eller mindre populär hos domstolens personal.
De principer som tillämpas bör ha som utgångspunkt att det sker en jämn spridning av uppdragen över tiden mellan de advokater på orten som utan särskilda inskränkningar vill ha förordnanden som offentlig försvarare vid domstolen. Därvid bör dock de uppdrag som lämnas sedan den misstänkte önskat sig en viss advokat kunna behandlas för sig. Principen om en jämn spridning innebär inte att en helt rättvis eller slumpmässig fördelning av uppdragen måste upprätthållas. Rätten måste ha ett visst utrymme att beakta en advokats särskilda erfarenhet och skicklighet inom ett område. Även advokaternas tillgänglighet måste kunna inverka på domstolens val. (…) Det system som används är dock sådant att det lämnar utrymme för omotiverad särbehandling och därmed också utrymme för den som kan känna sig missgynnad att ifrågasätta om det rör sig om en negativ särbehandling (…) Av rättviseskäl och för förtroendets skull bör rutinerna vid fördelning av försvararuppdrag vara så utformade att uppdragen fördelas enligt tydliga kriterier där utrymmet för omotiverad särbehandling minimeras, och så att fördelningen vid behov kan kontrolleras i rimlig utsträckning i efterhand.”


Rättsprinciper finns av en anledning. Objektivitetsprincipen fångar upp maktmissbruk och understryker att Sverige är en rättsstat. Vem vill leva i ett samhälle där den offentliga förvaltningen godtyckligt ger uppdrag, anställningar och information som andra i samma situation inte får, som i fallen ovan? Ytterst är det allmänhetens förtroende för den offentliga förvaltningen som tar skada när kravet på saklighet och opartiskhet frångås. Även förtroendet mellan kollegorna på arbetsplatsen och mellan verksamheter, för att inte tala om det egna anseendet, riskerar att skadas.

Det är viktigt att påminna om objektivitetsprincipens existens på ett tydligt och regelbundet sätt. Man bör inte utgå ifrån att alla redan har kunskap om principen eller att vissa inte behöver någon påminnelse. Att objektivitetsprincipen är en viktig del av det som vi kallar för rättsstaten Sverige gör den till en princip värd att aktivt värna om och en princip att inte ta för given.

Dagens Juridik
red@dagensjuridik.se

Dela sidan:
Skriv ut: