Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

DEBATT: ”JK ska inte hantera enskildas anspråk”

Debatt
Publicerad: 2020-08-03 10:50

DEBATT – av Torgny Jönsson, ordförande för föreningen Reclaimjustice.

Frågan om Justitiekanslerns till synes oförenliga roller aktualiseras i och med det avslagsbeslut som meddelats i Kevinfallet. Statliga myndigheter har en grundlagsreglerad skyldighet att agera opartiskt och sakligt. Med opartiskt menas att myndigheter ska vara objektiva och för den utomstående betraktaren även framstå som objektiva i sitt handlande. Därför är det obegripligt när Justitiekanslern, statens egna advokater, har en roll som medför att de sitter på dubbla stolar där de befattar sig med ärenden som de sedan tidigare fattat beslut i. Så definieras jäv normalt och därför är Justitiekanslern allt som oftast jävig.

Justitiekanslern (JK) är en myndighet med uppgift att bland annat utöva  tillsyn över myndigheter, reglerar skadeståndskrav mot staten och är åklagare i tryck- och yttrandefrihetsmål. JK har möjlighet att på frivillig väg reglera vissa skadeståndsanspråk som riktas mot staten. Tanken med det är att avlasta domstolarna från uppgiften att pröva sådana ärenden där det är klarlagt att en skadeståndsgrundande kränkning har ägt rum och att sökanden därmed har rätt till viss ersättning.

De anspråk om skadestånd som JK normalt handlägger är sådana där sökanden gör gällande att en statlig myndighet har fattat ett felaktigt beslut. Samtidigt är JK statens advokater och företrädare när den som är missnöjd med JKs beslut vänder sig till domstol för att klaga på beslutet. Det är två helt oförenliga roller.

Enligt regeringsformen (RF 1:9) är svenska myndigheter skyldiga att handla sakligt och opartiskt. Med opartiskhet menas att myndigheterna ska agera på ett sådant sätt att de är objektiva i sitt beslutsfattande men även att de uppfattas som objektiva av den utomstående betraktaren. För att ett handlande ska anses objektivt krävs alltså att såväl opartiskhetens subjektiva som objektiva sidor är uppfyllda. Till de vanligast förekommande kraven hör anspråk på grund av felaktiga frihetsberövanden, det vill säga anhållanden och häktningar.

JK har då att följa regeringsformens regler om opartiskhet och som skadeståndssökande ska man kunna förvänta sig att JK genomför en opartisk och saklig utredning av kravet. Därefter att JK fattar ett beslut som av den utomstående uppfattas som objektivt korrekt och fritt från ovidkommande hänsyn. Men så ser dessvärre inte verkligheten ut.

JK har i realiteten fått uppgiften att som statens grindvakt med hårda nypor stoppa alla anspråk. Väl medvetna om att endast ett fåtal av de som meddelas avslagsbeslut över sina skadeståndsanspråk har möjligheter att föra talan mot staten. I de undantagsfall där den som fått ett avslagsbeslut väcker talan mot staten kliver JK in som statens advokater med den förutfattade mening och det kunskapsförsprång som JK tillägnat sig i egenskap av utredare i ärendets första skede.

Hur framstår detta förhållande då för den utomstående betraktaren? I min bok sitter JK på dubbla stolar och jag menar att staten gjort bocken till trädgårdsmästare. Någonstans är jag övertygad om att det stora flertalet av utomstående betraktare delar uppfattningen att det här är jäv. I likhet med andra situationer där jäv anses föreligga när advokater, åklagare eller domare tagit tidigare befattning och fattat avgörande beslut i samma sak.

JKs roll strider mot artikel 6 i Europakonventionen och måste förändras till antingen det ena eller det andra. Endera är JK en objektiv beslutsfattare av enskildas skadeståndsanspråk mot staten eller så är JK statens advokater. Både och måste sessom uteslutet ur objektivitetssynpunkt

Den mest smakfulla lösningen vore att låta JK förbli statens advokater med ett utökat uppdrag att företräda även enskilda myndighetspersoner när de är misstänkta för tjänstefel och låta en annan myndighet genomföra rättssäkra bedömningar av enskildas skadeståndsanspråk mot staten.

Dagens Juridik
red@dagensjuridik.se

Dela sidan:
Skriv ut: