Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

DEBATT: ”Investera i Sveriges Domstolar”

Debatt
Publicerad: 2022-09-14 11:31

DEBATT – av Kristoffer Ståhl, advokat.

I förra veckan publicerades en artikel där erfarna domare beskrev en ohållbar arbetsmiljö. I artikeln beskrivs ett slitsamt arbete för domare där de ofta nödgas skriva domar på kvällar och helger. Under perioder går domstolspersonal på knäna av arbetsbelastning och mål och ärenden läggs på hög. Än värre riskerar arbetsbelastningen att bli när politiska partier planerar att sänka minimistraffet från två år till ett år avseende s.k. obligatorisk häktning och samtidigt höjer straffen för flertalet brott. En domstol som går på knäna innebär ett allvarligt problem för rättssäkerheten.

Utifrån ett advokatperspektiv har den praktiska situationen noterats. En person som blir åtalad kan få vänta länge på att få sitt ärende prövat. Ett exempel är ett mål där jag är offentlig försvarare och det tog över 12 månader från dess att åklagaren väckte åtal till tingsrättsförhandling påbörjades samt 15 månader mellan tingsrättsförhandling och hovrättsförhandling. Långa handläggningstider är psykiskt påfrestande för den enskilde som upplever oro och osäkerhet inför framtiden. Även för brottsoffer kan det vara ansträngande att under lång tid leva med en oavslutad rättslig prövning om en traumatisk händelse. Andra allvarliga konsekvenser av långa handläggningstider är att vittnens minnesbild försämras med tiden och äldre brottsoffer avlider innan deras mål prövas.

Ett annat praktiskt problem är att det finns sal och/eller resursbrist vilket resulterar i att flertalet häktningsförhandlingar och huvudförhandlingar bokas in under en alldeles för kort förhandlingstid. Rättsliga aktörer upplever då en stress att hinna genomföra förhandlingen på den utsatta tiden vilket i slutändan riskerar att påverka kvalitén på den rättsliga prövningen.

Utöver praktiska problem bör poängteras att domare har en särskild maktposition i samhället. Makten innebär bland annat att domare kan besluta om en människa ska låsas in av staten. Synnerligen allvarliga beslut som måste vara välanalyserade och grundas på en korrekt juridisk bedömning.

En ohållbar arbetsmiljö leder ofta till stress med symptom som trötthet, koncentrationssvårigheter och försämrat minne. I stressfulla miljöer finns det även en risk att individen omedvetet söker sig till den snabbaste och enklaste vägen – vilket kanske inte alltid är den rätta vägen.

Det är oerhört viktigt att en domare rent praktiskt har god tid på sig att analysera bevisning och respektive parts argument. Vidare är det viktigt att domare har en god psykisk hälsa så att hen kan upprätthålla den höga koncentration och analysförmåga som krävs under en rättegång. Rimliga tidsmässiga förutsättningar måste finnas för domare att skriva genomtänkta, välformulerade och pedagogiska domskäl så att parterna och allmänheten förstår varför utgången blev som den blev.

Sveriges domstolars arbetsmiljö påverkar de anställda direkt men rättssäkerheten indirekt. Brottsoffer och tilltalade ska uppleva en trygghet i att det finns tid för deras berättelser och de domare som beslutar om deras öden ska ha förutsättningar för att göra det på ett rättssäkert sätt. Den nya regeringen måste nu investera långsiktigt i Sveriges domstolar!

Dagens Juridik
red@dagensjuridik.se

Dela sidan:
Skriv ut: