Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

DEBATT: ”Åldersbedömningarnas felmarginal är ett rörligt mål”

Debatt
Publicerad: 2020-07-07 10:51

DEBATT – av Fredrik Tamsen, Specialistläkare i rättsmedicin, medicine doktor.

De medicinska åldersbedömningar som Rättsmedicinalverket (RMV) utför sedan 2017 har debatterats intensivt de senaste åren. En stor del av debatten har handlat om modellens felmarginal, det vill säga risken för att ett barn felbedöms som vuxen och vice versa. Statens medicinsk-etiska råd påpekade att RMVs redovisning av felmarginaler har varit bristfällig (1). En otydligt redovisad felmarginal försvårar för Migrationsverket och domstolarna att avgöra åldersbedömningarnas bevisvärde, vilket inverkar negativt på rättssäkerheten.

I en debattreplik i Dagens Juridik skriver RMVs kommunikationschef att: ”Felmarginalen beskrivs i Rättsmedicinalverkets rättsmedicinska utlåtande om ålder vara ca 10 % för barn med kronologisk ålder nära 18 år, d v s för barn mellan 15 och 18 år.”(2) Avseende beräkningsunderlaget hänvisas till RMVs hemsida, där det mycket riktigt finns en teoretisk uppskattning av modellens felmarginal för olika åldersgrupper.(3) Om det nu är så här klart, vad är det kritiken har handlat om?

Modellen för de medicinska åldersbedömningarna togs i bruk i mars 2017 och vid årsskiftet 2017/2018 hade RMV hunnit med närmare 10 000 undersökningar.(4) Därefter har antalet minskat drastiskt och förra året skickades endast 199 utlåtanden till Migrationsverket. Problemet är att under 2017 så fanns inga beräkningar på modellens felrisk, dessa publicerade RMV först i juni 2019. Att i efterhand klargöra hur stor risken var för felbedömning påverkar inte redan fattade beslut. Vad som spelade roll för besluten 2017 var hur RMV kommunicerade risken då, och det var inte samma som nu.

När modellen togs i bruk 2017 menade RMV att risken för att felbedöma barn var ”minimal”5 och man slog fast att: ”Vi har åtgärdat svagheterna i metoderna. Vi är säkra på att barn bedöms som barn, men inte lika säkra på att vuxna bedöms som vuxna.”(6) RMVs metodansvarige fick 2016 frågan om risken för att en person som är 17 år och 9 månader skulle felbedömas som vuxen och svarade då att den var ”mycket liten”.(7) Utifrån grafer i den vetenskapliga sammanställningen från 2019, kan man utläsa att de nu bedömer denna risk ligga runt 25%.(8)

Från början påstod RMV att knä hos de allra flesta mognar mellan 22-28 års ålder.(9) I slutet av 2018 backade de dock från denna uppgift och menade istället att knät i snitt mognar vid 18-19 års ålder.(10) Anledningen till denna stora och avgörande korrigeringen var inte nya forskningsrön, man hade helt enkelt feltolkat statistiken i de studier som fanns då modellen skapades.(11) En tidigare knämognad innebär att en större andel under 18 år har moget knä och därmed felbedöms som vuxna med RMVs modell.(12) En ytterligare konsekvens av korrigeringen är att knä vanligen mognar före tand, till skillnad mot vad RMV tidigare sagt.(13) Detta medför att risken för att felbedöma barn som vuxna är större med knä än med tand.(14) Trots att RMV tidigare motiverat valet av knämetoden med att knä mognade senare än tand, fick den nya insikten dock inga konsekvenser för modellen.(15)

Med tiden tycks RMV ha förstått hur det egentligen ligger till med statistiska begrepp och beräkning av felmarginaler. Med den insikten har de också förstått att modellen inte är så säker för barn av manligt kön som de först trodde. Men istället för att erkänna sina fel och ta konsekvenserna, har de valt att försöka ändra på historien.

RMV har från början hävdat att risken för felbedömning av ”barn med en kronologisk ålder nära 18 år” är 10%.(16) I den ursprungliga metodbeskrivningen anges inte vad man menar med barn nära 18 år och inte heller hur man kommit fram till siffran 10%. Denna otydlighet skapar ett brett tolkningsutrymme. Det är stor skillnad på om man menar att risken på 10% gäller för 17-åringar, vilket RMV sade 2017,(17) eller om den avser barn mellan 15-18 år som de säger nu.(18) RMV har alltså hållit fast vid siffran 10%, men ändrat definitionen av vad den står för. Numer hävdar RMV att man alltid menat att risken på 10% gäller 15-18-åringar, men den uppgiften dök upp för första gången i december 2018.(19)

En ytterligare sak som ändrats är argumentet för metodvalen. Hösten 2016 sa man att ”[…] Rättsmedicinalverket valt metoder där mognadsfasen hos de flesta sker betydligt senare än 18 års ålder, så att så få barn som möjligt ska bedömas som vuxna.”(20) Drygt ett år senare resonerade RMV tvärtom: ”Utgångspunkten för Rättsmedicinalverkets uppdrag har inte bara varit att inget barn felaktigt får bedömas som vuxen. Om det hade varit utgångspunkten hade andra metoder kunnat väljas där den biologiska mognaden infaller långt senare än 18 år.”(21)

Det har således skett en tydlig glidning i kommunikationen av modellens säkerhet, även om RMV hävdar motsatsen. Orsaken till denna glidning är inte att nya vetenskapliga rön signifikant ändrat kunskapsläget, istället handlar det om korrigeringar av tidigare missuppfattningar från RMVs sida.

Även om RMV sedan ett år har presenterat någorlunda rimliga uppskattningar av felmarginalen för manliga personer, förändrar detta ingenting för de drygt 10 000 beslut som innan dess fattats med stöd av RMV:s utlåtanden. Merparten av alla medicinska åldersbedömningar utfördes 2017, ett år då RMV fortfarande inte backat en millimeter från sin ursprungliga ståndpunkt att detta var en mycket säker modell för barn av manligt kön. Mot denna bakgrund värderade Migrationsverket de medicinska åldersbedömningarnas bevisvärde.

Regeringen har nyligen tillsatt en oberoende granskning av modellen för medicinska åldersbedömningar.(22) RMVs motstridiga kommunikation kring modellens felrisk, där endast ett axplock redovisas ovan, bör rimligen ingå i den granskningen. Jag ser fram emot det.

Avslutningsvis, för att bespara RMV deras återkommande talpunkter: Det finns inga metoder som exakt kan ange hur gammal en person är, det är det heller aldrig någon som har påstått. Jag är för användandet av medicinska åldersbedömningar, alternativa och internationellt använda metoder föreslogs till regeringen redan 2016 av svenska experter på medicinska åldersbedömningar.(23) Jag drivs inte av känslor eller någon migrationspolitisk agenda, jag drivs av åsikten att en myndighet som säger sig följa vetenskap och beprövad erfarenhet också ska göra det. Jag ser inga problem med att RMV och rättsläkare utför medicinska åldersbedömningar, men då ska de givetvis ha kompetensen för detta och använda en validerad modell.


Fotnoter:

1 http://www.smer.se/wp-content/uploads/2018/12/Skrivelse-slutlig.pdf
2 https://www.dagensjuridik.se/debatt/missuppfattningar-och-svepande-formuleringar-om-medicinska-aldersbedomningar/
3 https://www.rmv.se/wp-content/uploads/Vetenskaplig-sammanställning-MR-knä-och-visdomstand-190627-red.pdf
4 https://www.rmv.se/om-oss/forskning/aktuell-statistik/
5 https://www.svt.se/nyheter/lokalt/sormland/nya-aldersbedomningarna-sakrare-an-de-gamla
6 https://www.vlt.se/artikel/nu-rontgas-asylsokande-barn-i-vasteras-metoden-ifragasatt
7 https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=1637&artikel=6513730
8 http://www.smer.se/wp-content/uploads/2018/12/Skrivelse-slutlig.pdf
9 https://www.svt.se/nyheter/inrikes/besked-om-nya-alderstester-i-dag
10 https://www.svd.se/rmv-backar-fran-ifragasatt-aldersuppgift
11 https://lakartidningen.se/Opinion/Debatt/2019/04/RMV-och-Socialstyrelsen-ger-regeringen-vilseledande-information/
12 https://lakartidningen.se/Opinion/Debatt/2019/04/Svar-om-aldersbedomningar-vacker-fragor-om-statistik/
13 https://www.svt.se/nyheter/inrikes/besked-om-nya-alderstester-i-dag
14 https://www.rmv.se/wp-content/uploads/Vetenskaplig-sammanställning-MR-knä-och-visdomstand-190627-red.pdf
15 https://www.rmv.se/aktuellt/klargorande-om-medicinska-aldersbedomningar-i-asylarenden/
16 Rättsmedicinalverket 2017. Metodbeskrivning för Rättsmedicinalverkets medicinska åldersbedömningar 18 års gränsen. Diarienummer D17-90200.
17 https://www.dn.se/nyheter/sverige/rontgen-visar-olika-alder-ensamkommande-anses-vara-vuxna/
18 https://www.dagensjuridik.se/debatt/missuppfattningar-och-svepande-formuleringar-om-medicinska-aldersbedomningar/
19 https://www.svd.se/lakarforening-vill-se-utredning-av-rmvs-metod
20 https://www.svt.se/nyheter/vetenskap/det-finns-inga-vetenskapligt-sakra-metoder
21 https://www.rmv.se/aktuellt/fortydligande-om-medicinska-aldersbedomningar-2/
22 https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/kommittedirektiv/2020/06/dir.-202064/
23 Brev till justitieminister Morgan Johansson från före detta rättsodontolog Håkan Mörnstad med flera. April 2016. Diarienummer Ju-2016/03341.

Dagens Juridik
red@dagensjuridik.se

Dela sidan:
Skriv ut: