Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

”Dags för domstolarna att utnyttja advokatkonkurrensen”

Debatt
Publicerad: 2022-12-29 11:06

DEBATT – av Mats Bergh, advokat vid Advokaterna Bergh&Staaf

Antalet advokater har ökat och många försörjer sig på offentliga uppdrag. Detta har inneburit hårdare konkurrens om dessa uppdrag. Många advokater åtager sig därför uppdrag i olika domsagor efter att de etablerat lokalkontor. Detta har retat upp ”lokala” advokater vilka anser att går miste om lukrativa uppdrag. Vissa har gått så långt att de i upprop till tingsrätter krävt att andra än de som huvudsakligen arbetar på orten skall förbjudas från att upptas på de listor som domstolarna har för att fördela uppdrag.

Det är med stigande förvåning jag noterat advokaters uppfattning att de har någon slags självständig rätt till lokala uppdrag. Så är inte fallet i ett samhälle med fri företagsamhet. Det är med än större förvåning jag noterat att flera lagmän vid lokala tingsrätter fallit till föga för det protektionistiska upproret och infört konkurrensbegränsning i form av att exkludera vissa advokater från uppdrag på domstolslistorna.

Undertecknad med flera har i ett antal debattinlägg, till exempel i tidningen Advokaten nummer 4 och nummer 6, redogjort för varför det inte ligger i advokaters intresse att förespråka konkurrensbegränsning, att berörda tingsrätters beslut saknar lagstöd, kan vara skadeståndsgrundande samt att det inte gynnar advokatkåren i allmänhet att framstå som giriga.

Efter anmälan från två exkluderade advokater har JK i beslut 2022/887 av den 23 november 2022 som förväntat givit anmälarna rätt med huvudsakligen de argument som flera av oss och även Advokatsamfundet genom yttrande inför beslutet framfört. Alingsås tingsrätt får välförtjänt kritik. Beslutet kan sammanfattas på följande sätt. En tingsrätt kan uppställa kunskaps- och andra krav på aktörer i en domsaga men inte ägna sig åt ren konkurrensbegränsning. Beslutet var väntat. Det bör tilläggas att det finns andra möjligheter, tex genom bestämmelser i rättegångsbalken eller skadeståndslagen samt genom Advokatsamfundets tillsynsverksamhet, att komma åt de som av någon anledning inte sköter sina förordnanden.

Domstolarna bör nu ta fasta på dels vad JK skriver i sina beslutsskäl, dels vad samhället i allmänhet har för intresse att bevaka. 

Rätt hanterat och enligt ekonomisk teori innebär konkurrens på en marknad att över tid uppnås bättre tjänster till lägre priser. Inget hindrar domstolarna att, i stället för att verka för konkurrensbegränsning, ställa högre kunskaps- och erfarenhetskrav på de som aspirerar på skattefinansierade uppdrag. Allmänheten är helt enkelt betjänta av bästa möjliga juridiska hjälp, vilket domstolarna bör bejaka.

Domstolarna kan till exempel ställa krav på 3 års erfarenhet av brottmål innan de upptas på listan för advokatberedskap. Domstolarna kan uppställa specifika kunskapskrav för att överhuvudtaget få verka i domsagan som boutredningsman, offentlig försvarare eller konkursförvaltare. Domstolarna kan kräva av de som är offentliga försvarare att de är tillgängliga för uppdrag vissa veckor enligt ett roterande schema för att snabba upp rättsväsendets funktion genom snabba polisförhör och så vidare. Listan kan göras lång men det finns en sak som är grundläggande. Aktörer på en konkurrensutsatt marknad skall behandlas lika.  

Om domstolarna tillvaratog de möjligheter som bjuds kommer bättre utbildade aktörer, vilket kräver volym och ofta arbete i flera domsagor, att tjäna allmänhetens intressen. De aktörer som inte klarar av kunskapskraven kommer slås ut precis som på vilken annan marknad som helst och hänsyn tas inte till att dessa är ”lokala”. Detta är också hela poängen med utveckling.

Avslutningsvis. Nej det blir inga merkostnader för samhället. Det har Högsta domstolen genom en väl genomtänkt spilltidspraxis redan bestämt. 

Dagens Juridik
red@dagensjuridik.se

Dela sidan:
Skriv ut: