Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

”Barnets bästa – viktigt att skydda barn från övergrepp”

Debatt
Publicerad: 2020-06-23 11:27

DEBATT – av Lena Hellblom Sjögren, psykologisk sakkunnigutredare och forskare.

Barnets bästa, eller i direkt översättning, barnets bästa intresse – hur ska det bestämmas? Kan det ske, så som socialsekreterare ofta gör, genom att lyssna på barnen vad de vill? Nej, det innebär en oerhörd förenkling. Och hög risk för att barnen far illa för livet när vuxenbeslut i praktiken läggs över på barnen.
För att komma fram till vad som är i ett barns bästa intresse ska det göras en samlad bedömning då hänsyn ska tas till barnens ålder och mognad. Viktigt är att veta att barnets hjärna, enligt neurologiska rön, inte är utvecklad för komplexa beslut förrän vid cirka 25 års ålder.

I ett svar från Socialstyrelsen den 2 juni 2020 angående frågan om behandlingen av barn som utsätts för olika slag av våld, framför allt i komplexa och långdragna vårdnadsmål då de avskiljs från en mamma eller pappa som inte gjort dem illa och påverkas att oberättigat avvisa denna förälder, står:

”Vad som är barnets bästa är en bedömning socialtjänsten gör i varje enskild situation och får sin betydelse först i ett givet sammanhang. Socialstyrelsens har med dessa skäl som bakgrund ingen definition av begreppet.”

Det är självklart så att hänsyn måste tas till specifika, på saklig och opartiskt utredd grund, unika sakförhållanden i det enskilda fallet. För att säkra, framför allt barnens rättssäkerhet, nu då barnkonventionen blivit lag, och barnen som rättighetsbärare tydliggjorts, är det väsentligt att enas om en allmängiltig definition av barnets bästa intresse. Förslagsvis kan en sådan definition enklast göras genom några ändringar och tillägg i Föräldrabalkens portalparagraf, nedan ett förslag:

Barnets bästa intresse är att få växa upp i och med, sina familjenätverk med tillräckligt god omvårdnad, utan att utsättas för fysiska eller psykiska övergrepp, inkluderande kvarhållande, bortförande, eller smutskastning och uteslutning av en förälder som är god nog, eller av två föräldrar som är goda nog.
Barnets bästa intresse är att få kärlek och bekräftelse i vardaglig kontakt med båda sina föräldrar, eller de som finns för barnet som föräldrar under barnets liv.
Barnets bästa intresse är att fritt, dvs. utan påtryckningar, få uttala sin egen mening om sin livssituation, utan att någonsin ställas inför ett val mellan sin mamma och sin pappa, eller mellan sina biologiska föräldrar och utomstående vuxna. Barn med funktionshinder bör tillförsäkras rätten att med biträde av extern expert få uttrycka sin egen mening.

Detta förslag baseras på 6 kap 2 & Föräldrabalken, artikel 8 i Europakonventionen om mänskliga rättigheter, artikel 16 i FN:s deklaration om mänskliga rättigheter och artikel 12 i Barnkonventionen, och därutöver på forskning om barns behov av vardaglig kontakt med båda sina föräldrar, förutsatt att dessa är goda nog, för att själva må så bra som möjligt. Endast i fall av uppenbar vanvård, fysiska eller psykiska övergrepp som styrkts på ett tillförlitligt sätt, bör undantag från regeln om delad vårdnad och delat boende frångås.

Med en fastställd allmängiltig definition av vad som är i barnets bästa intresse för att barnet ska må bra och utvecklas väl, följer att sociala myndigheter och rättssystem har ett övergripande ansvar att kommunicera till den förälder som motarbetar eller förhindrar barnets kontakt med den andra föräldern, dvs. skadar barnet psykiskt, eller utsätter barnet för fysiska eller sexuella övergrepp, att denna förälder uppvisar bristande föräldraförmåga, och att barnet därför behöver skyddas från icke övervakad kontakt med en sådan förälder, tills det är visat, genom opartisk och saklig utredning, att förhållandena ändrats så att barnet inte längre löper risk att utsättas för nya psykiska, fysiska eller sexuella övergrepp.

De flesta tänker nog att det väl inte kan vara så att det är den ena förälderns vilja att vända barnen mot den andra föräldern. Men det är just så det kan vara. I allt flera fall i det växande antalet tvistiga familjemål rör det sig om vad den danske domaren Svend Danielsen* skriver om som en förälders oförsonliga fientlighet mot den andra föräldern. Han menar att det är en sådan fientlighet som barnen inte kan undgå att dras in i och därför skadar dem psykiskt. Sådana övergrepp, samt sexuella övergrepp och fysisk misshandel, anger Danielsen som huvudskäl för en domstol att anförtro barnets vårdnad och boende till den ena föräldern.

*2004. Svend Danielsen. Foreldres pligter. Børns rettigheter. Et sammenlignende studie af engelsk, skotsk og australsk børnlovgivning samt canadiske overvejelser, med tanker om mulige inspirationer for nordiske reformer. Nord 2004:2. Nordisk Ministerråd, København.

Dagens Juridik
red@dagensjuridik.se

Dela sidan:
Skriv ut: