Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

HD fastställer uteslutning av advokat – uppsåtligen gjort orätt

Branschbevakning
Publicerad: 2021-11-08 09:31
Foto: Fredrik Sandberg/TT

Högsta domstolen instämmer i advokatsamfundets disciplinnämnds bedömning att en advokat uppsåtligen har gjort orätt i en rad avseenden gentemot motparten i en överlåtelse av ett tivoli. Enligt HD innehåller överlåtelseavtalet flera villkor som är ”osedvanligt betungande och oförmånliga för köparen”. Disciplinnämndens beslut om uteslutning ska därför stå fast.

I en anmälan till Advokatsamfundets disciplinnämnd riktade en köpare av ett mindre tivoli allvarlig kritik mot den advokat som företrätt hans motpart i tivoliöverlåtelsen.

Advokaten biträdde den tidigare ägaren – tillika säljaren – av tivolirörelsen i samband med överlåtelsen. Överlåtelseavtalet, som advokaten upprättade, innehöll vissa väldigt betungande och oförmånliga bestämmelser för köparen. Denne skulle dels betala för alla kostnader – inklusive säljarens advokatkostnader – för överlåtelsen, dels skriva på en generalfullmakt för säljaren att fullt ut handla för det överlåtna bolagets räkning, dels tillse att nuvarande styrelseledamöter beviljas ansvarsfrihet.

Därutöver upprättade advokaten en pantförskrivning. Genom denna handling pantsatte därefter säljaren, med stöd av fullmakten, det överlåtna bolagets tillkommande försäkringsersättning till säkerhet för bolagets förpliktelser gentemot säljaren och dennes familj.

Advokaten hade ostridigt inte uppmanat köparen att anlita ett ombud. Det var även ostridigt att advokaten ställt fakturor på det överlåtna bolaget för det arbete han utfört åt säljaren.

Uteslöts av disciplinnämnden

Advokatsamfundets disciplinnämnd beslutade att utesluta advokaten ur samfundet. Advokaten ansågs ”på ett flagrant sätt” ha brutit mot omsorgsplikten mot motparten genom att inte uppmana köparen att anlita ett eget ombud eller i vart fall försäkra sig om att denne förstod överlåtelseavtalets innebörd. Genom att upprätta överlåtelseavtalet med återgivet innehåll bedömdes han uppsåtligen ha gjort orätt. Han ansågs även ha handlat uppsåtligen orätt genom att ställa fakturor på det överlåtna bolaget.

Även beträffande pantskrivningen bedömdes advokaten uppsåtligen ha gjort orätt eftersom den i princip utgjort en ren benefik rättshandling från det överlåtna bolagets perspektiv. I samband med pantsättningen har han dessutom uppträtt som advokat för det överlåtna bolagets räkning samtidigt som han agerat för säljarens intressen. Han bedömdes därför även ha brutit mot god advokatsed genom intressekonflikten. I de fall där han uppsåtligen gjort orätt föreligger, menade nämnden, inga mildrande omständigheter. Han skulle därför uteslutas.

Advokaten överklagade till Högsta domstolen, som fastställer disciplinnämndens beslut.

Oredligt förfarande

HD konstaterar inledningsvis att det framgår av 8 kap. 7 § första stycket rättegångsbalken att ”uppsåtligen orätt” är en form av oredligt förfarande. Enligt domstolen blir oredligt förfarande av nu aktuellt slag i första hand aktuellt i förhållande till advokatens klient, men bestämmelsen omfattar även situationer där advokaten uppsåtligen gjort orätt mot någon annan. Detta kommer till uttryck i advokatsamfundets regelverk genom advokaten inte får främja orätt samt att denne har en skyldighet – när det är påkallat – tillvarata motpartens intressen.

”Osedvanligt betungande villkor”

Beträffande det aktuella fallet konstaterar HD att överlåtelseavtalet innehöll villkor som måste ses som ”osedvanligt betungande och oförmånliga för köparen”. Särskilt besvärande är den fullmakt som gav säljaren rätt att företräda det överlåtna bolaget utan några egentliga begränsningar.

Vidare hade advokaten inte anledning att utgå från något annat än att köparen var oerfaren och saknade kännedom om avtalets rättsliga konsekvenser. Därutöver biträdde han säljaren när denne pantsatte den försäkringsersättning som skulle tillkomma bolaget och fortsatte därefter att biträda säljaren i dennes tvister med bolaget. Advokaten har dessutom utan anledning fakturerat bolaget för det arbete han utfört åt säljaren.

Sammantaget anser domstolen att advokaten i dessa avseenden uppsåtligen gjort orätt och uteslutningen ska därmed stå fast. (Blendow Lexnova)


Dela sidan:
Skriv ut: