Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Sambo till kriminell måste sluta som polis

Arbetsrätt
Publicerad: 2019-08-08 11:30
Genrebild Foto: Johan Nilsson / TT /

En polis som lever ihop med en kriminellt belastad person underkändes i den säkerhetsklassning som krävs för yrket. Arbetsdomstolen anser inte att säkerhetsbeslutet räcker för uppsägning och inte heller hennes familjeliv i sig.
Men hennes engagemang i mannens brottmålsprocess håller som grund för uppsägning.

Den kvinnliga polisen anställdes som polisaspirant i januari 2011 och tillsvidareanställdes som polisassistent i juli samma år. Polisassistent är en säkerhetsklassad befattning i säkerhetsklass 3. Den 13 oktober 2017 genomförde Polismyndigheten en säkerhetsprövning på henne som samma dag resulterade i ett beslut av myndigheten om att hon inte längre kunde vara placerad i säkerhetsklassad befattning.

Sambon ex-polis

Polismyndigheten genomförde ett säkerhetssamtal med henne den 7 december 2017, efter vilket hon i beslut samma dag ansågs fortsatt inte lämplig för placering i säkerhetsklassad befattning. Besluten var föranledda av hennes relation med den före detta polisen XX, som i oktober 2017 dömts till fängelse i sammanlagt två år och sex månader, samt hennes agerande i samband med brottmålsprocessen mot honom.

Polismyndighetens personalansvarsnämnd beslutade den 25 maj 2018 att säga upp kvinnan med motiveringen att hon inte längre var godkänd för arbete i säkerhetsklassad befattning inom Polismyndigheten samt att myndigheten genomfört en omplaceringsutredning och inte funnit några lediga arbeten som inte var säkerhetsklassade som hon skulle ha kunnat omplaceras till.

Polisförbundet yrkade att Arbetsdomstolen skulle förklara uppsägningen ogiltig samt förplikta staten genom Polismyndigheten att betala allmänt skadestånd med 150 000 kronor till polisassistenten.

”Tungt kriminellt belastad”

Staten menade att säkerhetsbeslutet i sig utgör grund för uppsägning. I andra hand omständigheterna som legat till grund för beslutet. Staten pekade på hennes parrelation med en tungt kriminellt belastad person, att bland annat amfetamin och dopingpreparat förvarats i hennes bostad av XX och att hon hjälpt honom i en brottmålsprocess.

Enligt Arbetsdomstolen kan inte enbart säkerhetsbeslutet i sig utgöra saklig grund för uppsägningen. AD åberopar bland annat Europadomstolens praxis där man underkänt förfaranden som likt det svenska systemet inte ger den uppsagde rätt att överklaga beslut om uppsägning efter säkerhetsbeslut. Och dessutom har staten i detta mål inte redovisat de omständigheter som säkerhetsbeslutet och uppsägningsbeslutet grundats på.

Saklig grund

Frågan är då om omständigheterna bakom säkerhetsbeslutet räcker som saklig grund för uppsägning. AD konstaterar först att en samborelation och att paret fått ett barn tillsammans innebär en nära relation som normalt medför ett ömsesidigt beroende och lojalitet. En sådan relation mellan en polis och en person som begått brott måste, menar AD, anses innebära en risk för att polisen skulle kunna hamna i en konflikt mellan sina skyldigheter som polis och lojaliteten gentemot sin sambo och förälder till deras barn. Huruvida det finns saklig grund för uppsägningen här bör dock avgöras efter en helhetsbedömning av relationen med XX och de övriga faktiska omständigheter som är ostridiga och de som Arbetsdomstolen funnit utredda.

Engagerat sig djupt

I brottmålsprocessen mot XX har polisassistenten åtagit sig att leta efter bevismaterial för hans räkning, åtagit sig och agerat som ombud för honom i frågan om att få del av material från förundersökningen rörande honom och därvid bland annat hänvisat till sin mejladress hos Polismyndigheten. Hon har vidare låtit XX använda hennes dator för att mejla Kriminalvården under tid han var frihetsberövad och intagen på rättspsykiatrisk avdelning. Hon får sammantaget anses ha engagerat sig djupt i brottmålsprocessen mot honom och ägnat denna inte obetydlig tid.

Allvarligt åsidosatt skyldigheter

AD:s resonemang innebär inte att kvinnans familjeliv med XX i sig skulle rättfärdiga en uppsägning. Det innebär endast att Arbetsdomstolen ansett att hon redan genom sitt agerande i samband med brottmålsprocessen på ett allvarligt sätt tidigare åsidosatt sina skyldigheter som polis till förmån för XX och att det – i och för sig på grund av den fördjupade familjerelationen – inte finns befogad anledning att anta att hon aldrig skulle göra om något sådant.

Hennes sammantagna agerande innebär enligt Arbetsdomstolen en uppenbar risk för att allmänhetens förtroende för henne som polis och för Polismyndigheten kan påverkas negativt och att hennes pålitlighet och förmåga att avhålla sig från agerande som kan riskera förtroendet för henne som polis och Polismyndigheten kan ifrågasättas på ett sådant sätt att det finns saklig grund för uppsägningen av henne.

”Oacceptabelt”

Förbundet hade emellertid gjort gällande att det inte funnits saklig grund för uppsägningen eftersom kvinnan inte medvetandegjorts om att hennes anställning var i fara.  Här konstaterar dock AD att polisassistenten måste ha förstått att Polismyndigheten ansåg att hennes agerande var oacceptabelt och att Polismyndigheten gjorde bedömningen att hon inte längre kunde arbeta som polis, det vill säga att anställningen var i fara. Trots detta har kvinnan efter säkerhetssamtalet intensifierat relationen med XX.

Därför ska Polisförbundets talan avslås. (Blendow Lexnova)


Mitt DJ Premium
Få tillgång till bakomliggande domar och dokument som ligger till grund för aktuella artiklar och reportage.

Dela sidan:
Skriv ut:

Mikael Kindbom
red@dagensjuridik.se