Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Muntlig förhandling krävs i mål om arbetsmiljön vid Värmlands tingsrätt

Arbetsrätt
Publicerad: 2022-07-20 12:59
Värmlands tingsrätt

Värmlands tingsrätt begärde att muntlig förhandling skulle hållas i förvaltningsrätten i målet om domstolens arbetsmiljö.
Förvaltningsrätten ansåg det uppenbart obehövligt. Kammarrätten bedömer dock att muntlig förhandling bör hållas.

Arbetsmiljöverket beslutade den 29 november förra året att förelägga Värmlands tingsrätt med vite om 300 000 kronor att senast den 29 april i år ha genomfört vissa åtgärder. Värmlands tingsrätt överklagade till Förvaltningsrätten i Göteborg och yrkade att beslutet skulle upphävas. 

Till stöd för detta anfördes att tingsrätten bedrev ett systematiskt arbetsmiljöarbete och fortlöpande arbetade med den organisatoriska och sociala arbetsmiljön. Det innefattade bland annat att motverka och vid behov hantera konflikter och kränkande särbehandling. Kränkande särbehandling var oacceptabelt och tingsrätten arbetade kraftfullt med dessa frågor och skulle fortsatt att arbeta med det. Åtgärderna som framgick av beslutet hade redan genomfört eller höll på att genomföras, varför det saknades skäl att vitesförelägga tingsrätten. Föreläggandet var dessutom alltför oprecist för att kunna kombineras med vite, ansåg tingsrätten.

Arbetsmiljöverket ansåg att överklagandet skulle avslås men medgav ändring i den delen att föreläggandet skulle träda i kraft senast fyra månader efter lagakraftvunnen dom. Verket anförde att flera medarbetare på tingsrätten uppgav att de upplevde sig ha blivit utsatta för kränkande särbehandling. I det överklagade beslutet uppställdes krav i syfte att förebygga risken för ohälsa bland tingsrättens medarbetare. 

Förvaltningsrätten: Muntlig förhandling behövs inte

Av föreläggandet framgick sex krav som behövde uppfyllas från arbetsgivarens sida. Kraven speglade Arbetsmiljöverkets föreskrifter. Förvaltningsrätten bedömde att kraven i föreläggandet, lästa tillsammans med skälen för beslutet, ansågs vara tillräckligt tydliga och precisa för att Värmlands tingsrätt skulle kunna utläsa vilka åtgärder som behövde vidtas. Av kraven framgick exempelvis att de skulle vidta undersökningar, bedömningar och åtgärder, vilka fick anses ha en tydlig handlingsdirigerande kraft. 

Sammanfattningsvis bedömde förvaltningsrätten att Arbetsmiljöverket hade skäl att meddela det aktuella föreläggandet och att dess krav var tillräckligt tydliga och preciserade. Det framkom inte skäl att bestämma annat vitesbelopp än det Arbetsmiljöverket beslutade om i det överklagade beslutet. Beslutet ändrades därför enbart på så sätt att ny tid för fullgörande bestämdes till fyra månader efter lagakraftvunnen dom. 

Tingsrätten överklagade till Kammarrätten i Göteborg och vidhöll sitt yrkande. 

Åberopade vittnesförhör

Kammarrätten noterar att tingsrätten i förvaltningsrätten begärde att muntlig förhandling skulle hållas, för att tingsrätten skulle få möjlighet att ställa frågor till Arbetsmiljöverket. Tingsrätten åberopade även förhör med två vittnen, dels enhetschefen för HR-avdelningen på arbetsgivarenheten inom Domstolsverket, dels ordföranden för ST inom Sveriges domstolar.  

Förvaltningsrätten avslog dock tingsrättens yrkande om muntlig förhandling och vittnesförhör. Enligt förvaltningsrätten hade det inte kommit fram att underlaget för bedömningen skulle tillföras något ytterligare av betydelse efter en muntlig förhandling. I fråga om vittnesförhören anförde förvaltningsrätten att det inte var föremål för prövning om tingsrätten nu uppfyller de i föreläggandet uppställda kraven. Mot den bakgrunden ansåg förvaltningsrätten att en muntlig förhandling inte kunde antas vara till fördel för utredningen och var uppenbart obehövlig. 

Har betydelse för prövningen

Kammarrätten bedömer emellertid, till skillnad från förvaltningsrätten, att de åberopade vittnesförhören kan belysa hur tingsrätten har arbetat med den organisatoriska och sociala arbetsmiljön och om det har funnits några brister. Dessa frågor har betydelse för prövningen av överklagandet. Kammarrätten anser därför att vittnesförhören inte utgör överflödig utredning. Mot den bakgrunden och med beaktande av utredningen i övrigt anser kammarrätten att det är tydligt att det är till fördel för utredningen att hålla muntlig förhandling i målet och att en sådan därmed ska hållas. 

Med anledning av detta ska förvaltningsrättens upphävas och målet visas åter dit för fortsatt handläggning med muntlig förhandling och vittnesförhör. (Blendow Lexnova)

Premiuminnehåll
Skaffa Mitt DJ Premium för att ladda ner filerna
värmlandstingsrätt
Blendow Lexnova
red@dagensjuridik.se

Dela sidan:
Skriv ut: