Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

New York-resa för Skanska-chef med fru var muta

Aktuella rättsfall
Publicerad: 2019-09-04 13:40
Foto: Julio Cortez/AP

En företagare betalade en resa till New York för en regionchef på Skanska och hans fru.
Hovrätten för Övre Norrland som tillåter en skrivelse till Skatteverket som bevis mot företagaren dömer både honom och mottagaren av mutan till dagsböter.

Den 51-årige Luleåbon arbetade fram till 2007 inom Skanska-koncernen. År 2007 började en annan man som har betydelse för det här målet på Skanska. Han kom att arbeta en kort tid tillsammans med 51-åringen innan denne startade ett eget bolag.

Givande av muta

Efter att 51-åringen slutat på Skanska så började han arbeta i ett eget bolag. Enligt åtalet har han låtit detta bolag betala en resa till New York för distriktschefen och hans fru för 24 405 kronor. 51-åringen åtalades för givande av muta och distriktschefen för tagande av muta.

51-åringens företag har därefter ställt ut en faktura till Skanska på 42 160 konor som Skanska betalat. Mellanskillnaden har 51-åringens företag tillgodogjort sig.

Båda männen nekade till brott då det saknades uppsåt.

Attesterat falsk faktura

Umeå tingsrätt ansåg att det genom utredningen var klarlagt att 51-åringens bolag från tid till annan utförde uppdrag åt Skanska och att den medåtalade var distriktschef inom Skanska. Redan detta talar enligt tingsrätten för att värdeöverföringen bör anses ha ett samband med distriktschefens tjänsteutövning. Att det i slutändan inte har ankommit på denne chef att ge uppdrag i Skanskas olika projekt är inte en nödvändig förutsättning för att det ska anses föreligga ett tjänstesamband. Detta eftersom han inom ramen för sin anställning har kunnat utöva inflytande i sådana processer. Att så varit fallet stöds också i betydande mån av det faktum att distriktschefen har attesterat den falska fakturan för Skanskas räkning.

”Med styrka”

Tingsrätten pekade på en skrivelse som 51-åringens företag hade avsänt till Skatteverket, daterad den 19 augusti 2016, som med styrka ansågs tala för att det funnits ett samband mellan den förmån distriktschefen mottagit och dennes tjänst. I denna anges att: ”I utbyte mot detta blev vi lovade av (distriktschefen) att vi skulle få uppdrag av Skanska…”.

”Utom rimligt tvivel”

Sammantaget ansåg tingsrätten att det var ställt utom rimligt tvivel att det har funnits ett samband mellan den förmån distriktschefen har mottagit och dennes tjänst på Skanska. Frågan är då om förmånen har varit otillbörlig. Här noterade tingsrätten att förmånen har avsett ett betydande belopp. Förmånens art är också sådan att den är väsensskild från Skanskas verksamhet och den har enligt tingsrättens mening haft det klart uttalade syftet att påverka distriktschefen i dennes tjänsteutövning.

Att förmånen i slutändan bekostats av Skanska, efter att Skanska betalat den falska fakturan till 51-åringens företag, saknar betydelse för bedömningen av om det varit fråga om givande och tagande av en muta. Detta eftersom det vid tidpunkten för brottets fullbordan, det vill säga då förmånen lämnades, inte stod klart att 51-åringens företag skulle kunna ”övervältra” kostnaden för förmånen på Skanska.

Förhållit sig likgiltig

Enligt tingsrätten har 51-åringen förhållit sig likgiltig inför att den otillbörliga förmånen har lämnats och han skulle därför anses ha lämnat mutan med likgiltighetsuppsåt.

På motsvarande sätt måste också distriktschefen ha förstått att han mottog förmånen till följd av sin tjänst hos Skanska. Han har därmed uppsåtligen mottagit mutan och skulle dömas för detta enligt åtalet.

Sänkte dagsboten

Männen dömdes för tagande respektive givande av muta till villkorlig dom och 40 dagsböter. En av männen överklagade och Hovrätten för Övre Norrland fastställde domen så när som på att dagsbotens storlek som sänktes med 50 kronor till 400 kronor.


Mitt DJ Premium
Få tillgång till bakomliggande domar och dokument som ligger till grund för aktuella artiklar och reportage.

Dela sidan:
Skriv ut:

Blendow Lexnova
red@dagensjuridik.se