Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Livstidsdömd nekas skadestånd – trots konventionskränkning

Aktuella rättsfall
Publicerad: 2021-11-24 13:57

Hovrätten ändrar tingsrättens dom och nekar en livstidsdömd kvinna skadestånd för kränkning av hennes rättigheter enligt Europakonventionen.
Kvinnans rätt till respekt för sitt privatliv har i och för sig kränkts när hon belagts med fängsel i samband med ett sjukhusbesök, men inte så pass att skadestånd ska utgå.

En kvinna som sedan flera år tillbaka avtjänar ett livstidsstraff på en svensk anstalt beviljades under 2014 permission eftersom hennes fötter skulle opereras på Universitetssjukhuset i Örebro. Kriminalvården gav grönt ljus för dels operationen, dels ett inplanerat återbesök två veckor senare. 

Det angavs i de båda besluten att kvinnan skulle bära fängsel och stå under bevakning. Efter en säkerhetsbedömning beslutade man också mer specifikt att kvinnan under permissionerna skulle bevakas av tre vakter och beläggas med både hand- och midjefängsel.

Vände sig till JO

Kvinnan vände sig året därpå till Justitieombudsmannen, JO, och klagade på att hon utsatts för oproportionerliga säkerhetsåtgärder under permissionerna. JO konstaterade efter sin granskning också att Kriminalvårdens riskbedömningar föreföll ha grundats på standardiserade säkerhetsbedömningar och inte i tillräcklig utsträckning hade gjorts utifrån individuella och aktuella faktorer.

Efter detta initierade kvinnan en skadeståndsprocess mot staten för kränkning av hennes rättigheter enligt Europakonventionen, EKMR. Användandet av hand- och midjefängsel har varit omotiverat och gått utöver vad som varit nödvändigt och proportionerligt, anser hon.

Kvinnan hade fått ha hand- och midjefängsel från att hon lämnade anstalten till dess att hon blev nedsövd på operationsbordet. Så fort hon vaknat från narkosen fick hon åter fängsel, trots att hon då var omtöcknad och hade två gipsade fötter som gjorde att hon inte kunde gå på egen hand. Sjukhuset krävde även att kvinnan skulle gå på toaletten innan hon fick åka tillbaka till anstalten – och även detta hade hon fått göra med hand- och midjefängsel utan att kunna torka sig eller dra upp och ned byxorna på egen hand.

Nådde inte upp till tortyrförbudets nivå

Stockholms tingsrätt ansåg också att kvinnan hade rätt till skadestånd med anledning av hur permissionerna lagts upp.

Den behandling kvinnan utsatts för nådde inte upp till den höga nivå som föreskrivs i tortyrförbudet i artikel 3 EKMR. Däremot ansåg tingsrätten att behandlingen kom i konflikt med rätten till respekt för privatliv i artikel 8.

Behandlingen hade i och för sig haft stöd i 8 kap. 10 § fängelselagen. Lagtexten gör dock ingen skillnad på olika sorters fängsel trots att det är stor integritetsmässig skillnad mellan handfängsel, midjefängsel och fotfängsel. I permissionsbesluten hade det inte heller angetts vilken typ av fängsel som skulle användas i samband med sjukhusbesöken. Den sammantagna bilden var därför att lagtexten inte garanterar ett tillräckligt skydd mot godtycklig tillämpning, ansåg tingsrätten.

Enligt domstolen hade det heller inte varit proportionerligt att tvinga kvinnan att bära hand- och midjefängsel när hon omtöcknad och med gipsade fötter skulle gå på toaletten direkt efter operationen. Staten hade därmed kränkt kvinnans rättigheter och var i och med det skadeståndsskyldig. Kvinnan skulle dock anses skäligen tillgodosedd med en ersättning på 5 000 kronor för den ideella skada som kränkningen orsakat.

Mer eller mindre vaga ordalag

Svea hovrätt gör nu en annan bedömning och lämnar kvinnans skadeståndsanspråk utan bifall.

Hovrätten delar inte tingsrättens uppfattning att fängelselagen inte garanterar ett tillräckligt skydd mot godtycklig tillämpning. Att en lag har ett tolkningsutrymme och en rätt till skönsmässig prövning innebär inte att den är oförenlig med kravet på förutsebarhet, konstaterar hovrätten.

Europadomstolen har också uttalat att många lagar oundvikligen är utformade i mer eller mindre vaga ordalag. Det avgörande är tydligheten och förutsebarheten i det sammantagna rättsläget – och här spelar även kompletterande föreskrifter in. Fängelselagens bestämmelser kompletteras här av fängelseförordningen och Kriminalvårdens föreskrifter och allmänna råd om transportverksamheten.

När det gäller frågan om proportionalitet ska det enligt hovrätten betonas att kvinnan avtjänar ett livstidsstraff för mord och får förutsättas ha lång strafftid kvar att avtjäna. Hon har också under sin verkställighet gjort sig skyldig till misskötsamhet som resulterat i avskildhetsplaceringar och varning.

Haft svårt att röra sig

Det får förutsättas att kvinnan när hon transporterades med rullstol med gipsade fötter haft så svårt att röra sig att det sannolikt varit tillräckligt med de tre vakter som funnits på plats. Vistelser utanför anstaltsmiljön gör det dock svårare att ha kontroll över intagna och i och med det också mer riskfyllt. Enligt hovrätten ligger därför bruket av fängsel därför ändå inom vad som får sägas vara proportionerlig.

Det är enligt hovrätten svårt att se att kvinnan i sitt tillstånd ”inne på en sjukhustoalett skulle kunna utgöra någon som helst fara för sig själv eller någon annan”, noterar hovrätten. Det har handlat om integritetskänsliga förhållanden och här kan det enligt domstolen inte anses ha varit proportionerligt att behålla hand- och midjefängsel på. Kvinnans rättigheter enligt artikel 8 EKMR har därför kränkts.

Skadestånd inte motiverat

Sammantaget anser hovrätten dock inte att skadan är så allvarlig att ett skadestånd över 5 000 kronor är motiverat. Skadan är därmed av en storlek där utgångspunkten är att skadestånd inte ska utgå – och enligt hovrätten saknas det skäl för undantag

En av rättens ledamöter är dock skiljaktig och anser att kvinnan bör tillerkännas 15 000 kronor i skadestånd för kränkning av hennes rättigheter enligt artikel 8 EKMR.

Även om kvinnan formellt får ses som tappande part anser hovrätten att det med hänsyn till omständigheterna är rimligt att vardera parten står sina rättegångskostnader i både tingsrätt och hovrätt. (Blendow Lexnova)

Premiuminnehåll
Skaffa Mitt DJ Premium för att ladda ner filerna
Livstidsdömd

Dela sidan:
Skriv ut:

Isak Bellman
red@dagensjuridik.se