Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Kommuns komplettering tillåten – byggbolag nekas överpövning

Aktuella rättsfall
Publicerad: 2019-08-01 13:12
Genrebild. Foto: Tomas Oneborg / SvD / TT /

Ett byggbolag ansökte om överprövning med hänvisning till att kommunen har gjort en otillåten komplettering när man bett en anbudsgivare att byta ut ett företag som åberopats för uppfyllande av vissa kvalifikationskrav. Kammarrätten i Jönköping höll dock inte med och nu nekar HFD prövningstillstånd.

Mörbylånga kommun genomförde en upphandling för uppförande och hyra av en skola. Fyra bolag lämnade anbud i upphandlingen, varav ett fastighetsförvaltningsbolag tilldelades kontrakt.

Ansökte om överprövning

Ett anbudsgivande byggbolag ansökte vid Förvaltningsrätten i Växjö om överprövning av upphandlingen. Byggbolaget har yrkat att upphandlingen ska rättas på så sätt att en ny anbudsutvärdering ska genomföras i vilken det bolag som tilldelats kontraktet ska uteslutas.

Byggbolaget menar att kommunen har åsidosatt likabehandlingsprincipen och brutit mot lagen om offentlig upphandling, LOU, genom att ha låtit fastighetsförvaltningsbolaget byta ut en underentreprenör som åberopats för att uppfylla krav på teknisk kapacitet. Byggbolaget menar att kommunen istället borde ha förkastat anbudet. Kommunen har också enligt byggbolaget gjort fel i att inte begära in ett så kallat ESPD-dokument – ett preliminärt bevis på att leverantören uppfyller vissa kvalificeringskrav – för den nya underentreprenören.

Uppfyllde inte kraven

Kommunen har bestridit bifall till byggbolagets överprövningsansökan. Kommunen har anfört att man efter en genomgång av anbuden kom fram till att fastighetsförvaltningsbolaget hade lämnat det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet, men att det krävdes kompletterande information för att anbudet skulle kunna antas. Det framkom då att underentreprenören inte uppfyllde kraven på teknisk kapacitet. I enlighet med 14 kap. 7 § LOU gav kommunen då fastighetsförvaltningsbolaget möjlighet att byta ut underentreprenören mot ett annat företag.

Det saknades enligt kommunen anledning att begära in ett ESPD-dokument, eftersom kommunen i det läget redan hade konstaterat att fastighetsförvaltningsbolagets anbud skulle antas. ”Det fordras inte att en anbudsgivare som byter företag vars kapacitet åberopas först ska ge in en ESPD avseende detta företag för att därefter omedelbart ge in slutlig bevisning”, framhöll kommunen.

Inte skäl att ingripa

Förvaltningsrätten gick på kommunens linje och konstaterade att upphandlingen, vid tidpunkten för bytet av den åberopade leverantören, hade befunnit sig i det skedet att kommunen efter inkrävandet av dokument rörande underentreprenören hade för avsikt att tilldela bolaget avtal. ”Det skede där man lämnar ESPD för åberopade leverantörer får därför anses vara passerat”, menade förvaltningsrätten.

Det fanns mot bakgrund av detta inte skäl att ingripa mot upphandlingen och byggbolagets ansökan om överprövning avslogs därför.

Står fast

Kammarrätten i Jönköping instämde senare i de bedömningar som förvaltningsrätten hade gjort. Kammarrätten konstaterade att det inte hade varit fråga om någon otillåten komplettering eftersom det inte hade funnits något krav på att i det skede som upphandlingen befann sig i ge in en ESPD för det nya företag som åberopats.

Överklagandet avslogs därför även i kammarrätten.

Högsta förvaltningsdomstolen beslutar nu, efter ytterligare överklagande från bolaget, att inte meddela prövningstillstånd i målet. Kammarrättens avgörande står därmed fast. (Blendow Lexnova)


Mitt DJ Premium
Få tillgång till bakomliggande domar och dokument som ligger till grund för aktuella artiklar och reportage.

Dela sidan:
Skriv ut:

Blendow Lexnova
red@dagensjuridik.se