Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Kammarrätten uppmärksammar brist i Rot-lagstiftningen

Aktuella rättsfall
Publicerad: 2020-02-10 10:06
Genrebild Foto: Helena Landstedt / TT /

Kammarrätten frågar sig om det var lagstiftarens avsikt att ordningsföljden för uppföranden av byggnader på en fastighet skulle påverka rätten till skattereduktion.
Arbeten utförda på en utomhusbastu i Strömstad ger dock inget Rot-avdrag eftersom den anses tillhöra den nyare bostadsbyggnaden.

Skatteverket beslutade den 19 april 2018 att en utförare skulle återbetala tidigare utbetalning som erhållits för arbete utfört åt en köpare i Strömstad. Skatteverket avslog den 4 maj 2018 en annan utförares begäran om utbetalning för arbete utfört på samma fastighet. Som skäl för besluten angavs i huvudsak att det utförda arbetet är om- eller tillbyggnad på en fastighet som har ett värdeår yngre än fem år, varför någon skattereduktion inte kan godkännas.

Fastighetsägaren begärde att besluten ska upphävas och att han skulle medges preliminär skattereduktion med begärda belopp.

Värderas tillsammans

Förvaltningsrätten i Linköping konstaterade att eftersom komplementhus regelmässigt ingår i samma värderingsenhet som det mest värdefulla småhuset på taxeringsenheten, innebär det att komplementhusen på den aktuella fastigheten värderas tillsammans med småhuset med värdeår 2015.

Eftersom småhuset med värdeår 2015 på fastigheten är befriat från fastighetsavgift och att de arbeten som utförts avser rivning och ombyggnation av utomhusbastu och är hänförliga till kategorin om- eller tillbyggnad kunde inte den begärda skattereduktionen medges. Att det aktuella komplementhuset funnits på fastigheten under en längre tid saknar, enligt domstolen, i sammanhanget betydelse (jfr Kammarrätten i Jönköpings dom den 10 januari 2017 i mål nr 896-16).

”Svårt att se att detta varit avsikten”

Kammarrätten i Jönköping konstaterar, mot bakgrund av syftet med 67 kap. 13 c § 4 IL om den femåriga befrielsen från fastighetsavgift, att den klagande fastighetsägarens uppfattning har ”ett visst fog för sig”. En konsekvens av en tillämpning i linje med förvaltningsrättens dom är nämligen, noterar kammarrätten, att exempelvis ombyggnadsarbeten på ett komplementhus som hade varit skattereduktionsgrundande vid en tidpunkt inte nödvändigtvis blir det vid en senare tidpunkt, om det däremellan har skett ett uppförande av en ny småhusenhet på fastigheten som blir mer värdefull än en befintlig småhusenhet i vilken komplementhuset tidigare har ingått. ”Det innebär att ordningsföljden av olika arbeten kan få betydelse för frågan om skattereduktion. Det är svårt att se att detta har varit avsikten vid bestämmelsens tillkomst” skriver domstolen.

Enligt kammarrätten kan dock regelverket inte förstås på annat sätt än att den aktuella komplementbyggnaden, när arbetena nu har utförts i den ordning som skett, ingår i samma värderingsenhet som det yngre småhuset på fastigheten. Som förvaltningsrätten har funnit brister det därigenom i förutsättningarna för skattereduktion i detta fall. Överklagandet ska därför avslås. (Blendow Lexnova)


Dela sidan:
Skriv ut:

Mikael Kindbom
red@dagensjuridik.se