Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Inte ofredande kontakta ex-pojkvän på natten

Aktuella rättsfall
Publicerad: 2019-11-05 09:26
Foto: Fredrik Sandberg / TT

En kvinna som skickat 16 meddelanden till sin före detta pojkvän frias från ofredande i hovrätten.
Inte ens kontakterna sammantaget utgör en tillräckligt kännbar fridskränkning.
Det är inte utrett att kvinnan förstod att han inte ville bli kontaktad av henne.

Den 34-åriga kvinnan från Luleå åtalades för att vid upprepade tillfällen i slutet av 2018, och alla tider på dygnet, ha tagit oönskad kontakt med sin expojkvän genom att ringa och skicka meddelanden till honom. Flera meddelanden har, enligt åklagaren, haft ett kränkande innehåll. Det hände vid 16 tillfällen.

Åtalades för hot

Hon åtalades också för att ha hotat expojkvännen genom att hon, i textmeddelanden, uttryckt hot om att hon eller andra ska bränna ned hans bil eller lägenhet samt utsätta honom för våld och dödande. Det hände vid fyra tillfällen.

34-åringen och målsäganden träffades via Facebook och blev ett par i januari 2018. Relationen avslutades. Enligt mannen, i juni 2018. De hade varsin lägenhet under den tid relationen bestod men bodde vanligen ändå tillsammans. Han uppger att han, när förhållandet tog slut, vid flera tillfällen sa åt kvinnan att han inte ville bli kontaktad av henne. Hon hörsammade inte detta utan försökte på olika sätt kontakta honom. 

Dömdes i tingsrätten

Kvinnan uppger att mannen i regel svarade på hennes meddelanden men vanligen inte i form av sms utan genom mobilappen snapchat eller telefonsamtal. Hon tillbakavisar att han uppmanat henne att inte kontakta honom. De hotfulla meddelandena skrev hon för att skrämma eller oroa honom.

Enligt Gällivare tingsrätt ansågs kvinnan sammantaget ha ofredat mannen men anmärkte att gärningarna, i denna del ”med knapp nöd når upp till den straffbara nivån”. Tingsrätten tog i bedömningen av straffvärdet hänsyn till dels att parterna levt i ett samboförhållande som upplösts i ganska nära anslutning till att kvinnan skickade meddelandena, dels att vissa av meddelandena knappast kan anses innefatta något ofredande, dels att det med beaktande av den totala tidsrymden sammantaget sett inte rört sig om särskilt många meddelanden, dels att det förhållandet att en del av meddelandena skickats nattetid knappast kan anses ha någon betydelse eftersom det varit fråga om sms-meddelanden som inte nämnvärt torde ha stört mottagarens nattro.

Vad gäller åtalet för olaga hot anser tingsrätten att de sammanlagt fyra meddelandena haft en sådan karaktär att de varit ägnade att framkalla allvarlig fruktan för egen säkerhet till person och egendom.

34-åringen fälldes såväl för olaga hot som för ofredande och dömdes till 100 dagsböter i tingsrätten.

Oro och obehag

Kvinnan överklagade målet vad beträffar ofredandet. Hovrätten för Övre Norrland konstaterar i fråga om brottet ofredande i 4 kap. 7 § brottsbalken att en sorts ageranden som kan vara ägnade att kränka någons frid är upprepade och oönskade eller störande kontakter. Kontakterna kan till exempel, beroende på antal och när och hur de sker, ha den effekten att de stör nattsömn, koncentration, arbete eller andra aktiviteter. De kan också frammana känslor som oro och obehag. Av betydelse – utöver antalet, tidpunkten och hur de skett – bör också vara vad kontakterna inneburit.

”Tämligen harmlöst innehåll”

Om det är fråga om nedsättande och kränkande budskap kan ett mindre antal meddelanden krävas, jämfört med till innehållet harmlösa eller innehållslösa kontakter. Bedömningen av om en gärning utgör ofredande måste alltid göras utifrån en helhetsbedömning av omständigheterna i det enskilda fallet. Detta betyder att innehållet i enstaka yttranden, även om de är grova och kränkande, i begränsad utsträckning bör kunna ge uttryck för ett sådant hänsynslöst agerande som är straffbart som ofredande (jfr t.ex. rättsfallet NJA 2000 s. 661).

Hovrätten anser, i likhet med tingsrätten, det utrett att 34-åringen tagit kontakt med sin expojkvän på de tider åklagaren påstått. Vissa av meddelandena är kränkande, men ”i många fall har de ett tämligen harmlöst innehåll”. Bortsett från de meddelanden som omfattas av åtalet för olaga hot är inget av meddelandena så grovt eller kränkande att det enligt hovrättens mening sett för sig utgör ett ofredande. Frågan är därför om kontakterna sammantaget och vid en helhetsbedömning utgör ett ofredande.

Inte uppsåt

Annat kan inte anses utrett än att mannen oftast svarade på meddelandena på något sätt. Han har visserligen uppgett att han två eller tre gånger sagt till kvinnan att han inte ville bli kontaktad av henne, men han har själv uppgett att han tror att hon inte uppfattade det. Det är därför inte utrett att hennes uppsåt omfattade att kontakterna var oönskade.

Kontakterna har under den period som åtalet omfattar inte heller varit särskilt intensiva. Vid en helhetsbedömning av omständigheterna anser hovrätten, till skillnad från tingsrätten, att de kontakter som kvinnan tagit inte utgör en sådan kännbar fridskränkning att de är att bedöma som ett ofredande. Hon ska därför frikännas från åtalet för ofredande. (Blendow Lexnova)


Mitt DJ Premium
Få tillgång till bakomliggande domar och dokument som ligger till grund för aktuella artiklar och reportage.

Dela sidan:
Skriv ut:

Blendow Lexnova
red@dagensjuridik.se