Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

HD fastställer uteslutning av ”brevsmugglande” advokat

Aktuella rättsfall
Publicerad: 2021-11-25 09:47

Den advokat som förmedlat brev mellan en klient och dennes flickvän trots att klienten suttit häktad med restriktioner ska uteslutas ur samfundet.
Det slår Högsta domstolen fast sedan advokaten överklagat disciplinnämndens uteslutningsbeslut dit.

Advokaten försvarade en klient som, tillsammans med ett antal andra personer, åtalats för grovt narkotikabrott. Advokatens klient var häktad och belagd med restriktioner.
Under pågående huvudförhandling framkom dock uppgifter om att advokaten åsidosatt sina plikter som advokat genom att förmedla två brev till sin klient från dennes flickvän. Hon entledigades därför från sitt försvararuppdrag.

Kort efter detta inledde Advokatsamfundet ett disciplinärende och beslutade senare att utesluta advokaten ur samfundet. Enligt disciplinnämnden stod det klart att advokaten överlämnat brev till och från klienten samt förmedlat information från klienten om den musik som klienten önskade få sig tillsänd i form av en cd-skiva. Genom detta handlande ansågs advokaten, på ett allvarligt sätt, ha åsidosatt god advokatsed och hon uteslöts därför.

Inte advokatens uppgift att bedöma

Advokaten överklagade dock disciplinnämndens beslut, till Högsta domstolen, som nu fastställer uteslutningsbeslutet.

HD konstaterar att det i ett av breven från klientens flickvän stått att ”jag fick ditt brev igår av din advokat efter rättegången” och att denna formulering inte kan tolkas på annat sätt än att flickvännen mottagit ett brev från klienten via advokaten. Även om utredningen i och för sig inte ger något närmare besked om innehållet i detta brev kan det, enligt HD, Det kan ändå, genom de kommentarer som flickvännen lämnade i sitt svarsbrev, ”utläsas att (klienten) i sitt brev hade lämnat upplysningar av flera olika slag”.

Breven framstår, enligt HD, samtidigt som harmlösa och det har inte heller framkommit att varken klientens brev till flickvännen eller musiklistan ”innehöll information som var ägnad att försvåra utredningen”. Det var dock, med hänsyn till meddelandenas art och omfattning, ”inte möjligt att säkert bedöma om de innehöll någonting som exempelvis kunde skada brottsutredningen”. Det var därför, enligt HD, inte advokatens uppgift att på egen hand bedöma om meddelandena var förenliga med klientens restriktioner och förmedlandet av breven har därför inneburit att advokaten åsidosatt god advokatsed.

Fastställer uteslutningen

När det gäller frågan om disciplinpåföljden för advokatens agerande konstaterar HD att advokaten, av allt att döma, agerade utan uppsåt samt att meddelandena i fråga inte tycks ha påverkat brottsutredningen negativt. Mot detta ska dock ställas att det rörde sig om överträdelser av en ”för en försvarare mycket central handlingsnorm”. Enligt Högsta domstolen måste det stått klart för advokaten att hennes agerande ”gick långt utöver över gränsen för vad som kunde accepteras”.

Att det dessutom rörde sig av flera meddelanden som förmedlades vid flera olika tillfällen gör, enligt HD, att advokatens handlande inte heller kan tillskrivas ”tillfällig tanklöshet”. Dessutom har omständigheterna i målet varit sådana att det fanns anledning att räkna med påtaglig kollusionsfara.

Vid en sammantagen bedömning anser Högsta domstolen därför att Advokatsamfundet gjorde rätt när man uteslöt advokaten och beslutet fastställs därför.


Dela sidan:
Skriv ut: