Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Företagare sparkade exfru – nu får hon 700 000 i skadestånd

Aktuella rättsfall
Publicerad: 2019-09-30 07:16
Foto: Janerik Henriksson / TT /

Efter skilsmässan sade företagaren upp sin exhustru. På grund av att hon upphörde att vara närstående omfattas hon av lagen om anställningsskydd. Uppsägningen på grund av arbetsbrist var korrekt men hon kunde ha omplacerats till montör. Därför har hon rätt till skadestånd med nära 700 000 kronor.

Det aktuella bolaget har sedan 2003 arbetat med att montera och sälja bland annat garageportar och dess nuvarande ägare förvärvade verksamheten 2008. Han har sedan 1992 varit ihop med kvinnan som han sedermera gifte sig med och fick barn med och som han anställde i sitt bolag.

Sades upp

Paret skilde sig dock den 23 januari 2018. Den 16 november 2018 sades företagarens exfru upp med fem månaders uppsägningstid. Som skäl för uppsägningen angavs arbetsbrist till följd av en omstrukturering. Kvinnan är sedan den 7 mars 2018 heltidssjukskriven. Bodelningen mellan makarna var inte avslutad vid tidpunkten för uppsägning.

Kvinnan yrkade i Sundsvalls tingsrätt att uppsägningen skulle förklaras ogiltig och att hon skulle erhålla 60 000 kronor i allmänt skadestånd och 648 000 kronor i ekonomiskt skadestånd.

Hävdar undantag

Företaget hävdar att kvinnans anställning, genom att hon är att anse som arbetsgivarens familj, är undantagen från LAS tillämpningsområde. Dessutom har uppsägningen inte skett av personliga skäl. Garageföretaget har genomfört en omstrukturering av bolaget och därigenom har en arbetsbrist uppstått såvitt avser hennes tjänst.

Kvinnan arbetade såväl med administration som med försäljning och butiksarbete. Hon ansågs av företaget vid en omplaceringsutredning inte bedömts kunnat omplaceras till en befattning som någon med sämre turordningsrätt har eftersom hon saknat tillräckliga kvalifikationer för att klara arbetet som montör eller säljande montör. Hon har i omplaceringsutredningen inte heller ansetts kunna lära sig arbetet som montör eller säljande montör inom skälig tid.

Till arbetstagarens fördel

Tingsrätten konstaterarar att det inte finns någon tydlig praxis för vad som gäller när ett äktenskap har upplösts. Av förarbetsuttalandena och Arbetsdomstolens praxis framgår dock tydligt att familjeundantaget ska ges ett vidsträckt tillämpningsområde. Domstolen fortsätter: LAS karaktär av skyddslagstiftning medför att undantag från densamma bör göras endast med stor försiktighet. Enligt förarbetena krävs starka skäl för att en anställning ska undantas från lagens tillämpningsområde. Det ankommer inte heller på tingsrätten, som inte har till uppgift att vara en prejudikatbildande instans, att utvidga ett undantag från en skyddslagstiftning – särskilt inte till nackdel för arbetstagaren. I ett fall där domstolspraxis inte är entydig bör tolkningen av undantagsregeln därför göras till arbetstagarens fördel.

Omfattas av LAS

Tingsrätten pekar bland annat på att nämnas att garageföretaget agerat som om LAS varit tillämplig på kvinnans anställning, bland annat genom att genomföra en omplaceringsutredning, upprätta en turordningslista och i övrigt säga upp kvinnan med hänvisning till arbetsbrist. Även den omständigheten att företaget först mer än nio månader efter äktenskapets upphörande sagt upp hennes anställning talar för att undantaget inte ska göras gällande i detta fall. Därför ska hon anses omfattas av LAS.

Tingsrätten väljer därefter att tro på företagets förklaring att kvinnan sades upp på grund av arbetsbrist vilken föranletts av en ekonomiskt motiverad omstrukturering. Uppsägningen har därför varit sakligt grundad.

Krav på omplacering

När det gäller kravet på omplacering till montör konstaterar tingsrätten att det av vittnesberättelser framgår med all önskvärd tydlighet att den aktuella montörens arbete inte varit av något kvalificerat slag, även om denne i turordningslistan angetts som montör. Det är vidare ostridigt att kvinnan inte erbjudits denna anställning, vilken hon enligt tingsrätten varit tillräckligt kvalificerad för.

Företaget har därför brutit mot turordningsreglerna genom att inte erbjuda kvinnans montörstjänsten utan i stället säga upp henne.

Kvinnan tilldöms 40 000 kronor i allmänt skadestånd och 648 000 kronor i ekonomiskt skadestånd.

Domen har överklagats till Arbetsdomstolen, som beviljat prövningstillstånd.


Mitt DJ Premium
Få tillgång till bakomliggande domar och dokument som ligger till grund för aktuella artiklar och reportage.

Dela sidan:
Skriv ut:

Blendow Lexnova
red@dagensjuridik.se