Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Bevissäkring genom oannonserad husrannsakan tillåten

Aktuella rättsfall
Publicerad: 2020-03-16 13:20
Foto Christine Olsson / TT

Skatteverket överskred inte sina befogenheter när den i samband med ett revisionsärende eftersökte relevanta handlingar i ett murbolags och dess företrädares lokaler och först i samband med åtgärderna underrättade om dessa.
Det har nämligen funnits en påtaglig risk för att bolaget skulle sabotera eller undanröja handlingar vid en underrättelse.

I Förvaltningsrätten i Malmö begärde Skatteverket att domstolen skulle fatta beslut om bevissäkring.
Specifikt yrkades att handlingar som omfattades av revisionen av ett murbolag skulle få eftersökas och omhändertas, först i bolagets lokaler och därefter på ett antal platser med anknytning till bolaget och bolagets företrädare.

Skatteverket menade att det förelåg en påtaglig fara för att bolagets företrädare försökte undanhålla, förvanska eller förstöra räkenskapshandlingar och andra handlingar som skulle belysa bolagets egentliga ekonomiska förhållanden.

”Avsevärt försvåra”

Förvaltningsrätten noterade inledningsvis följande:
En ansökan som inleder ett mål ska enligt förvaltningsprocesslagen § 10 skickas till motparten. En sådan underrättelse behöver dock inte göras om det kan befaras att underrättelsen avsevärt skulle försvåra genomförandet av beslut i målet.

Med stöd av nämnda undantag beslöt förvaltningsrätten att inte kommunicera Skatteverkets ansökan till murbolaget.
I fråga om förutsättningarna för bevissäkring noterade förvaltningsrätten bland annat att en handling som behövs för revision får eftersökas i verksamhetslokalerna och tas om hand ifall den reviderade inte följt ett föreläggande eller om det finns en påtaglig risk för sabotage. Detta framgår av skatteförfarandelagen, SFL, kap 45 § 6.

Av § 7 i samma kapitel framgår att en handling som behövs för en revision får eftersökas i en lokal eller annat utrymme som inte utgör den reviderades verksamhetslokaler om det finns särskild anledning att anta att handlingen finns i det utrymmet.  

Proportionalitetsprincipen

I enlighet med proportionalitetsprincipen får ett beslut enligt SFL bara fattas om skälen för beslutet uppväger intrånget som beslutet innebär.

Av utredningen framgick att bolaget varken redovisat någon lön på kontrolluppgiften för år 2018 eller individuppgifter för flera personer som vid kontrollbesök på olika byggararbetsplatser visat sig vara inskrivna i personalliggare som anställda. Under år 2018 samt januari-juni 2019 hade dessutom cirka 283 000 kronor betalats ut till en av bolagets företrädare utöver vad som redovisats som lön eller utdelning.

Mot bland annat den bakgrunden ansåg förvaltningsrätten att det fanns en påtaglig risk för att bolaget inte skulle ge ut handlingarna frivilligt och istället undanhålla, förvanska eller förstöra dem.

Särskild anledning

Förvaltningsrätten ansåg också att det fanns särskild anledning att eftersöka handlingarna på den adress där murbolagets företrädare var bosatt, för det fall handlingarna inte hittades i verksamhetslokalerna. Även hemma hos murbolagets deklarationsombud fanns skäl att eftersöka handlingarna, för det fall de inte hittades hemma hos bolagets företrädare.

Med hänvisning till sabotagerisken menade förvaltningsrätten att underrättelse om Skatteverkets eftersökningsåtgärder skulle ske först i samband med verkställigheten.

Efter att förvaltningsrättens dom redan hade verkställts överklagade murbolaget till Kammarrätten i Göteborg.

Bolaget har vid domstolen framfört kritik mot hur bevissäkringen genomfördes och menade att Skatteverket i och med de vidtagna åtgärderna hade överskridit sina befogenheter.

Kammarrätten anmärker att den enbart kan överpröva domstolens beslut att tillåta bevissäkringen och inte hur denna genomfördes.

Sammantaget finner kammarrätten – mot bakgrund av den påtagliga sabotagerisken som förelegat – inga skäl att frångå förvaltningsrättens bedömning.

Överklagandet avslås därför. (Blendow Lexnova)


Dela sidan:
Skriv ut:

Jonathan Schiess
red@dagensjuridik.se
Kommentarer
Håll dig till ämnet i artikeln du kommenterar och håll en god ton. Visa respekt för andra skribenter och för berörda personer i artikeln. Inlägg som vi bedömer som olämpliga kommer tas bort.