Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Åtta års fängelse för våldtäkter mot döttrar – HD prövar inte fallet

Aktuella rättsfall
Publicerad: 2019-08-05 13:23
Foto: Erik Nylander / TT /

En man döms för en rad övergrepp mot sina två döttrar, efter ett beslut från Högsta domstolen, HD. Det rör sig om tio tillfällen av grov våldtäkt mot barn, ett tillfälle av grovt sexuellt övergrepp mot barn samt ett stort antal tillfällen av sexuellt ofredande. Svea hovrätt dömde mannen till åtta år och utvisning och ett skadestånd till 330 000 kronor vardera till de båda flickorna.
I och med att HD nu beslutar att inte pröva målet står hovrättens dom fast.

En idag 36-årig man åtalades vid Södertälje tingsrätt för bland annat grov våldtäkt mot två av sina barn, två tvillingsystrar, samt sexuellt ofredande av dessa. Enligt gärningsbeskrivningen hade mannen med våld tvingat flickorna till samlag och/eller jämförbara handlingar. Övergreppen skulle ha ägt rum i bland annat en källare, en lägenhet och ett skogsområde. I det första fallet skulle det ha rört sig om minst tolv övergrepp under en period på cirka två och halvt år, och i det andra fallet om fem övergrepp under en period på cirka ett och ett halvt år.

Sperma hittades

Utöver målsägandenas egna berättelser och övriga vittnesuppgifter åberopade åklagaren även bevisning i form av ett sakkunnigutlåtande från Nationellt forensiskt centrum, NFC, avseende fynd som gjorts i den källare som flickorna berättat om. Av utlåtandet framgick att resultaten från två inskickade tops talade extremt starkt för att den sperma som påvisats kom från mannen. Det framgick också att det DNA som påvisats med stor sannolikhet kom dels från mannen och dels från någon eller båda av tvillingsystrarna.

Flera grova våldtäkter

Tingsrätten fann att åtalet var styrkt avseende flera av påstådda övergreppen mot den första flickan, dock inte avseende de övergrepp som skulle ha ägt rum i ett skogsområde.

Åtalet avseende gärningar gentemot den andra flickan, som enligt tingsrätten kunnat berätta mer detaljerat och utförligt om de olika tillfällen, ansågs styrkt i sin helhet.

Mannen dömdes alltså för flera fall av grov våldtäkt mot flickorna. Han dömdes även för flera fall av sexuellt ofredande i form av sexuella beröringar och övertalningsförsök att genomföra samlag. Påföljden bestämdes till fängelse i sju år och sex månader. Det beslutades också att mannen skulle betala 400 000 kronor i skadestånd till var och en av flickorna och att han skulle utvisas.

Både åklagaren, målsägandena och den tilltalade överklagade domen till Svea hovrätt.

Ville ha straffskärpning

Åklagaren yrkade att hovrätten skulle bifalla åtalet även i de delar tingsrätten inte funnit det styrkt och att mannen i vart fall skulle dömas till ett längre fängelsestraff än vad tingsrätten bestämt. Mannen yrkade bland annat att hovrätten skulle ogilla åtalet i sin helhet.

Hovrätten konstaterade att flickornas respektive uppgifter om hur, var och vid vilka tillfällen övergrepp har skett fick mer eller mindre starkt stöd också i annan utredning.

Bevisningen räckte enligt hovrätten till för att åtalet skulle anses styrkt avseende tio av de påstådda våldtäkterna, ett tillfälle av grovt sexuellt övergrepp mot barn och ett stort antal tillfällen av sexuellt ofredande. Varken mannens utsaga eller något annat förhållande ansågs förändra bevisläget på ett sådant sätt att åklagaren inte skulle ha uppfyllt sin bevisbörda i dessa fall.

Livstids utvisning

Hovrätten dömde alltså mannen för tio tillfällen av grov våldtäkt mot barn och ett tillfälle av grovt sexuellt övergrepp mot barn. Han dömdes även för ett stort antal tillfällen av sexuellt ofredande. Påföljden skärptes samtidigt till åtta års fängelse. Skadeståndet sänktes dock till 330 000 kronor till var och en av de målsägande flickorna, där 300 000 var för kränkning och 30 000 för sveda och värk till. Tingsrättens beslut om utvisning på obestämd tid fastställdes samtidigt.

Mannen överklagade men Högsta domstolen beslutar nu att inte meddela prövningstillstånd i målet. Hovrättens avgörande står därmed fast. (Blendow Lexnova)


Mitt DJ Premium
Få tillgång till bakomliggande domar och dokument som ligger till grund för aktuella artiklar och reportage.

Dela sidan:
Skriv ut:

Blendow Lexnova
lexnova@blendow.se