Skip to content

Bostadsrättsförening döms bekosta miljon-renovering av vindsvåning

OBS Genrebild. Foto: Bertil Ericsson/TT

Bristfällig isolering, felaktiga elinstallationer och allvarliga fel i takkonstruktion och bjälklag gjorde att hela ombyggnationen av vindsvåningen fick rivas och göras om. Stockholms tingsrätt bestämmer nu att det är den vårdslösa bostadsrättsföreningen och inte innehavaren som ska stå för kostnaden på över fyra miljoner kronor.

 

Köparen förvärvade i juli 2012 bostadsrätten till två lägenheter i en bostadsrättsförening i Stockholm. Lägenheterna som är sammanbyggda till en bostad i två etage såldes av två privatpersoner.

Bygga om till bostad
Ena lägenheten var en råvind som enligt ett tilläggsavtal gav köparna på närmare angivna villkor möjlighet att bygga om utrymmet till bostad. Enligt tilläggsavtalet skulle de två innehavarna svara för skada som bostadsrättsföreningen kunde komma att drabbas av på grund av ombyggnationen, som i stor utsträckning omfattade byggnadsdelar utanför lägenheterna.

Fel och brister
Efter ombyggnaden och sedan köparen av de två lägenheterna hade tillträtt etagevåningen konstaterades ett antal fel och brister. Efter en tid satte köparen igång och åtgärdade felen. Entreprenaden kom sedermera att övertas av bostadsrättsföreningen. Som ett led i entreprenaden revs mannens bostad invändigt. Därefter har köparen genom en annan entreprenad låtit återställa bostaden. Nu vill köparen att föreningen ersätter honom för kostnaderna på över sex miljoner kronor.

Part i tilläggsavtal
Bostadsrättsföreningen anser att köparen binds av säljarnas tilläggsavtal och att han därför själv ska stå för kostnaderna. Köparen anser sig inte ha varit part i tilläggsavtalet varför bostadsrättslagens ansvarsfördelning gäller. När föreningen genomförde entreprenaden för att åtgärda felen på de byggnadsdelar som hör till huset revs även bostaden invändigt. Kostnaderna för återställandet av bostaden ska därför bäras av föreningen.

Säljarnas ansvar
Stockholms tingsrätt slår fast att eftersom köparen inte själv har ingått avtal med bostadsrättsföreningen om upplåtelse av vindsutrymmet för ombyggnad kan det ansvaret inte gälla honom (jfr Svea hovrätts dom den 7 december 2018 i mål T 4393-17). Köparen har alltså inte genom förvärvet av bostadsrätten inträtt som part i tilläggsavtalet och övertagit det ansvar som enligt tilläggsavtalet åvilat säljarna av bostadsrätten.

Avhjälpte brister
Vem ska då stå för kostnaderna för de inledande arbetena på grund av problemen som uppstod i spåren av föreningens ombyggnad? Svaret är, menar tingsrätten, bostadsrättsföreningen eftersom den varit vållande till skadorna.  Eftersom föreningen inte avhjälpte bristerna så snart det kunde ske har köparen haft rätt att göra det på föreningens bekostnad. Drygt 1,1 miljoner kronor ska köparen ha av föreningen i den delen.

Får vad han begärt
Nästa fråga är: Ska föreningen ersätta köparen för andra kostnader för bostadens återställande än sådana som varit nödvändiga för att åtgärda de yttre felen? Tingsrätten konstaterar att köparen, oaktat felen i taket och övriga fel som föreningen svarat för hade behövt åtgärda de felaktiga elinstallationerna. Han ska därför stå för de kostnaderna.

Det framstår däremot, enligt tingsrätten, som ovisst i vilken utsträckning ytskikten i bostaden skulle ha rivits och återställts för det fall inga andra fel än de felaktiga elinstallationerna hade förekommit. Köparen får därför vad han begärt i den delen.

Återställa bostaden
Till vilket skick är föreningen skyldig att återställa bostaden? Tingsrätten svarar att föreningen ansvarar för att återställa bostaden till det skick som bostaden var i vid tiden omedelbart före genomförandet av föreningens reparationsarbeten. Köparen får därför två miljoner kronor i denna del.

Även övriga kostnader, till exempel kostnader för dubbelt boende, ska föreningen stå för eftersom den agerat vårdslöst. Redan genom att avstå från erforderliga kontroller under utförandet av entreprenaden och genom att underlåta att genomföra en tillräckligt noggrann besiktning får föreningen anses ha varit försumlig.

Sammanlagt 4,2 miljoner
Totalt sett får bostadsrättsföreningen betala knappt 4,2 miljoner kronor mot begärda 6,1 miljoner kronor. Men köparen anses ha vunnit till fem sjättedelar och föreningen får betala motsvarande andel av hans rättegångskostnader. Däremot prutar tingsrätten ner hans krav på rättegångskostnader från 1,5 miljoner kronor till 1 miljon.

 

 

Gratis nyhetsbrev om rättsfall och juridik från Dagens Juridik - klicka här

  • Alt-texten
    Mikael Kindbom

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt