Skip to content

Bostadsrätt undantas från utmätning tack vare allmän prisuppgång

Foto: Ulf Palm/TT

Den dramatiska prisutvecklingen under 2000-talet måste beaktas vid utmätning av bostadsrätter.  Det konstaterar Svea hovrätt i en färsk dom. På grund av detta, och att bostadsrättsinnehavaren lider av en hjärnskada, kan en tvårumslägenhet i Borlänge undantas från utmätning. 

 

Den 29 november 2017 beslutade Kronofogdemyndigheten att utmäta en bostadsrätt på två rum och kök i Borlänge för en skuld som innehavaren hade till Skatteverket på 150 000 kronor. Vid tiden för tingsrättens prövning hade skulden kommit upp i 260 000 kronor. Värdet av bostadsrätten uppskattades till 850 000 kronor.

"Oskäligt"
I Falu tingsrätt gjorde bostadsrättsinnehavaren gällande att han har en allvarlig hjärnskada och att det med hänsyn till hans hälsotillstånd och särskilda behov är oskäligt att utmäta bostadsrätten. Med anledning av hans särskilda behov kommer han inte att kunna hitta en annan bostad inom en överskådlig framtid. Han har assistans 24 timmar om dygnet och lägenheten är specialanpassad för hans handikapp.

Hänsyn ska tas
Tingsrätten konstaterade att värdet på den aktuella bostadsrätten klart överstiger de riktvärden/gränsvärden för skälighetsbedömning som angivits i rättsfallet NJA 2004 s 373. I det fallet angavs att hänsyn skulle tas till den allmänna förändringen av penningvärdet. Tingsrätten noterade dock att det i nuläget i Borlänge inte finns en enda tvårumslägenhet till salu med priser understigande 600 000 kronor, om man undantar bostadsrätter som säljs exekutivt.

Speciell omständighet
Dessutom pekade rätten på att gäldenärens allvarliga hjärnskada är en sådan speciell omständighet som ger anledning att tillämpa beneficieregeln, trots att värdet av bostadsrätten överstiger gränsvärdet.

Tingsrätten ansåg att det vid den intresseavvägning som måste göras enligt Europakonventionen innefattande en persons rätt till respekt för sitt hem framstår som oskäligt och oproportionerligt att utmäta bostadsrätten. Därför fick Skatteverket nej på sin begäran om utmätning.

Ligger inte i linje
Svea hovrätt gör samma bedömning och skriver angående rättsfallet från 2004: "Den allmänna prisutveckling som skett på bostadsmarknaden sedan år 2004 har emellertid varit betydande. Mot den bakgrunden kan det ifrågasättas om de gränsvärden som ska gälla för utmätningsfrihet alltjämt bör bestämmas med utgångspunkt endast i förändringar av penningvärdet. Av det som framkommit i ärendet följer att en strikt tillämpning av det justerade gränsvärdet kan antas leda till att utmätningsfriheten i princip inte skulle omfatta någon enda bostadsrättslägenhet om två rum och kök i Borlänge. En sådan tillämpning kan inte anses ligga i linje med de bostadssociala skäl som låg bakom införandet av den aktuella beneficieregeln".

Särskilt behov
Hovrätten instämmer dessutom i tingsrättens bedömning att den aktuella bostadsrättsinnehavaren har ett särskilt behov av bostadsrättslägenheten. Därför ska den undantas från utmätning.

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt