Skip to content

Alkoholist med indraget vapentillstånd vinner i rätten - nykterhetsprognos anses "mycket god"

Foto: Fredrik Sandberg/TT

Mannen förlorade rätten att ha vapen - eftersom han var alkoholist. Nu får han vapnen åter - eftersom hans nykterhetsprognos anses "mycket god". 

 

Polismyndigheten beslutade i mars 2018 att återkalla en mans tillstånd att inneha skjutvapen.

Beslutet motiverades med att mannen hade ett alkoholmissbruk som han vid tidpunkten genomgick behandling för, och att han därför visat sig vara olämplig att inneha skjutvapen.

Mannen överklagade till Förvaltningsrätten i Umeå, som dock gick på Polismyndighetens linje.

Olämplig att inneha vapen
Domstolen konstaterade bland annat att det framgår av läkarintyg att mannen sedan augusti 2016 har haft regelbunden kontakt med vården på grund av sitt alkoholberoende. Förvaltningsrätten framhöll att läkare visserligen har bedömt prognosen för mannens nykterhet som god, men ansåg ändå att han "för närvarande visat sig vara olämplig att inneha vapen".

Med hänsyn till att det inte är möjligt att förena ett vapentillstånd med villkor om att visa fortsatt nykterhet, och mot bakgrund av de högt ställda krav som finns på vapeninnehavares lämplighet, ansåg rätten att Polismyndigheten haft fog för att återkalla mannens tillstånd.

Överklagandet avslogs därför.

Två nämndemän var dock skiljaktiga och ansåg att mannen under tillräckligt lång tid uppvisat nykterhet, och att han därför inte kunde anses vara olämplig att inneha vapen. De skiljaktiga menade därför att överklagande borde ha bifallits.

"Stark vilja att sluta"
Kammarrätten i Sundsvall gör nu en annan bedömning, efter att mannen överklagat dit, och upphäver underinstansens dom. Kammarrätten anser att utredningen ger stöd för att Polismyndigheten hade fog för sitt beslut att återkalla mannens tillstånd att inneha skjutvapen. Domstolen anser dock att mannen nu har "visat insikt i sitt alkoholberoende och en stark vilja att sluta med alkohol".

Rätten framhåller också att det framgår av intyg från november 2018 att mannen inte längre bedöms ha ett alkoholberoende samt att han numera har avslutat sin behandling mot alkoholberoende hos socialtjänsten och hälsocentralen. Kammarrätten finner vid en samlad bedömning att "prognosen för fortsatt nykterhet anses mycket god".

Får tillbaka tillstånden
Med hänsyn till att mannen "under en mycket lång tid" har haft tillstånd att inneha vapen, och det inte har framförts att han varit oaktsam eller misskött sina vapen, anser kammarrätten att det saknas skäl att anta att han är olämplig att inneha tillstånd på grund av sin alkoholproblematik.

Kammarrätten bifaller därför mannens överklagande.

 

 

Gratis nyhetsbrev om rättsfall och juridik från Dagens Juridik - klicka här

 


  • Alt-texten
    Blendow Lexnova

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt